Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 17.septembrīNr.16

Pirmdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1600

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Zigurds Starks, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Juris Visockis, Aigars Tampe (nepiedalās no plkst.1635-1640), Marija Vorobjova, Dzintra Homka (nepiedalās no plkst.1625-1630), Raimonds Munkevics, Iveta Blaua, Māris Dzenītis (nepiedalās no plkst.1714-1724), Arnis Ābelītis

Nepiedalās deputāti:

Dzintra Hirša

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Anita Adijāne

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Gunta Smalkā

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Egīls Blūms, Laima Grobiņa, Indra Brinkmane, Ārija Vanaga, Jānis Artemjevs, Agita Bērzupe, Dzintars Krūmiņš

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par dalību LIFE+ projektā „Klimata pārmaiņu un ar tām saistītā plūdu riska novērtēšana Rīgas plānošanas reģionā”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.333 „Par dalību Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā finansējuma saņemšanai no „LIFE+” programmas”

· Par dalību Valsts izglītības aģentūras aktivitātē „Inovāciju īstenošana izglītībā”

· Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas pirkumu

· Par dzīvojamo māju renovāciju

· Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, J.Visockis , A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tika iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, J.Visockis , A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par dalību LIFE+ projektā „Klimata pārmaiņu un ar tām saistītā plūdu riska novērtēšana Rīgas plānošanas reģionā”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.333 „Par dalību Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā finansējuma saņemšanai no „LIFE+” programmas”

3.

Par dalību Valsts izglītības aģentūras aktivitātē „Inovāciju īstenošana izglītībā”

4.

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim

5.

Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

7.

Par 43.Pasaules ārstu tenisa čempionāta organizēšanu Jūrmalā

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

9.

Par dzīvokļu jautājumiem

10.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

11.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 16

12.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A

13.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1211 Jūrmalā, Iecavas ielā 5

14.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3314 Jūrmalā, Kaudzīša ielā 12

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.847 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 8 (kadastra Nr.1300 001 1319) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

16.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a

17.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19

18.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3

19.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Zvīņu ielā 2 un Kolkas ielā 21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

20.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11

21.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 7 apstiprināšanu

22.

Par nekustamā īpašuma Jasmīnu ielā 20, Jūrmalā pirkumu

23.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002 pirkumu

24.

Par dzīvokļa īpašuma Dzirnavu ielā 47-7, Jūrmalā pirkumu

25.

Par kultūrvēsturisko mantojumu

26.

Par kūrorta resursu saglabāšanu

27.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas pirkumu

28.

Par dzīvojamo māju renovāciju

1. Par dalību LIFE+ projektā „Klimata pārmaiņu un ar tām saistītā plūdu riska novērtēšana Rīgas plānošanas reģionā” (lēmums Nr.495)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību LIFE+ projektā „Klimata pārmaiņu un ar tām saistītā plūdu riska novērtēšana Rīgas plānošanas reģionā”.

Iziet Dz.Homka

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.333 „Par dalību Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā finansējuma saņemšanai no „LIFE+” programmas” (lēmums Nr.496)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.333 „Par dalību Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā finansējuma saņemšanai no „LIFE+” programmas.”

3. Par dalību Valsts izglītības aģentūras aktivitātē „Inovāciju īstenošana izglītībā”

(lēmums Nr.497)

Ziņotājs:

E.Blūms

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, Dz.Homka izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Valsts izglītības aģentūras aktivitātē „Inovāciju īstenošana izglītībā”.

Ienāk Dz.Homka

Iziet A.Tampe

4. Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim

(saistošie noteikumi Nr.34)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, J.Visockis, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, A.Tampe izgājis), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim.

Ienāk A.Tampe

5. Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā (saistošie noteikumi Nr.35)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.36)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam, kuru 2.3.2.apakšpunktā summu Ls 2350 nepieciešams labot uz Ls 70, kas attiecināma uz 2012.gada budžetu. Pēc papildinājumu sagatavošanas ir iesniegts Sabiedrisko attiecību nodaļas pieprasījums par līdzekļu piešķiršanu aktivitātei „Jūrmala kā Raiņa un Aspazijas pilsēta” Ls 2 920 apmērā. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu ar papildinājumiem un nosauktajām izmaiņām.

Izsakās:

J.Visockis izsaka priekšlikumu redakcionāli precizēt saistošo noteikumu 1.punktu, proti, tekstā aiz vārda „ieņēmumus” ierakstīt vārdu „no”.

Z.Starks izsaka priekšlikumu piešķirt līdzekļus Ls 400 apmērā Jūras skautu novada laivas motora remontam.

G.Truksnis izsakās, ka, tiklīdz tiks saņemts šāds rakstisks pieprasījums, ar rīkojumu tiks piešķirti līdzekļi no domes rezerves fonda. Aicina deputātus balsot par saistošo noteikumu projektu ar visiem nosauktajiem papildinājumiem un labojumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem un labojumiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem un labojumiem.

7. Par 43.Pasaules Ārstu tenisa čempionāta organizēšanu Jūrmalā (lēmums Nr.498)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Izsakās:

Z.Starks izsakās, ka iepriekšējos gados, atbalstot dažāda ranga tenisa čempionātus, domes līdzfinansējums ir bijis Ls 1000-4000 apmērā un, viņaprāt, pasaules ārsti ir pietiekami turīgi, lai par saviem līdzekļiem varētu rīkot šādu pasākumu, tāpēc izsaka priekšlikumu domes līdzfinansējumu šim tenisa čempionātam paredzēt 3000Ls apmērā.

G.Truksnis uzskata, ka pasaules čempionāta rīkošanai ir nepieciešams daudz vairāk līdzekļu, kā piemēru minot šī gada sākumā Jūrmalā notikušo Pasaules čempionātu ziemas peldēšanā, kur domes līdzfinansējums bija aptuveni Ls 15 000.

Z.Starks vērš uzmanību uz to, ka tas nav Pasaules tenisa čempionāts, bet gan Pasaules ārstu tenisa čempionāts.

G.Truksnis aicina deputātus vispirms balsot par Z.Starka priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Z.Starka priekšlikumu („par” – 5 (A.Ābelītis, M.Dzenītis , Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), J.Visockis nebalso), Z.Starka priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.Ābelītis, M.Dzenītis , Z.Starks, I.Blaua, A.Tampe), J.Visockis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par 43.Pasaules Ārstu tenisa čempionāta organizēšanu Jūrmalā.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.4 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

(lēmums Nr.499)

Ziņotājs:

Ā.Vanaga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.4 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

9. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.500)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

10. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.501)

Ziņotājs:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

11. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 16 (lēmums Nr.502)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 16.

12. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A (lēmums Nr.503)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A.

13. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1211 Jūrmalā, Iecavas ielā 5 (lēmums Nr.504)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1211 Jūrmalā, Iecavas ielā 5.

14. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3314 Jūrmalā, Kaudzīša ielā 12 (lēmums Nr.505)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3314 Jūrmalā, Kaudzīša ielā 12.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.847 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 8 (kadastra Nr.1300 001 1319) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai” (lēmums Nr.506)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.847 „Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 8 (kadastra Nr.1300 001 1319) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”.

16. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a (lēmums Nr.507)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a.

17. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19 (lēmums Nr.508)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19.

18. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3 (lēmums Nr.509)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3.

19. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Zvīņu ielā 2 un Kolkas ielā 21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

(lēmums Nr.510)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Zvīņu ielā 2 un Kolkas ielā 21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Iziet M.Dzenītis

20. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 (lēmums Nr.511)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks izsaka priekšlikumu, pirmkārt, detālplānojuma darba uzdevumā noteikt, ka nepieciešams paredzēt izeju uz promenādi gar zemesgabalu Lašu ielā 14 un, otrkārt, neatbalstīt šī detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu vispār, jo tiek paredzēta mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve Lielupes krasta teritorijā

G.Truksnis aicina deputātus atbalstīt šī detālplānojuma uzsākšanu, neuzskatot par lietderīgu šobrīd konkrēti noteikt, kur tieši paredzēt izeju uz promenādi, jo iespējams, ka projekta attīstītājiem būs kādi citi, labāki risinājumi. Aicina deputātus vispirms balsot par Z.Starka priekšlikumu izstrādājot detālplānojumu paredzēt izeju uz promenādi gar zemesgabalu Lašu ielā 14.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Z.Starka priekšlikumu („par” – 6 (I.Blaua, A.Tampe, J.Visockis, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas” – 7 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), M.Dzenītis izgājis), Z.Starka priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – 2 (A.Ābelītis, Z.Starks), „atturas” – 3 (I.Blaua, A.Tampe, J.Visockis), M.Dzenītis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11.

Z.Starks izsaka nožēlu par balsojuma rezultātiem, jo uz pilsētai piederošo promenādi izeja netiek paredzēta.

Ienāk M.Dzenītis

21. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 7 apstiprināšanu

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka paredzētā ēka nedrīkst būt augstāka par 10 metriem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 6 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, J.Visockis, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua)), lēmumprojekts tika noraidīts.

22. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu ielā 20, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.512)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jasmīnu ielā 20, Jūrmalā pirkumu.

23. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002 pirkumu (lēmums Nr.513)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002 pirkumu.

24. Par dzīvokļa īpašuma Dzirnavu ielā 47-7, Jūrmalā pirkumu (lēmums Nr.514)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Dzirnavu ielā 47-7, Jūrmalā pirkumu.

25. Par kultūrvēsturisko mantojumu (lēmums Nr.515)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis uzskata, ka lēmumprojekta 1.punktā būtu precīzi jānosaka, kādām sabiedrības vajadzībām ir nepieciešama minētā nekustamā īpašuma atsavināšana, kā arī īsti nav saprotams, kam šāds lēmums ir domāts un pie kā konkrēti pašvaldība vēršas ar šādu ierosinājumu.

G.Truksnis lūdz Juridiskās nodaļas viedokli.

E.Rakiša izsakās, ka šādā redakcijā sagatavots lēmumprojekts tiek klasificēts kā pirmreizējs lēmums, lai administrācija būtu pilnvarota organizēt tālāko procedūru un to, kādai konkrētai sabiedrības funkcijai tas būtu nepieciešams, šajā stadijā vēl minēt nevar.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kultūrvēsturisko mantojumu.

26. Par kūrorta resursu saglabāšanu (lēmums Nr.516)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

M.Dzenītis uzskata, ka svītrojams ir lēmumprojekta 1.8.punkts, jo nekustamajā īpašumā Turaidas ielā 2 neatrodas minerālūdens urbums un šis īpašums pašreiz ir izsludināts izsolē.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu, svītrojot 1.8.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kūrorta resursu saglabāšanu, svītrojot 1.8.punktu.

27. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas pirkumu (lēmums Nr.517)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas pirkumu.

28. Par dzīvojamo māju renovāciju (lēmums Nr.518)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, A.Tampe, A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo māju renovāciju.

Sēde slēgta 17.40

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 11.oktobrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2012.gada 24.septembrī


Lejupielāde: DOC un PDF