Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 691

protokols Nr. 20, 56. punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā,
Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumu Nr.492 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma pārejas noteikumu 9.punkta un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 5.decembra lēmumu (protokols Nr.1.1–59/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF