Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 724

protokols Nr. 20, 91. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 21 („Kauguri 1602”) daļas nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 24.maija lēmumu Nr.413 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Kauguri 1602” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Kauguri 1602 ar kopējo platību 474619 m2 pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – publiska pilsētas mežaparka ierīkošanai.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004.gada 16.jūlija lēmumu Nr.241 „Par īpašuma tiesību noteikšanu būvēm zemesgabalā Jūrmalā, Kauguri 1602” noteikts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nodotās artēziskās akas un ar tām funkcionāli saistītās sūkņu stacijas atrodas uz zemesgabala Kauguri 1602.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 20.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1602, sūkņu māju ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1602 001, sūkņu māju ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1602 002, sūkņu māju ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1602 003, sūkņu māju ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1602 004, sūkņu māju ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1602 005, sūkņu māju ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1602 006, sūkņu māju ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1602 007, artēzisko aku Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1602 050, artēzisko aku Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1602 051, artēzisko aku Nr.9 ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1602 052, artēzisko aku Nr.5 ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1602 053, artēzisko aku Nr.10 ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1602 054, artēzisko aku Nr.8 ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1602 055, artēzisko aku Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1602 056 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000146580.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2012.gada 26.oktobra lēmumu Nr.71 „Par jaunas adreses Nometņu ielā 21, Jūrmalā piešķiršanu zemesgabalam un ēkām Kauguri 1602, Jūrmalā” zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602 piešķirta jauna adrese Jūrmalā, Nometņu ielā 21.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un, lai sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu esošās ūdens ņemšanas vietas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 21 (vecā adrese Kauguri 1602), kadastra numurs 1300 020 1602, kopējā platība 474619 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 4290 m2 platībā nomu uz pieciem gadiem artēzisko aku un ar tām funkcionāli saistīto sūkņu stacijas ēku racionālai apsaimniekošanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli par zemi, paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 20.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF