Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 20.03.2012. Stājas spēkā 09.03.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 9

protokols Nr. 5, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2012.gadā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 40., 41.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2012.gadā”:

1.1. Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu izteikt šādā redakcijā: „ Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu , 9.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 40., 41.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu”

1.2. 1.nodaļas nosaukumu: „1. Vispārīgie jautājumi” izteikt šādā redakcijā: „I. Vispārīgais jautājums”.

1.3. 1.1.punktā skaitli „1.1.” aizstāt ar skaitli„1.”.

1.4. 2.nodaļā skaitli „2.” aizstāt ar skaitli „II.”.

1.5. 2.1.punktā skaitli „2.1.”aizstāt ar skaitli „2.”.

1.6. 2.1.1. punktā skaitli „2.1.1.”aizstāt ar skaitli „2.1.”.

1.7. 2.1.2.punktā skaitli „2.1.2.”aizstāt ar skaitli „2.2.”.

1.8. 2.2.punktā skaitli „2.2.”aizstāt ar skaitli „3.”.

1.9. 2.2.1.punktā skaitli „2.2.1.”aizstāt ar skaitli „3.1.”.

1.10. 2.2.2.punktā skaitli „2.2.2.”aizstāt ar skaitli „3.2.”.

1.11. 2.2.3.punktā skaitli „2.2.3.”aizstāt ar skaitli „3.3.”.

1.12. 3.nodaļā skaitli „3.” aizstāt ar skaitli „III.”.

1.13. 3.1.punktā skaitli „3.1.”aizstāt ar skaitli „4.”.

1.14. 4.nodaļā skaitli „4.” aizstāt ar skaitli „IV.”.

1.15. 4.1.punktā skaitli „4.1.”aizstāt ar skaitli „5.”.

1.16. 5.nodaļas nosaukumu: „5. Noslēguma jautājumi” izteikt šādā redakcijā: „V. Noslēguma jautājums”.

1.17. 5.1.punktā skaitli „5.1.”aizstāt ar skaitli „6.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta saistošajiem noteikumiem Nr.9

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2012.gadā ””.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1 . Projekta nepieciešamības pamatojums

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2012.gada 25.februāra vēstulē Nr.17-le/3228 izvērtējusi Jūrmalas 2012.gada 26.janvāra saistošos noteikumus Nr.2 un ir lūgusi precizēt pieņemtos saistošos noteikumus un nodrošināt to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā vērsusi uzmanību uz sekojošo:

1) saistošo noteikumu tiesisko pamatu jāpapildina ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu;

2)saskaņā ar 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 184.punktu pašvaldību saistošo noteikumu projekta teksta iedalījumu veido, ievērojot MK noteikumu 3.3.apakšnodaļā minētās prasības. Ņemot vērā, ka saistošo noteikumu 1.nodaļa un 5.nodoļa satur tikai vienu jautājumu lūdzam šo nodaļu nosaukumus lietot vienskaitlī – „Vispārīgais jautājums” un „Noslēguma jautājums”;

3) precizēt saistošo noteikumu numerāciju, jo saskaņā ar MK noteikumu 101.punktu saistošo noteikumu teksta iedalījuma pamatvienība ir punkts.

2. Īss projekta satura izklāsts

Precizēts saistošo noteikumu tiesiskais pamats ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, punktu un nodaļu numuri, kā arī divu nodaļu nosaukumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

grozījumi neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

grozījumi neatstās ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas domes Nodokļu nodaļa. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Pakalpojumi”

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF