Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 735

protokols Nr. 20, 102. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.236
„Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas
maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 10.punktu un ņ emot vērā to, ka nekustamā īpašuma Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7, kas sastāv no garāžas ēkas (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem Nr.036) ar kadastra apzīmējumu 1300 510 3324 īpašnieks – E.V. neierodas noslēgt zemes nomas līgumu , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādu grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.236 „Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu” :

Papildināt lēmumu ar 3.punktu:

„3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas zemes nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, Jūrmalas pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) sniegt prasību tiesā par parādu piedziņu un piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF