Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 679

protokols Nr. 20, 43. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru 33” (vienotais reģistrācijas numurs 40103374778) pilnvarotās personas V.B. (personas kods ***) 2012.gada 3.septembra iesniegumu Nr.1.2-1/3457 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 1301 001) Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 07.septembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.564, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, kultūrvēsturiskās vides atzinums, pilnvara, Dzīvokļu nodaļas izziņa, fasāžu uzmērījumi, tehniskās apsekošanas atzinums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/2309 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 7.septembra protokolu Nr.07, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dzintaru 33” (vienotais reģistrācijas 40103374778) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējumi 1300 008 1301 001) Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

3. Saskaņā ar VKPAI atzinuma Nr.11-06/2309 punktu Nr.6 fasāžu apdares dekoratīvās būvdetaļas nododamas Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas glabāšanā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF