Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 728

protokols Nr. 20, 95. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Tukuma ielā 32 daļas nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004.gada 28.maija lēmumu Nr.184 „Par adrešu maiņu un zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Tukuma ielā 32” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Tukuma ielā 32 ar kopējo platību 93145 m2 platībā publiska pilsētas parka uzturēšanai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 31.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4910 un ūdenstorni ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4910 001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000237562.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 12.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz paviljonu ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4910 002, sabiedrisko tualeti ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4910 003 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000237562.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un lai sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu esošās ūdens ņemšanas vietas , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par zemesgabala Jūrmalā, Tukuma ielā 32, kadastra numurs 1300 026 4910, kopējā platība 93145 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 720 m2 platībā nomu uz pieciem gadiem ūdenstorņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4910 001 racionālai apsaimniekošanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli par zemi, paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 20.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF