Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 734

protokols Nr. 20, 101. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.113
„Par zemesgabala Jūrmalā, Dzeldas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas celtnieks pluss”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 10.punktu un ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzeldas ielā 1, kas sastāv no veikala – darbnīcas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3735 001, darbnīcas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3735 002, šķūņa ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3735 003 valdītājs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas celtnieks pluss” neierodas noslēgt zemes nomas līgumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.113 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dzeldas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas celtnieks pluss” :

1. Lēmuma ievada daļas otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 16.oktobra lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Dzeldas ielā 1 ar kadastra numuru 1300 010 3735, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0051 1483”.

2. Lēmumu papildināt ar 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas zemes nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, Jūrmalas pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) sniegt prasību tiesā par parādu piedziņu un piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF