Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 727

protokols Nr. 20, 94. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Stirnurags 1120 daļas nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 4.oktobra lēmumu Nr.884 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vikingu ielā 40A un adreses piešķiršanu” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Stirnurags 1120 ar kopējo platību 3328 m2 platībā ielas uzturēšanai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 14.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 003 1122 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000419004.

Uz zemesgabala esošās sūkņu stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 003 1102 002 īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un, lai sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu esošās ūdens ņemšanas vietas , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par zemesgabala Jūrmalā, Stirnurags 1120, kadastra numurs 1300 003 1122, kopējā platība 3328 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 300 m2 platībā nomu uz pieciem gadiem sūkņu stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 003 1102 002 racionālai apsaimniekošanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli par zemi, paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 20.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF