Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 698

protokols Nr. 20, 65. punkts

Par vidi degradējošo būvi Jūrmalā, Bišu ielā 10,
kadastra apzīmējums 1300 026 5502 004

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvi Jūrmalā, Bišu ielā 10, klubs ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 (turpmāk – Ēka), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Bišu ielā 10, kadastra Nr.1300 026 5502, sastāv no zemesgabala ar platību 2709 kv.m, un kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004, uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS”, reģistrācijas Nr.40003044577 (turpmāk – Īpašnieks) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000052852.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2012.gada 16.jūlijā veica Ēkas apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka nav izpildītas Jūrmalas pilsētas domes 2011.gadā 21.jūlijā izdotā lēmuma Nr.330 „Par kluba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 Jūrmalā, Bišu ielā 10 nojaukšanu” 1.punkta prasības, ar ko tika uzdots līdz 2012.gada 1.februārim veikt ēkas Jūrmalā, Bišu ielā 10 ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 nojaukšanu Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptētu būvprojektu. Logu un durvju ailes nav noslēgtas, tajā var iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas, būve ar savu vizuālo izskatu bojā apkārtējo ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 16.jūlija Atzinumā Nr.301 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Bišu ielā 10 ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem, kura pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais, - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Bišu ielā 10 īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „EIROPAS MINERĀLS” ir atkārtoti uzdots līdz 2012.gada 3.septembrim nojaukt būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 un sakārtot teritoriju atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 2012.gada 6.augustā Īpašnieks ir uzaicināts ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 16.jūlija Atzinums Nr.301 par būves pārbaudi Jūrmalā, Bišu ielā 10 ir nosūtīts Īpašniekam 2012.gada 16.jūlijā. Īpašnieks nav atsaucies uz aicinājumu ierasties Pilsētplānošanas nodaļā un nav sniedzis paskaidrojumus, kā arī noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus.

Tā kā Ēka degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieks sakārtotu Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašnieku izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēku sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieks nav nodrošinājis Ēkas sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkai tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieku sakārtot Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekam piederošā Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 ir klasificējama kā vidi degradējoša būve atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17,septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvei piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2, 2.4.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Bišu ielā 10 esošo kluba ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5502 004 kā vidi degradējošu būvi un noteikt būvei piekritīgo zemes platību 2709 kv.m (visa zemesgabala platība) saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēkas klasificēšanu kā vidi degradējošu būvi var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF