Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 11.02.2013. Stājas spēkā 01.01.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 17.oktobra 66.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 20.decembrīNr. 54

protokols Nr. 20, 39. punkts

Par garantēto minimālo ienākumu līmeni
Jūrmalas pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913
„Noteikumi par garantēto ienākumu līmeni” 3.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka garantēto minimālo ienākumu līmeni Jūrmalas pašvaldībā ģimenei (personai), kura atzīta par trūcīgu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

2. Jūrmalas pašvaldībā deklarētām personām garantētais minimālais ienākumu līmenis ir:

2.1. pilngadīgai personai – 40 latu mēnesī;

2.2. bērnam – 45 lati mēnesī.

3. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”, un tie stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts saistošo noteikumu projektam

„Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Jūrmalas pašvaldībā”

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Jūrmalas pašvaldībā„ ir izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 18.noteikumu Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības dome ir tiesīga noteikt citu garantēto minimālo ienākumu līmeni (turpmāk – GMI) dažādām iedzīvotāju grupām. Saistošie noteikumi nosaka GMI līmeņa apmēru Jūrmalas pilsētā deklarētām pilngadīgām personām un bērniem, kurus Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzinusi par trūcīgu.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1489 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”, kopš 2009.gada 1.decembra GMI pilngadīgai personai ir 40 latu mēnesī, bērnam 45 lati mēnesī. 2012.gada 18.decembrī Ministru kabinets apstiprināja noteikumus, kas noteiks no 2013.gada 1.janvāra GMI apmēru 35 lati mēnesī personai. GMI ir paredzēts personu pamatvajadzību (ēdiens, mājoklis, apģērbs, veselības aprūpe, obligātā izglītība) nodrošināšanai. GMI tiek piešķirts krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, lai nodrošinātu ienākumus pilngadīgai personai līdz 40 latiem mēnesī, bērnam līdz 45 latiem mēnesī. Vidējā GMI izmaksa uz vienu personu Jūrmalas pašvaldībā 2010.gadā bija Ls 30,89, 2011.gadā bija Ls 31,80, bet 2012.gadā ir Ls 32,41, kas norāda uz to, ka ir palielinājies piešķirto GMI pabalstu vidējais apmērs. Kopš 2012.gada sākuma vērojama tendence samazināties GMI pabalsta saņēmēju skaitam. Līdz ar to, Jūrmalas pilsētā saglabājas noteikts dzīvojošo personu loks, kas nespēj apmierināt savas pamatvajadzības un uzlabot savu materiālo un sociālo situāciju. GMI pabalsta apmēra samazināšana var būtiski ietekmēt šo personu loku, pasliktinot to materiālo un sociālo situāciju, ievērojot iepriekš minēto, nav vēlams samazināt GMI pabalsta apmēru un ir nepieciešams saglabāt GMI iepriekšējā līmenī.

Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pieņemot Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus „Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Jūrmalas pašvaldībā„ 2013.gadā garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksai būs nepieciešami budžeta līdzekļi Ls 365 000 (trīs simti sešdesmit pieci tūkstoši latu) apmērā.

Informācija par plānoto projekta saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” un pašvaldības mājas lapā.


Lejupielāde: DOC un PDF