Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 729

protokols Nr. 20, 96. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40A daļas nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004.gada 17.decembra lēmumu Nr.450 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Vikingu ielā 40A” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Vikingu ielā 40A ar kopējo platību 124425 m2 platībā pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības attīstībai, esošā kanalizācijas kolektora uzturēšanai un perspektīvā kolektora izbūvei.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmumu Nr.884 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vikingu ielā 40A un adrese piešķiršanu” zemesgabals Jūrmalā, Vikingu ielā 40A pēc atdalīšanas ir 116517 m2 platībā.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 14.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 003 1102 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000167459.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 11.maija lēmumu īpašuma tiesības uz attīrīšanas staciju ar kadastra apzīmējumu 1300 003 1102 001, notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar kadastra apzīmējumu 1300 003 1102 051, notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar kadastra apzīmējumu 1300 003 1102 052, notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar kadastra apzīmējumu 1300 003 1102 053, notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar kadastra apzīmējumu 1300 003 1102 054 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000505169.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un lai sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu esošās ūdens ņemšanas vietas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40A, kadastra numurs 1300 003 1102, kopējā platība 116517 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 86160 m2 platībā nomu uz pieciem gadiem attīrīšanas stacijas ēkas un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu racionālai apsaimniekošanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli par zemi, paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 20.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF