Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 718

protokols Nr. 20, 85. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā,
Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 trešās izsoles rīkošanu

2012.gada 9.augustā pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.454 „Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 otrās izsoles rīkošanu”, ar kuru noteikts rīkot dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 ar kadastra numuru 1300 900 7877, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 kopējā platībā 78,3 m2, 7830/19290 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 011 3207 003), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 011 3207 004) un zemes (kadastra apzīmējums 1300 011 3207), otro izsoli un apstiprināta otrās izsoles sākuma cena Ls 18320. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.199 „Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 14.1.apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 16.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 ar kadastra numuru 1300 900 7877, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 kopējā platībā 78,3 m2, 7830/19290 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 011 3207 003), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 011 3207 004) un zemes (kadastra apzīmējums 1300 011 3207), otro izsoli.

2. Noteikt dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 trešo izsoli un apstiprināt trešās izsoles sākuma cenu Ls 11450 (vienpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit lati), tostarp apbūve Ls 3450, zemes domājamā daļa Ls 8000.

3. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 trešo izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF