Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 8.augusta 483.lēmumu

2012.gada 20.decembrīNr. 738

protokols Nr. 20, 105. punkts

Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisijas izveidošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” 2.pantu, 3.pantu un, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 1.aprīļa lēmuma Nr.262 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” nodošanu privatizācijai” izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju 9 cilvēku sastāvā.

2. Apstiprināt komisiju šādā sastāvā:

2.1. Valdis Vītoliņš – Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors;

2.2. Egmonts Krūmiņš – Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs;

2.3. Gunta Jubele – Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja;

2.4. Evija Rakiša – Jūrmalas pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja;

2.5. Ināra Kundziņa – Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītāja;

2.6. Inga Brača – Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļas vadītāja;

2.7. Anita Adijāne – Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja;

2.8. Kaspars Bogomols - Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas vecākais referents;

2.9. Irita Bērziņa - privatizējamā objekta darbinieku pilnvarotais pārstāvis.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF