Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 712

protokols Nr. 20, 79. punkts

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Tukuma ielā 26,
kadastra apzīmējums 1300 026 4707 001

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvi Jūrmalā, Tukuma ielā 26: ēdnīcas drupas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4707 001(turpmāk – Ēka), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Tukuma ielā 26, kadastra Nr.1300 026 4707, sastāv no zemesgabala ar platību 3082 kv.m un pamatceltnes (ēdnīcas drupas) ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4707 001, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas M.G., (personas kods ***), adrese *** (turpmāk – Īpašnieks), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6974.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2012.gada 17.jūlijā veica Ēkas apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka mūra būves ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4707 001 nesošās konstrukcijas zaudējušas savu nestspēju un nenodrošina savu pamatfunkciju, mūris ir bojāts un izdēdējis. Ar savu vizuālo izskatu ēka bojā apkārtējo ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 17.jūlija Atzinumā Nr.305 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Tukuma ielā 26 ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem, kuru pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais, - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 26 īpašniekam M.G. ir uzdots 2012.gada 6.augustā ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai, līdz 2012.gada 5.septembrim sakārtot vai nojaukt būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4707 001 Jūrmalā, Tukuma ielā 26, atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 17.jūlija Atzinums Nr.305 par būves pārbaudi Jūrmalā, Tukuma ielā 26 ir nosūtīts Īpašniekam 2012.gada 18.jūlijā.

Īpašnieks ir iesniedzis iesniegumu Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā (reģistrēts 10.08.2012. Nr.1.2.-1/3089), lūdzot atļauju demontēt ēku un savest kārtībā teritoriju līdz 2012.gada 15.decembrim, papildus paskaidrojot, ka teritorija un ēdnīcas drupas (kadastra apzīmējums 1300 026 4707 001) bija saņemtas no Privatizācijas aģentūras bez logiem un jumta. Laika gaitā tika sakārtota visa teritorija un bija izvestas 27 būvgružu mašīnas. Nesen bija izstrādāta prezentācija – skices projekts objektam Tukuma ielā 26 un blakus esošajiem zemes gabaliem un objektiem. Ir plānots saglabāt vēsturisko fasādi, veikt renovāciju objektam Tukuma ielā 26 un atjaunot kūrorta pakalpojumus Ķemeros. Galvenais iemesls, kāpēc iepriekšminētais projekts vēl netika realizēts, – investorus attur nesakārtotā infrastruktūra Ķemeros.

Tā kā Ēka degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieks sakārtotu Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašnieku atkārtoti izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēkas sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieks nav nodrošinājis Ēkas sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkai tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieku sakārtot Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekam piederošā Ēka ar kadastra apzīmēju 1300 026 4707 001 ir klasificējama kā vidi degradējoša būve atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17,septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvei piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2., 2.4. punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Tukuma ielā 26 esošo ēku: ēdnīcas drupas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4707 001 kā vidi degradējošu būvi un noteikt būvei piekritīgo zemes platību 3082 kv.m (visa zemesgabala platība) saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēkas klasificēšanu kā vidi degradējošu būvi var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF