Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 723

protokols Nr. 20, 90. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Ķemeri 6111 daļas nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2008.gada 7.marta lēmumu Nr.27 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Ķemeri 6111” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Ķemeri 6111 ar kopējo platību 4024 m2 platībā piebraucamā ceļa uzturēšanai no Tūristu ielas līdz zemesgabalam Jūrmalā, Tūristu ielā 18.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 9.aprīļa lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6111 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000430725.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 8.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz sūkņu stacijas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6111 001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000506284.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un lai sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu esošās ūdens ņemšanas vietas , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par zemesgabala Jūrmalā, „Ķemeri 6111”, kadastra numurs 1300 026 6111, kopējā platība 4024 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 110 m2 platībā nomu uz pieciem gadiem sūkņu stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6111 001 racionālai apsaimniekošanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli par zemi, paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 20.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF