Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 682

protokols Nr. 20, 46. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Vienības prospektā 34

Pamatojoties uz Ē.T. (personas kods ***) 2012.gada 26.marta iesniegumu Nr.1.2-1/1001 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001, Nr.002 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 007 7607 001, 1300 007 7607 002) un palīgēkas Nr.005, Nr.006 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 007 7607 005, 1300 007 7607 006) Jūrmalā, Vienības prospektā 34, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 03.aprīļa sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.5442, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, ēku arhitektoniskais novērtējums, dzīvokļu nodaļas izziņa, bankas izziņa, pilnvara.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/976 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 3.aprīļa protokolu Nr.04, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam Ē.T. (***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001, Nr.002 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 007 7607 001, 1300 007 7607 002) un palīgēkas Nr.005, Nr.006 (būves kadastra apzīmējumi 1300 007 7607 005, 1300 007 7607 006) Jūrmalā, Vienības prospektā 34.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF