Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 43

protokols Nr. 18, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes īstenotā projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” finansēšanu 2012.gadā:

1.1. Palielināt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības par Ls 1 969 (klasifikācijas kods 18.6.3.0.);

1.2. samazināt asignējumus pamatbudžeta programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 2 583 (klasifikācijas kods 04.900.2275);

1.3. ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzīt Jūrmalas pilsētas domei projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” īstenošanai Ls 2583, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

04.510.5250 Ls 2583;

Atlikums gada beigās: Ls 1969.

2. Veikt grozījumus 2012.gadā pašvaldības budžetā:

2.1. budžeta izpildītājiem pamatbudžeta tāmēs saskaņā ar 1. un 2. pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 6., 7., 12., 13. un 14.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.2. samazināt pamatbudžeta asignējumus pamatbudžeta programmai „Procentu maksājumi Valsts kasei” par Ls 16 913 (klasifikācijas kods 01.720.4311);

2.3. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 16 913, t.sk.,:

2.3.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 6 000, t.sk.:

2.3.1.1. programmas „Pašvaldības juridiskā pārstāvniecība” aktivitātei „Tiesas spriedumu izpilde” Ls 5 000, t.sk., lai nodrošinātu Administratīvās apgabaltiesas 2012.gada 10.februāra sprieduma administratīvās lietas Nr.A42557208 AA43-0026-12/9 tiesas sprieduma izpildi par mantisko zaudējumu atlīdzināšanu SIA „BL Īpašumi” Ls 4 502,22 (klasifikācijas kods 01.330.2239), attiecīgi precizējot 10.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

2.3.1.2. Programmas „Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi” aktivitātei „ Jauns detālplānojums/lokālplānojums un/vai izpētes darbi saskaņā ar jauno TP” Tematiskās izpētes izstrādes „Ķemeru attīstības vīzija” uzsākšanai Ls 1 000 (klasifikācijas kods 06.200.5110), attiecīgi precizējot 14.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu””

2.3.2. SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai – ūdensvada rekonstrukcijai Lībiešu ielā 19 un Lībiešu ielā 29 – Ls 10 913 (klasifikācijas kods F 55010000).

3. Grozīt SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai piešķirtajam asignējumam Ls 381 486 noteikto mērķi - Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Siguldas, Tērbatas ielā un Asaru prospektā, šādi:

3.1. Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Siguldas, Tērbatas ielā un Asaru prospektā - Ls 318 940;

3.2. Pašteces kanalizācijas izbūve Asaru prospektā, Spīdolas ielā, Pededzes ielā, Olgas ielā un Ārijas ielā - Ls 7 079;

3.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Buļļuciemā - Ls 34 848;

3.4. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Baložu ielā - Ls 20 619.

4. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumos par Ls 1 943, t.sk.:

4.1. Sākumskolai „Taurenītis” pārējos ieņēmumus par izglītības pakalpojumiem par Ls 1 932 (klasifikācijas kods 21.3.5.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pedagogu darba samaksai Ls 1 932, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119 Ls 1 557;

09.210.1210 Ls 375;

4.2. Sākumskolai „Ābelīte” ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 11, (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem apmaksai par degvielu Ls 11 (klasifikācijas kods 09.210.2322).

5. Samazināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumiem – vecāku maksām par bērnu ēdināšanu par Ls 36 560 (klasifikācijas kods 21.3.5.2.1.), samazinot izdevumus P.i.i. „Saulīte” par Ls 36 560 (klasifikācijas kods 09.100.2363).

6. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.1.punktu, apstiprināt 2012. gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/385 un 1.1-14/405 par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Ls 700 apjomā, t.sk.”:

6.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 200, t.sk.:

6.1.1. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Volejbola Amatieru komandas „VK Jūrmala” atbalstam Ls 150 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi papildinot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

6.1.2. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Volejbola Amatieru komandas „VK Jūrmala” atbalstam Ls 50 (klasifikācijas kods 08.100.2361), attiecīgi papildinot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

6.2. Jūrmalas pilsētas muzejam programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Starptautiskā konference „Kultūrvēsturiskais mantojums kūrortā. Tradīcijas un mūsdienu aktualitātes” Ls 500 (klasifikācijas kods 08.620.2231), attiecīgi precizējot 24.pielikumu 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 .

7. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.2.punktu, apstiprināt 2012. gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/395 un Nr.1.1-14/405 veiktos budžeta grozījumus, t.sk.:

7.1. Pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs” pamatbudžeta tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2223

Ls -195;

10.200.5239

Ls 195;

7.2. Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai pamatbudžeta tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

03.110.2234

Ls -323;

03.110.2247

Ls -305;

03.110.2279

Ls -232;

03.110.2244

Ls -271;

03.110.2242

Ls 1 131;

03.110.2244

Ls -200;

03.110.2354

Ls 200;

7.3. Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

04.900.5121

Ls -300;

04.900.2219

Ls 300;

06.200.5240

Ls -3 900

Programma „Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi; aktivitāte „Ģeodēziskā tīkla punktu izbūve” (8.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 );

06.200.2279

Ls 220

Programma „Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi; aktivitāte „Ģeodēziskā tīkla uzturēšana” (8.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 );

06.200.2279

Ls -1 000

Programma „Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi; aktivitāte „Administratīvās robežas uzmērīšana” (8.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 );

06.200.2239

Ls 4 680

Programma „Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi; aktivitāte „Meliorācijas sistēmu tehniskā apsekošana” (8.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 );

09.210.5250

Ls -1 331

Programma „Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte „Mežmalas vidusskolas energoefektivitātes uzlabošana” (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 );

09.510.5250

Ls 1 331

Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, kapitālais un kārtējais remonts; aktivitāte „Peldēšanas un futbola skolas energoefektivitātes paaugstināšanai Rūpniecības ielā 13, k-4” (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 );

7.4. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai maksas pakalpojumu tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2322

Ls -35;

09.210.2232

Ls 35.

7.5. Ķemeru vidusskolai mērķdotācijas tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1119

Ls -25;

09.210.1149

Ls 25.

8. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta dotācijas par Ls 27 208 (klasifikācijas kods 18.6.2.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 27 208, t.sk.:

8.1. pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei Ls 6 548 saskaņā ar 3.pielikumu;

8.2. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Podziņa” Ls 20 660, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 Ls 8 524;

09.100.1145 Ls 768;

09.100.1141 Ls 240;

09.100.1142 Ls 17;

09.100.1210 Ls 2 300;

09.100.2212 Ls 27;

09.100.2214 Ls 8;

09.100.2235 Ls 52;

09.100.2279 Ls 24;

09.100.2311 Ls 530;

09.100.2312 Ls 1 330;

09.100.2313 Ls 110;

09.100.2341 Ls 40;

09.100.2352 Ls 200;

09.100.2355 Ls 100;

09.100.2361 Ls 1 000;

09.100.2362 Ls 650;

09.100.2363 Ls 1 395;

09.100.2370 Ls 995;

09.100.5121 Ls 100;

09.100.5238 Ls 1 250;

09.100.5239 Ls 1 000.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 1.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.43

(protokols Nr.18, 2.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

52 649

52 649

Jūrmalas pilsētas dome

25 418

25 418

LV84PARX0002484572001

05.100.2244

2 288

Programma „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)”; aktivitāte „Dārzkopības pakalpojumi Jūrmalas pilsētā (parku, skvēru, meža parku, ielu zaļo zonu kopšana)” (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 );

Līdzekļu atlikums

04.220.2244

1 320

Programma "Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi"; aktivitāte "Avārijas, nokaltušo un ainaviski mazvērtīgo koku nociršana ielu nodalījuma joslās un pašvaldības īpašumos" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 ).

Naudas līdzekļi nepieciešami avārijas koku nozāģēšanai līdz 2012.gada beigām

06.600.2244

968

Programma "Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Brāļu kapi" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 ).

Naudas līdzekļi nepieciešami Eižena Laubes meta veidotā obeliska sakārtošanai un notīrīšanai Slokā

06.600.2279

1 000

Programma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana"; aktivitāte "Īpašumu apdrošināšana" (13.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 ).

Līdzekļu atlikums

06.600.2279

1 000

Programma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana"; aktivitāte "Vērtēšana" (13.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 ).

Naudas līdzekļi nepieciešami nekustamā īpašuma novērtēšanas pakalpojumu apmaksai

09.210.5250

4 336

Programma "Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte "Lielupes vidusskolas rekonstrukcija (t.sk. sporta zāles būvniecība)" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Ņemot vērā nepieciešamību koriģet tehnisko projektu, būvdarbu uzsākšana plānota 2013.gadā

09.210.5250

4 336

Programma "Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte "Jaundubultu vidusskolas remonts)" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Naudas līdzekļi nepieciešami margu uzstādīšanai pie Jaundubultu vidusskolas ieejas kāpnēm

08.100.5239

1 210

Programma "Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte "Slokas sporta kompleksa būvniecība (hokeja halles un multihalles projekta pārskaņošana) (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu atlikums pēc tablo uzstādīšanas

08.240.5250

1 210

Programma "Teātru, koncertzāļu, estrāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti"; aktivitāte "Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā"(6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļi nepieciešami video ekrāna, kas atrodas pie Dzintaru koncertzāles ieejas, demontāžai.

06.200.2239

3 841

Programma: Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi; aktivitāte: Jauns detālplānojums/lokālplānojums un/vai izpētes darbi saskaņā ar jauno TP (14.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4 )

Līdzekļu atlikums

06.200.5110

3 841

Programma: Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi; aktivitāte: Jauns detālplānojums/lokālplānojums un/vai izpētes darbi saskaņā ar jauno TP (14.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4 )

Tematiskās izpētes izstrādes "Ķemeru attīstības vīzija" uzsākšanai

01.320.2239

2 407

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Ekonomikas un attīstības plānošanas darbiem (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4 )

Līdzekļu atlikums

09.510.5250

12 743

Programma: Pilsētas attīstības pasākumi; aktivitāte: Dokumentu, kas saistīti ar projektu pieteikumu iesniegšanu, izstrāde (7.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4 )

Līdzekļi nepieciešami

09.510.5250

1 210

Programma: Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas energoefektivitātes uzlabošana (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu atlikums

09.510.5250

1 331

Programma: Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas energoefektivitātes paaugstināšanai Rūpniecības ielā 13, k-4 (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4 )

Līdzekļu atlikums

09.210.5250

7 795

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība; aktivitāte: Mežmalas vidusskolas energoefektivitātes uzlabošana (6.pielikums 2012.g. 26.I. SN Nr.4 )

Līdzekļu atlikums

SIA "Jūrmalas ūdens"

27 231

27 231

05.200.3261

27 231

Programma "Meliorācijas sistēmas apsaimniekošana

Līdzekļi nepieciešami lietus kanalizācijas kolektora rekonstrukcijai un drenāžas izbūvei Ķemeru vidusskolas stadionā

05.200.3261

27 231

Programma "Lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana"

Lietus kanalizācijas kolektora rekonstrukcijai un drenāžas izbūvei Ķemeru vidusskolas stadionā2 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 1.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.43

(protokols Nr.18, 2.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

879

879

Mežmalas vidusskola

879

879

09.210.1149

879

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1145

248

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Piemaksa pedagogiem par specifiku par 4 mēnešiem

09.210.1119

631

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Darba algas apmaksai.3 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 1.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.43

(protokols Nr.18, 2.punkts)

Valsts budžeta līdzekļu sadalījums pašvaldības izglītības iestāžu

mācību literatūras iegādei

Iestādes nosaukums

Klasifikācijas

Summa

kods

Ls

Slokas pamatskola

09.210.5233

527

Majoru vidusskola

09.210.5233

572

Jūrmalas Alternatīvā skola

09.210.5233

228

Vaivaru pamatskola

09.210.5233

192

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

09.210.5233

566

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

09.210.5233

912

Pumpuru vidusskola

09.210.5233

733

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

09.210.5233

341

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

09.210.5233

303

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

09.210.5233

639

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

09.210.5233

471

Jūrmalas sākumskola "Ābelīte"

09.210.5233

141

Sākumskola "Taurenītis "

09.210.5233

185

Ķemeru vidusskola

09.210.5233

185

Jūrmalas vakara vidusskola

09.210.5233

553

Kopā

6548


Lejupielāde: DOC un PDF