Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 699

protokols Nr. 20, 66. punkts

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a k-1,
kadastra apzīmējums 1300 021 9305 002

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvi Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9305 002 (turpmāk – Ēka), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a, kadastra Nr.1300 021 9305, sastāv no zemesgabala ar platību 1003 kv.m, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9305 001 un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9305 002. Dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9305 001 sadalīta astoņos dzīvokļu īpašumos. Dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9305 002 ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumu Nr.565 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.308 „Par adreses noteikšanu telpu grupām Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A”” piešķirta adrese Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a, korpuss 1, likvidējot adreses Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a-11 un Dzirnavu ielā 48a-601. Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a-11 un nedzīvojamo telpu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48-601 (tagad dzīvojamā māja Jūrmalā Dzirnavu ielā 48a k-1) nostiprinātas: I.N., (personas kods ***), adrese - *** (turpmāk – Īpašniece), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos Nr.100000059173 601 un Nr.100000059173 11.

Pamatojoties uz dzīvojamās mājas Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9305 001 dzīvokļu īpašnieku 2012.gada 23.jūlija iesniegumu Nr.1.2-1/2732, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2012.gada 24.jūlijā veica Ēkas apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9305 002 atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, tās logu un durvju ailes nav noslēgtas, radot iekļūšanas iespēju nepiederošām personām. Vizuāli redzamās plaisas mūra sienās parāda ēkas slikto nesošo konstrukciju stāvokli un palielina ēkas sabrukšanas risku. Minētās būves esošais stāvoklis bojā apkārtējo pilsētas ainavu un traucē blakus esošo namīpašumu lietošanu, tās tehniskais un vizuālais stāvoklis neatbilst pastāvošajiem ēku un būvju ekspluatācijas noteikumiem.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 24.jūlija Atzinumā Nr.321 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka dzīvojamajā mājā Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a k-1 ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9305 002 ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem, kura pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem;

2. Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais, namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a k-1 īpašniecei I.N. ir uzdots 2012.gada 10.augustā ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai un līdz 2012.gada 10.septembrim nojaukt vai sakārtot būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9305 002 Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 24.jūlija Atzinums Nr.321 par būves pārbaudi Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a ir nosūtīts Īpašniecei 2012.gada 25.jūlijā. Īpašniece nav atsaukusies uz aicinājumu ierasties Pilsētplānošanas nodaļā un nav sniegusi paskaidrojumus, kā arī nav sakārtojusi būvi noteiktajā termiņā.

Tā kā Ēka degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašniece sakārtotu Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašnieci izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēkas sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašniece nav nodrošinājusi Ēkas sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkai tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieci sakārtot Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniecei piederošā Ēka ar kadastra apzīmēju 1300 021 9305 002 ir klasificējama kā vidi degradējoša būve, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17,septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvei piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2., 2.4.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a esošo dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9305 002 (Dzirnavu ielā 48A k-1) kā vidi degradējošu būvi un noteikt būvei piekritīgo zemes platību 394 kv.m saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēkas klasificēšanu kā vidi degradējošu būvi var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF