Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 721

protokols Nr. 20, 88. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dīķu ielā 28 („Kauguri 3901”) daļas nomas
līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 24.maija lēmumu Nr.414 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Kauguri 3901” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Kauguri 3901 ar kopējo platību 274446 m2 pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – publiska pilsētas mežaparka ierīkošanai rekreācijas vajadzībām.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 17.februāra lēmumu Nr.38 „Par īpašuma tiesību noteikšanu būvēm zemesgabalā Jūrmalā, Kauguri 3901” noteikts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nodotās artēziskās akas un ar tām funkcionāli saistītās sūkņu stacijas atrodas uz zemesgabala Kauguri 3901.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 6.aprīļa lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901, sūkņu māju ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 001, inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 050, sūkņu māju ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 002, inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 051, sūkņu māju ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 003, inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 052, sūkņu māju ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 004, inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 053, sūkņu māju ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 005, inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 054, sūkņu māju ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 006, inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 055, sūkņu māju ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 007, inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 056, sūkņu māju ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 008, inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3901 057 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000210747.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2012.gada 26.oktobra lēmumu Nr.45 „Par jaunas adreses Dīķu ielā 28, Jūrmalā piešķiršanu zemesgabalam un ēkām Kauguri 3901, Jūrmalā” zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 3901 piešķirta jauna adrese Jūrmalā, Dīķu ielā 28.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un lai sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu esošās ūdens ņemšanas vietas , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par zemesgabala Jūrmalā, Dīķu ielā 28 (vecā adrese Kauguri 3901), kadastra numurs 1300 020 3901, kopējā platība 274446 m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 4690 m2 platībā nomu uz pieciem gadiem artēzisko aku un ar tām funkcionāli saistīto sūkņu stacijas ēku racionālai apsaimniekošanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli par zemi, paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 20.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF