Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 129

protokols Nr. 4, 9. punkts

Par dzīvokļu jautājumiem

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos priekšlikumus, O.T. 2013.gada 15.februāra iesniegumu, Dz.B. 2013.gada 26.februāra iesniegumu, N.P. 2013.gada 4.marta iesniegumu, A.G. 2013.gada 8.marta iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4.daļu un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus sakarā ar īrnieka maiņu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Atļaut dzīvojamo telpu apmaiņu, saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.129

(protokols Nr.4, 9.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr

Iesniedzēja vārds, uzvārds, ģimenes sastāvs, personas kods

Dzīvojamās platības raksturojums: adrese ist.kv.m. iesniedzēja pieraksta gads

Īrnieka ppieraksta

gads

Īres līguma noslēgšanas iemesls

Pilng. Ģimenes locekļu piekrišana

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

O.T.

1 cilvēks

***

***

pašvaldības

1-36,7-1996

(Apsaimniekotājs

”Jūrmalas namu serviss”)

1993

Īrnieks vīrs miris 07.12.2012.

-

Noslēgt īres

līgumu.

2.

Dz.B.

4(vīrs, dēls, meita)

***

***

pašvaldības

3-46,8-2012

2012

Īrniece vīra māte mirusi 12.02.2013.

Ir

Noslēgt īres līgumu

3.

N.P.

2(dēls)

***

***

pašvaldības

1-36,7-2-ir

2010

2008

Īrniece bij.vīra māte

savu dzīvesvietu deklarēja citā adresē

-

Noslēgt īres līgumu

4.

A.G.

1 cilvēks

***

***

pašvaldības

2-53,5-1976

1976

Īrniece māte mirusi 17.12.2012.

-

Noslēgt īres līgumu2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 21.marta lēmumu Nr.129

(protokols Nr.4, 9.punkts)

Par dzīvojamo telpu apmaiņu

I.L.

***

dzīvo ***, kur aizņem 2-istabu labiekārtotu dzīvokli- 29,9(48,7) kv.m., ģimene 2 cilv., t.sk., dēls, pāriet uz dzīvojamo telpu ***.

Apmaiņas iemesls- vēlas mazāku dzīvojamo telpu.

A.T.

***

dzīvo ***, kur aizņem 2-istabu labiekārtotu dzīvokli 19,1 (32,9) kv.m, ģimene 4 cilv., t.sk., sieva, dēls, meita, pāriet uz dzīvojamo telpu ***.

Apmaiņas iemesls- vēlas lielāku dzīvojamo telpu.


Lejupielāde: DOC un PDF