Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 11.02.2013. Stājas spēkā 12.02.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 49

protokols Nr. 20, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 151.punktu šādā redakcijā:

„151. Pabalsta pieprasītājiem, kuru bērni dzimuši, ņemti aizbildnībā vai adopcijā 2012.gadā un kuru deklarētā dzīvesvieta Jūrmalas pilsētā ir mazāk kā 6 mēneši pirms bērna piedzimšanas ir tiesības pieprasīt pabalstu jaundzimušo aprūpei Ls 100 (simts latu) apmērā. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt līdz 2013.gada 30.jūnijam.”

1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 15 2 .punktu šādā redakcijā:

„152. Pabalsta pieprasītājiem, kuru bērni dzimuši, ņemti aizbildnībā vai adopcijā 2012.gadā un kuru deklarētā dzīvesvieta Jūrmalas pilsētā ir vairāk kā 6 mēneši un mazāk kā 12 mēneši pirms bērna piedzimšanas ir tiesības pieprasīt pabalstu jaundzimušo aprūpei Ls 200 (divi simti latu) apmērā. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt līdz 2013.gada 30.jūnijam.”

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas pašvaldības informatīvais biļetens”, un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.49

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei ””

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „ Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei ”” paredz veikt grozījumus saistošajos noteikumos, nosakot, ka pabalsta pieprasītāji, kuru bērni dzimuši, ņemti aizbildnībā vai adopcijā 2012.gadā un kuru deklarētā dzīvesvieta Jūrmalas pilsētā, saņems Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei Ls 100 vai Ls 200 apmērā.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu vienlīdzības principa ievērošanu attiecībā uz 2012.gadā dzimušiem, ņemtiem aizbildnībā vai adopcijā bērniem, jo ir pieņemti Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošie noteikumi Nr.14 „ Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei ”, 2012.gada 22.novembrī apstiprināti šo saistošo noteikumu grozījumi, mainot Jūrmalas pašvaldības pabalsta jaundzimušo aprūpei apmēru un saņēmēju loku.

Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pieņemot grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei ” 2013.gadā būs nepieciešami papildu pašvaldības budžeta līdzekļi Ls 10000 apmērā.

Informācija par plānoto saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts atbalstīts 2012.gada 6.decembrī Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", laikrakstā "Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens" un pašvaldības mājaslapā.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF