Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 702

protokols Nr. 20, 69. punkts

Par vidi degradējošo būvi Jūrmalā, Jūras ielā 46,
kadastra apzīmējums 1300 009 3001 001

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvi Jūrmalā, Jūras ielā 46, kafejnīcu/bērnu atpūtas centru ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3001 001 (turpmāk – Ēka), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Jūras ielā 46, kadastra Nr.1300 009 3001, sastāv no zemesgabala ar platību 1667 kv.m, divām dzīvojamām mājām ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 3001 002 un 1300 009 3001 004, divām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 3001 003, 1300 009 3001 005 un atsevišķa būvju īpašuma kafejnīcas/bērnu atpūtas centra ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3001 001.

Īpašuma tiesības nostiprinātas uz zemesgabalu Jūrmalā, Jūras ielā 46 ar platību 1667 kv.m, divām dzīvojamām ēkām un divām palīgceltnēm Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000314192, uz nedzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3001 001 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4520, O.J.Z., (personas kods ***), deklarētā adrese ***, (turpmāk – Īpašnieks).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2012.gada 28.martā veica Ēkas apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka kafejnīcai/bērnu atpūtas centram ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3001 001 nesošās jumta konstrukcijas ir stipri bojātas, laika gaitā tās var ietekmēt arī citas būves konstrukcijas. Ar savu izskatu būve bojā apkārtējo ainavu. Būve nav noslēgta, lai tajā neiekļūtu nepiederošas personas.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 28.marta Atzinumā Nr.86 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Jūras ielā 46 ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem, kura pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais, - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 46 īpašniekam ir uzdots līdz 2012.gada 21.maijam sakārtot namīpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Līdz 2012.gada 30.aprīlim Īpašnieks ir uzaicināts ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 28.marta Atzinums Nr.86 par būves pārbaudi Jūrmalā, Jūras ielā 46 ir nosūtīts Īpašniekam 2012.gada 28.martā.

Īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ir iesniedzis iesniegumu Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā (reģistrēts 02.05.2012. Nr.1.2.1/1478, paskaidrojot, ka objekta sakārtošana tiks realizēta maksimāli iespējami tuvākā laikā. Līdz šim brīdim Īpašnieks nav veicis turpmākās darbības, lai novērstu konstatētos pārkāpumus.

Tā kā Ēka degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieks sakārtotu Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašnieku atkārtoti izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēku sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieks nav nodrošinājis Ēkas sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēka tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieku sakārtot Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekam piederošā Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3001 001 ir klasificējama kā vidi degradējoša būve atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17,septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvei piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2, 2.4. punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Jūras ielā 46 esošo ēku: kafejnīca/bērnu atpūtas centrs ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3001 001 kā vidi degradējošu būvi un noteikt būvei piekritīgo zemes platību 734 kv.m saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēkas klasificēšanu kā vidi degradējoša būve var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF