Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.februāra 55.lēmumu

2012.gada 20.decembrīNr. 697

protokols Nr. 20, 64. punkts

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Bulduru prospektā 22,
kadastra apzīmējums 1300 007 2105 002

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvi Jūrmalā, Bulduru prospektā 22 ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2105 002 (turpmāk – Ēka), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Bulduru prospektā 22, kadastra Nr.1300 007 2105, sastāv no zemesgabala ar platību 1963 kv.m, sešām dzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 007 2105 001, 1300 007 2105 002, 1300 007 2105 003, 1300 007 2105 004, 1300 007 2105 005, 1300 007 2105 006 un četrām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 007 2105 007, 1300 007 2105 008, 1300 007 2105 011, 1300 007 2105 012, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas: uz ¼ d.d. L.B., (personas kods ***), adrese ***, uz ¼ d.d. I.B., (personas kods ***), adrese ***, uz ¼ d.d. M.J., (personas kods ***), adrese ***, uz ¼ d.d. I.N., (personas kods ***), adrese ***, Jūrmalā, (turpmāk – Īpašnieces), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6303.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2012.gada 30.martā veica Ēkas apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2105 002, Jūrmalā, Bulduru prospektā 22 no ārpuses ir nolupusi krāsa un stipri bojāta ēkas fasādes apdare. Ēkas piebūve ir zaudējusi savu konstruktīvo noturību. Ar savu izskatu ēka bojā apkārtējo ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 30.marta Atzinumā Nr.106 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Bulduru prospektā 22 ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem, kura pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Bulduru prospektā 22 kopīpašniecēm L.B., (personas kods ***), I.B., (personas kods ***), M.J., (personas kods ***) un I.N., (personas kods ***) ir uzdots līdz 2012.gada 30.maijam sakārtot būvi ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2105 002 Bulduru prospektā 22, Jūrmalā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 2012.gada 27.aprīlī Īpašnieces ir uzaicinātas ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 30.marta Atzinums Nr.106 par būves pārbaudi Jūrmalā, Bulduru prospektā 22 ir nosūtīts Īpašniecēm 2012.gada 30.martā.

Īpašnieces ir iesniegušas iesniegumu Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā (reģistrēts 29.05.2012.), lūdzot pagarināt ēkas sakopšanas termiņu līdz 30.10.2012., jo darba apjoms ir pārāk liels. Šobrīd ir veikti fasādes sakopšanas darbi: apmetuma noņemšana, konstrukcijas nostiprināšana un citi darbi. Vēl nepieciešams nomainīt bojātos fasādes un konstruktīvos elementus un nokrāsot fasādi.

Tā kā Ēka degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieces sakārtotu Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašnieces atkārtoti izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēkas sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieces nav nodrošinājušas Ēkas sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkas tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieces sakārtot Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniecēm piederošā Ēka ar kadastra apzīmējumiem 1300 007 2105 002 ir klasificējamas kā vidi degradējošas būves atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvēm piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2, 2.4.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Bulduru prospektā 22 esošo dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2105 002, kā vidi degradējošu būvi un noteikt būvei piekritīgo zemes platību 325 kv.m saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēku klasificēšanu kā vidi degradējošas būves var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF