Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 680

protokols Nr. 20, 44. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Kāpu ielā 103

Pamatojoties uz M.B. (dzimis ***), O.M. (dzimusi ***), S.K. (dzimusi ***) 2012.gada 4.oktobra iesniegumu Nr.1.2-1/3856 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 016 0501 004) Jūrmalā, Kāpu ielā 103, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 09.oktobra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.573, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara Nr.1787, dzīvojamo ēku un kultūrvēsturiskās vides novērtējums, dzīvesvietas izziņa.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/2407 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 9.oktobra protokolu Nr.10, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekiem M.B. (dzimis ***), O.M. (dzimusi ***), S.K. (dzimusi ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 016 0501 004) Jūrmalā, Kāpu ielā 103.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

3. Saskaņā ar VKPAI atzinuma Nr.11-06/2407 punktu Nr.6.1. ēkas Nr.004 nojaukšanas projektā ietverami ēkas uzmērījumi un informācija par esošajām būvdetaļām, kuras nododamas Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturisko detaļu glabātuvē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF