Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 713

protokols Nr. 20, 80. punkts

Par vidi degradējošo būvi Jūrmalā, Robežu ielā 15A,
kadastra apzīmējums 1300 026 3304 001

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvi Jūrmalā, Robežu ielā 15A, veikalu ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3304 001 (turpmāk – Ēka), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Robežu ielā 15A, kadastra Nr.1300 026 3304, sastāv no zemesgabala ar platību 1935 kv2, un veikala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3304 001, uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „11 septembris”, reģistrācijas Nr.40003629766, (turpmāk – Īpašnieks) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos Nr.4523 un Nr.2336.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2012.gada 12.jūnijā veica Ēkas apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka veikals ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3304 001 atrodas 100 metru aizsardzības zonā, būves mūra sienas konstrukcijas izdēdējušas un ir zaudējušas savu konstruktīvo noturību, turpmākās ekspluatācijas laikā tās var ietekmēt arī citas būves konstrukcijas. Būve nav noslēgta, tajā var iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Būves mūra fasāžu apdare un tās krāsojums ir bojāts. Ar savu vizuālo izskatu minētā būve bojā apkārtējo ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 12.jūnija Atzinumā Nr.240 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Robežu ielā 15A ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem, kura pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais, - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Robežu ielā 15A īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „11.septembris” ir uzdots līdz 2012.gada 20.augustam sakārtot būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3304 001 atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Līdz 2012.gada 23.jūlijam Īpašnieks ir uzaicināts ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 12.jūnija Atzinums Nr.240 par būves pārbaudi Jūrmalā, Robežu ielā 15A ir nosūtīts Īpašniekam. Īpašnieks nav atsaucies uz aicinājumu ierasties Pilsētplānošanas nodaļā un nav sniedzis paskaidrojumus, kā arī noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus.

Tā kā Ēka degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieks sakārtotu Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašnieku izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēku sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieks nav nodrošinājis Ēkas sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkai tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieku sakārtot Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekam piederošā Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3304 001 ir klasificējama kā vidi degradējoša būve atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvei piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2, 2.4.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Robežu ielā 15A esošo ēku: veikalu ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3304 001 kā vidi degradējošu būvi un noteikt būvei piekritīgo zemes platību 1935 kv2 (visa zemesgabala platība) saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēkas klasificēšanu kā vidi degradējošu būvi var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF