Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 15.01.2013. Stājas spēkā 22.12.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 47

protokols Nr. 20, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.35
„Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”14.panta 3.daļu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu,
3.panta 1.4punktu, 9.panta otro daļu un pārejas noteikumu 47.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: ”Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

2) būves kadastrālās vērtības.”

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: ”Nekustamā īpašuma nodokli par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša apliek ar saistošo noteikumu 5.punktā noteikto likmi un sāk maksāt ar nākamo mēnesi pēc tam, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā un būvei piekritīgās zemes platības noteikšanu ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts."

3. Saistošie noteikumi „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.47

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā””.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.daļu, 46.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu, 3.panta 1.4 punktu, 9.panta otro daļu un pārejas noteikumu 47.punktu.Pašvaldībai tiek deleģētas tiesības pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu atsevišķos gadījumos, attiecīgi izdodot saistošos noteikumus, pamatojoties uz grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”3.panta 1.4 punktā un pārejas noteikumu 47.punktā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar nodokli apliks vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

2) būves kadastrālās vērtības.”,

Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanas ar nodokli mērķis ir panākt šo īpašumu sakārtošanu vai nojaukšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2013.gadā aptuveni Ls 10 000.

Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanas ar nodokli mērķis ir panākt šo īpašumu sakārtošanu vai nojaukšanu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Jūrmalas pilsētas teritorijā un attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļa. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas pilsētas domes sēdē, tie stājas spēkā saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. Triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Tie tiks publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Pakalpojumi”

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF