Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 26.septembra 494.lēmumu

2012.gada 20.decembrīNr. 707

protokols Nr. 20, 74. punkts

Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Vidus prospektā 60,
kadastra apzīmējumi 1300 004 5301 001, 1300 004 5301 002

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvēm Jūrmalā, Vidus prospektā 60: dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 004 5301 001, dzīvojamā māja - vasarnīca ar kadastra apzīmējumu 1300 004 5301 002 (turpmāk – Ēkas), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Vidus prospektā 60, kadastra Nr.1300 004 5301, sastāv no zemesgabala ar platību 789 kv.m, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 5301 001 un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 5301 002, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas I.J. (turpmāk – Īpašnieks) 2004.gada 26.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3653.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2012.gada 13.aprīlī veica Ēku apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 004 5301 001 un 1300 004 5301 002 ir cietušas ugunsgrēkā, nav noslēgtas, būvēs var iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Ēku fasādes apdare ir bojāta un krāsojums ir atslāņojies. Ar savu vizuālo izskatu būves bojā kopējo ainavu.

Ņemot vērā to, ka Ēkas atrodas pie maģistrālās ielas, gar tām notiek intensīva transporta un gājēju kustība, Ēkas rada būtisku ietekmi uz pilsētas ainavu, un ir uzskatāmas par vidi degradējošām un cilvēku drošību apdraudošām ēkām. Minētās Ēkas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 13.aprīļa Atzinumā Nr.131 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Vidus prospektā 60 ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem kura pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vidus prospektā 60 īpašniecei I.J. ir uzdots līdz 2012.gada 4.jūnijam sakārtot vai nojaukt būves ar kadastra apzīmējumiem 1300 004 5301 001 un 1300 004 5301 002 Jūrmalā, Vidus prospektā 60 atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 166.punkta, 169.punkta un normatīvo aktu prasībām, 2012.gada 7.maijā Īpašnieks ir uzaicināts ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 13.aprīļa Atzinums Nr.131 par būves pārbaudi Jūrmalā, Vidus prospektā 60 ir nosūtīts Īpašniekam 2012.gada 13.aprīlī. Īpašnieks nav atsaucies uz aicinājumu ierasties Pilsētplānošanas nodaļā un nav sniedzis paskaidrojumus, kā arī nav sakārtojis Ēkas noteiktajā termiņā.

Tā kā Ēkas degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieks sakārtotu Ēkas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašnieku izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēku sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieks nav nodrošinājis Ēku sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkām tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieku sakārtot Ēkas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekam piederošās Ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 004 5301 001 un 1300 004 5301 002 ir klasificējamas kā vidi degradējošas būves atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17,septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvēm piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 5.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Vidus prospektā 60 esošās ēkas: dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 1300 004 5301 001un dzīvojamo māju - vasarnīcu ar kadastra apzīmējumu 1300 004 5301 002 kā vidi degradējošas būves un noteikt būvēm piekritīgo zemes platību 789 kv.m (visa zemesgabala platība) saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēku klasificēšanu kā vidi degradējošas būves var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF