Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 740

protokols Nr. 20 , 42. punkts

Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu
Latvijas III Olimpiādes 1. – 3.vietu ieguvējiem un to treneriem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.4.punktu un 9.4.1., 9.4.2., 9.4.3.apakšpunktiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvu Latvijas III Olimpiādes 3.vietas ieguvējam smaiļotājam S.T. LVL 50 (piecdesmit lati, 00 santīmi) apmērā (pēc nodokļu nomaksas), pamatojoties uz minētā nolikuma 9.4.punktu un 9.4.1., 9.4.2. un 9.4.3.apakšpunktiem Jūrmalas pilsētas komandas dalībniekiem Latvijas III Olimpiādē Liepājā 2012. gada 6. – 8. jūlijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF