Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 716

protokols Nr. 20, 83. punkts

Par nekustama īpašuma Jelgavas ielā 3-600,
Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu

2012.gada 19.jūlijā Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.412 „Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā, atsavināšanu” atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā, kadastra numuru 1300 901 6982, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.600 kopējā platībā 18 m2 un 1797/177071 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 1300 007 4903, kopējā platība 1819 m2). Apstiprināta nekustama īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā, nosacītā cena (pirmās izsoles sākuma cena) Ls 800, tostarp apbūve Ls 400, zemes domājamā daļa Ls 400. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.412 „Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 14.1.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 16.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā, kadastra numuru 1300 901 6982, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.600 kopējā platībā 18 m2 un 1797/177071 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 1300 007 4903), pirmo izsoli.

2. Noteikt nekustama īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā, otro izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu Ls 640 (seši simti četrdesmit lati), tostarp apbūve Ls 320, zemes domājamā daļa Ls 320.

3. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot nekustama īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā, otro izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF