Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 733

protokols Nr. 20, 100. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, „Jomas iela 2619” daļas nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „KUP”

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 22.jūlija lēmumu Nr.207 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Jomas iela 2619” izveidots zemesgabals 3541 m2 platībā Jomas ielas uzturēšanai posmā no Tirgoņu ielas līdz Teātra ielai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 20.novembra lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, „Jomas iela 2619” ar kadastra numuru 1300 009 2619, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000193726.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 17.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KUP” (vienotais reģistrācijas numurs 40003423600) zemesgabala Jūrmalā, „Jomas iela 2619”, kadastra apzīmējums 1300 009 2619, kopējā platība 3541 m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 11 m2 platībā uz diviem gadiem tirdzniecības organizēšanai.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF