Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 4

protokols Nr. 4, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums ”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Valsts pārvaldes iekārtas likums
1.panta 1.daļas 2.punktu, 10.panta 2., 11.daļu, 11.panta 1.daļas 1.punktu,
likuma Par pašvaldībām 21.panta 1.daļas 13.punktu,
likuma Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums
2.panta 3.daļu, 3.panta 1.daļu, 16.panta 1., 2.daļu,
Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 6.punktu, 59.panta 1.daļu, 4.daļu, 60.panta 7.daļas 4.punktu,
likuma Darba likums 7.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 111., 19.punktu,
Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.379
„Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” pielikuma 1.1., 1.2., 1.3.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 1.1.punktā frāzi „izņemot pedagogus”.

1.2. Papildināt nolikumu ar 1.1.1 punktu šādā redakcijā:

„1.1.1 Uz izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem attiecas tikai šī nolikuma 8.1., 8.1.1, 8.1.2, 8.2., 8.3., 8.4.punkts un 9.2.punkts.

1.3. Papildināt 7.1.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

„Izpilddirektoram prēmijas apmēru nosaka ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu”.

1.4. Papildināt nolikumu ar 7.1.1 punktu šādā redakcijā:

„7.1.1 Prēmiju var izmaksāt reizi gadā saskaņā ar Darbinieka darba izpildes novērtējumu, kuru nosaka ikgadējā darba izpildes novērtēšanā (saskaņā ar 2.pielikumu). Prēmijas apmērs tiek noteikts:

1) 75% no mēnešalgas – ja vērtēšanā iegūtais punktu skaits ir 57-65;

2) 50% no mēnešalgas – ja vērtēšanā iegūtais punktu skaits ir 52-56;

3) prēmiju nepiešķir, ja vērtēšanā iegūtais punktu skaits ir 51 un mazāk.”

1.5. Papildināt nolikumu ar 7.2.2 punktu šādā redakcijā:

„7.2.2 Prēmiju var samazināt vai nepiešķirt par šādiem pārkāpumiem:

1) darba kārtības noteikumu neievērošana;

2) darba pienākumu nekvalitatīva izpilde;

3) necienīga vai neiecietīga izturēšanās pret apmeklētājiem, darba kolēģiem.

Par prēmijas nepiešķiršanu vai tās samazinājuma apmēru lemj darba devējs, ņemot vērā rīcībā esošu rakstisku informāciju par pārkāpuma faktu.”

1.6. Svītrot 7.4.punktā frāzi „7.1.un”.

1.7. Papildināt 7.8.punktu ar teikumiem šādā redakcijā:

„- darba attiecību pārtraukšana sakarā ar aiziešanu pensijā, ja Darbinieks Jūrmalas pašvaldībā nepārtraukti nostrādājis ne mazāk kā 10 gadus;

- darba jubileja, nostrādājot nepārtrauktās darba attiecībās ar Jūrmalas pašvaldību 15, 20, 25 utt. gadus;

- personīgā dzīves jubileja 50, 60 gadu vecumu sasniedzot, ja Darbinieks Jūrmalas pašvaldībā nepārtraukti nostrādājis ne mazāk kā 10 gadus.”

1.8. Papildināt nolikumu ar 8.1.1 punktu šādā redakcijā:

„8.1.1 Darbiniekam izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā.”

1.9. Papildināt nolikumu ar 8.1.2 punktu šādā redakcijā:

„8.1.2 Darbinieka nāves gadījumā ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies Darbinieka apbedīšanu, izmaksā vienreizēju pabalstu Darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmērā Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” noteiktajā kārtībā.”

1.10. Aizstāt 8.3.1.punktā skaitli un vārdu „20 (divdesmit)” ar skaitli un vārdiem „45 (četrdesmit pieci).”

1.11. Aizstāt 8.3.2.punktā skaitli un vārdus „25 (divdesmit pieci)” ar skaitli un vārdu „50 (piecdesmit).”

1.12. Izteikt nolikuma 3.pielikumu jaunā redakcijā (saskaņā ar pielikumu).

2. Šī lēmuma 1.10., 1.11.punkta tiesiskais regulējums piemērojams no 2013.gada 1.janvāra.

3. Šī lēmuma 1.8., 1.9.punkta tiesiskais regulējums piemērojams nāves gadījumiem, par kuriem ir iesniegti dokumenti Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” noteiktajā kārtībā un termiņā.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.LoskutovaPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 3.aprīļa nolikumu Nr.4

(protokols Nr.4, 7.punkts)

3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra nolikumam Nr.21

_______________________________________amatu saraksts

(pašvaldības institūcijas nosaukums)

uz 20___.gada ______________________________

Nr.

Vārds, uzvārds

Izglītība

Darba pieredze pašvaldības darbā, vai tādā pat amatā citā valsts vai privātā organizācijā

Darbinieku vērtēšanā iegūtais punktu skaits

Amata nosaukums

Amata saime

(apakšsaime), līmenis

Kods pēc profesiju klasifikatora

Amatalgas grupa

Kvalifikācijas pakāpe

Amatalga (Ls)

Darba slodze

Mēnešalga (Ls)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Jūrmalas pilsētas ____________________________________________

(pašvaldības institūcijas vadītājs)


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF