Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 681

protokols Nr. 20, 45. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Slokas ielā 11

Pamatojoties uz A.Ž. (personas kods ***) iesniegumu Nr.1.1-39/74957-Ž ar lūgumu atļaut nojaukt palīgēku Nr.005 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 2006 005) Jūrmalā, Slokas ielā 11, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 07.septembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.4188, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu lietu palātas spriedums, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.oktobra vēstule.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/2407 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 07.septembra protokolu Nr.09, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam A.Ž. (personas kods ***) atļaut nojaukt palīgēku Nr.005 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 2006 005) Jūrmalā, Slokas ielā 11.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF