Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 739

protokols Nr. 20, 41. punkts

Par dalību ERAF projektu konkursā atbalsta programmas
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē
„Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 18.decembra apvienotās Attīstības un vides jautājumu komitejas un Finanšu komitejas sēdes protokolu Nr. 1.1-63/02 un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2012.gada 18.decembra Atzinumu Nr.9.2-1.1/10050SF, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) atbalsta programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.1.1.1. apakš aktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings” ar projektu „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs”.

2. Noteikt projekta kopējās izmaksas LVL 111 937 (t.sk. attiecināmā summa, PVN un citas neattiecināmās izmaksas), saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Attiecināmā summa sastāda LVL 104 442, t.sk.

3.1. Jūrmalas pilsētas domes, kā vadošā partnera, finansējuma daļa ir LVL 44 900, t.sk. ERAF finansējums 50%, kas ir LVL 22 450.

3.2. Projekta partneru finansējuma daļa ir LVL 59 542 (saskaņā ar 2.pielikumu), t.sk. ERAF finansējums 50%, kas ir LVL 29 771.

4. ERAF finansējums ir 50% no attiecināmās summas.

5. Maksimālā neattiecināmā summa (neskaitot attiecināmo izmaksu PVN daļu), kuru sedz Jūrmalas pilsētas dome, sastāda LVL 7 495,- Ls, t.sk.

5.1. veselības apdrošināšana – 165 Ls;

5.2. vīzas – 200 Ls;

5.3. degvielas izdevumi braucieniem uz izstādēm kaimiņvalstīs 500 Ls;

5.4. stendu vizuālais noformējums – 2 000 Ls;

5.5. prāmja biļetes transportlīdzeklim un citi neattiecināmi transporta izdevumi – 450 Ls;

5.6. autostāvvietas izmaksas – 200 Ls;

5.7. dalība konferencēs, izstādēs vai kontaktbiržās (tām aktivitātēm, kuru izmaksas pārsniedz noteiktās attiecināmās izmaksas) – 3 200 Ls;

5.8. pakalpojumu/rezervēšanas maksa – 460 Ls;

5.9. bankas komisija – 70 Ls;

5.10. valūtu kursa svārstības – 250 Ls.

6. Projekta īstenošanas rezultātā faktiskas projekta kopējās izmaksas var būt mazākas.

7. Projekta priekšfinansējumu, saskaņā ar 1.pielikumu, segt no Jūrmalas pilsētas domes 2012. un 2013.gada budžeta.

8. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu

9. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju G.Truksni parakstīt Vienošanās ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru.

10. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.739

(protokols Nr.20, 41.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas dome / Ekonomikas un attīstības nodaļa / Tūrisma un ārējo sakaru nodaļa

Projekta nosaukums

"Jūrmalas kūrortpilsētas dalības ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs"*

Funkcionālās klasifikācijas kods

04.730.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

LVL 104 442.00.00 / ERAF LVL 52 221.00 / JPD LVL 44 900.00 / Partneri LVL 59 542.00

Pozīcija / gads

2012.gada gaidāmā izpilde

2013.

2014.

2015.

2016.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

6 552

21 291

6 389

16 048

32 998

76 726

41 200

0

0

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

9 312

0

0

no pašvaldības budžeta

0

no valsts budžeta

0

no ES fonda

0

9 312

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

6 552

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

13 685

6 276

8 328

10 059

38 348

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

1 256

113

3 520

2 606

7 495

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

20 333

20 333

31 888

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.) (21.4.2.2.)

6 350

4 200

10 550

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Pārējie pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (18.6.9.0.)

0

IZDEVUMI kopā

6 552

21 291

6 389

16 098

23 686

67 464

18 700

0

02.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.739

(protokols Nr.20, 41.punkts)

Projekta partneru līdzfinansējuma sadalījums

LVL

Vadošais partneris

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.

90000056357

44 900

[partneris 1]

SIA „Hotel Jūrmala SPA”

reģistrācijas Nr.

40003694427

23 422

[partneris 2]

SIA „BBH Investments”, viesnīca „Baltic Beach Hotel”

reģistrācijas Nr.

40103005735

2 630

[partneris 3]

SIA „Arbat Rīga”, viesnīca „Pegasa Pils”

reģistrācijas Nr.

40003098029

1 790

[partneris 4]

SIA „Baltijas Ceļojumu Grupa”

reģistrācijas Nr.

40003482252

2 540

[partneris 5]

SIA „Laimtūre”

reģistrācijas Nr.

40003522199

2 540

[partneris 6]

Biedrība „Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija”

reģistrācijas Nr.

40008020749

22 200

 [partneris 7]

 SIA „TAS BALTICS”

reģistrācijas Nr.

40103008483

2 630

 [partneris 8]

SIA „Averoja”

reģistrācijas Nr.

40003305784

1 790

Kopā finansējuma apjoms

104 442


Lejupielāde: DOC un PDF