Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 674

protokols Nr. 20 , 32. punkts

Par kapitālsabiedrību izvērtēšanu,
kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu, Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sesto un desmito daļu, ievērojot Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļā noteiktos nosacījumus publiska persona komercdarbības veikšanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības dalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanas rezultātus saskaņā ar pielikumu.

2. Saglabāt Jūrmalas pilsētas pašvaldības dalību kapitālsabiedrībās sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (reģistrācijas Nr.40003275333), sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” (reģistrācijas Nr.42803008058) un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” ” (reģistrācijas Nr.40003525848), turpinot šo kapitālsabiedrību darbību esošajā statusā.

3. Pirms jautājuma izskatīšanas Jūrmalas pilsētas domē par pašvaldības līdzdalības nepieciešamību kapitālsabiedrībās sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma” (reģistrācijas Nr.42803002568), sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” (reģistrācijas Nr.40003316576), pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” (reģistrācijas Nr.50003220021), sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” (reģistrācijas Nr.40003220000), pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs” (reģistrācijas Nr.40003219995), pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” (reģistrācijas Nr.50003711841) un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (reģistrācijas Nr.40003378932), kā arī šo kapitālsabiedrību turpmāko juridisko statusu, izvērtēšanas rezultātā sagatavotos priekšlikumus par šo kapitālsabiedrību darbību, turpmāko tās statusu un pašvaldības funkcijas īstenošanas veidu izskatīt Jūrmalas pilsētas domes atbildīgajās komitejās.

4. Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai divu mēnešu laikā iesniegt Jūrmalas pilsētas domes atbildīgajās komitejās atzinumu saņemšanai sagatavotos priekšlikumus par turpmāko rīcību attiecībā uz katru lēmuma 3.punktā minēto kapitālsabiedrību.

5. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram nodrošināt, ka ne retāk kā reizi trijos gados, tiek pārvērtēta pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.674

(protokols Nr.20, 32.punkts)

Kapitālsabiedrību, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība, izvērtēšanas pārskats

1. Izvērtēšanas mērķis: lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības komercdarbības atbilstību Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. un 88.panta prasībām, veikt kapitālsabiedrību, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība, turpmākās darbības pamatotības izvērtēšanu un, ievērojot Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sesto un desmito daļu, veikt pašvaldības autonomo funkciju īstenošanas alternatīvo veidu.

2. Izvērtēšanu veica: ar 09.02.2012 Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu Nr.1.1-14/45 izveidotā darba grupa par Latvijas Republikas Valsts kontroles 2012.gada 25.janvāra Jūrmalas pilsētas pašvaldības ziņošanas par ieteikumu ieviešanas laika grafikā Nr.5.1-2-37/2010 noteikto ieteikumu ieviešanu šādā sastāvā:

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors V.Vītoliņš;

Jūrmalas pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja E.Rakiša;

Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļas vadītāja I.Brača;

Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītāja I.Kundziņa;

Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja G.Jubele;

Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja A.Adijāne;

Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs E.Krūmiņš.

3. Izvērtēšanas rezultāti:

Pašvaldības kapitālsabiedrību pašvaldības autonomo funkciju īstenošanas alternatīvo veidu izvērtējums

Nr. p. k.

Kapitālsabiedrības nosaukums

Pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija

Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā pamatojums, ņemot vērā VPIL 88.pantā minēto

Priekšlikumi par kapitālsabiedrības vai kapitāla daļu turpmāko statusu

Pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas turpmākais īstenošanas veids

1.

SIA „Jūrmalas ūdens”

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas

1) punkts: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds

VPIL 88.panta (1)d.

3)punts: stratēģiski svarīgā nozarē;

5)punkts: nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi

Kapitālsabiedrības darbība turpināma

Komercdarbība, ko nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība

2.

SIA „Jūrmalas siltums”

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas

1) punkts: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds

VPIL 88.panta (1)d.

3)punts: stratēģiski svarīgā nozarē;

5)punkts: nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi

Kapitālsabiedrības darbība turpināma

Komercdarbība, ko nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība

3.

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas

1) punkts: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds

VPIL 88.panta (1)d.

3)punts: stratēģiski svarīgā nozarē;

5)punkts: nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi

Kapitālsabiedrības darbība turpināma

Komercdarbība, ko nodrošina pašvaldību izveidota kapitālsabiedrība

4.

SIA "Jūrmalas gaisma"

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2) punkts: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)

-

Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības aģentūru

Pakalpojumu izpilde tiek uzdota nodrošināt izveidotai pašvaldības aģentūrai

5.

SIA "Jūrmalas kapi"

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2) punkts: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)

-

Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības aģentūru

Pakalpojumu izpilde tiek uzdota nodrošināt izveidotai pašvaldības aģentūrai

6.

SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas

6) punkts: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

7) punkts: nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.)

-

Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības aģentūru

Pakalpojumu izpilde tiek uzdota nodrošināt izveidotai pašvaldības aģentūrai

7.

SIA „Jūrmalas slimnīca”

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas

6) punkts: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu

VPIL 88.panta (1)d.

3)punts: stratēģiski svarīgā nozarē;

5)punkts: nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi

Kapitālsabiedrības darbība turpināma

Komercdarbība, ko nodrošina pašvaldību izveidota kapitālsabiedrība

8.

PSIA "Kauguru veselības centrs"

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas

6) punkts: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu

-

Kapitālsabiedrību vai kapitāla daļas nepieciešams atsavināt

Veselības aprūpes pieejamība nodrošināta ar tirgū pieejamo pakalpojumu pietiekamību Jūrmalas pilsētas teritorijā.

9.

PSIA "Jūrmalas attīstības projekti"

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9) punkts sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā

VPIL 88. panta (1) daļas. 5) punkts nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi

Kapitālsabiedrība saglabājama esošajā statusā un tās darbība turpināma līdz brīdim, kad īstenota Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programma 2012.-2015.gadam. Pēc pašvaldības mājokļu būvniecības pabeigšanas, kapitālsabiedrības darbība izbeidzama, nododot tās saistības un pienākumus citām institūcijām.

Funkciju izpilde tiek deleģēta PSIA "Jūrmalas attīstības projekti", atbilstoši Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programmai 2012.-2015.gadam

10.

SIA "Dzintaru koncertzāle"

LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5) punkts: rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.)

VPIL 88.panta (1) d. 3) p. - stratēģiski svarīgā nozarē;

6) p. - nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.

Kapitālsabiedrības darbība turpināma

Funkciju izpilde tiek deleģēta SIA „Dzintaru koncertzāle”.

Pielikumā: Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību novērtēšanas anketas 10 eks.Pielikums kapitālsabiedrību, kurās kapitāla daļu turētājs ir

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, izvērtēšanas pārskatam

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību novērtēšanas anketa

I. Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā mērķis un ietekme

Nr.

Kapitālsabiedrības nosaukums/statuss

SIA „Jūrmalas ūdens” / aktīva

1.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā mērķi

Kapitālsabiedrības darbības nozare (atbilstoši NACE klasifikācijai):

ūdens ieguve, attīrīšana un sadale (41.00);

ēku demontāža un nojaukšana; zemes darbi (45.11);

ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi (45.21);

citi specializētie būvniecības darbi (45.25);

sanitārtehniskie darbi (45.33);

citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (45.45);

pārējais pasažieru sauszemes transports (60.23);

kravas autotransports (60.24);

būvmašīnu un būvniecības iekārtu iznomāšana (71.32);

arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas (74.20);

tehniskās pārbaudes, mērījumi un analīze (74.30);

notekūdeņu savākšana un apstrāde (90.01);

atkritumu savākšana un apstrāde (90.02);

tīrīšana, sanitārija u.tml. darbība (90.03).

1.1.

Ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana

Attīstības plānošanas dokuments:

„Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts”

Normatīvais akts, kurā noteikts attiecīgais mērķis:

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1) punkts: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds

1.2.

Meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana

Normatīvais akts, kurā noteikts attiecīgais mērķis:

Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februārī lēmums Nr.94 "Par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu";

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1) punkts: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

2.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā sociālā ietekme

Nav

3.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā teritoriālā ietekme

3.1.

Teritoriālā pieejamība

Jūrmalas pilsētas teritorijā izbūvētā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieejamība tiek nodrošināta daļā no pilsētas teritorijas, t.sk., arī vietās, kurās tā sniegšana ir komerciāli neizdevīga.

3.2.

Tiešs atbalsts dzīves kvalitātes uzlabošanai, ekonomiskās aktivitātes un uzņēmējdarbības veicināšana, līdz ar to reģionālajai attīstībai.

Kapitālsabiedrība nodrošina ūdensapgādi un kanalizācijas tīklu pieejamību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

II. Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā vispārējs raksturojums

1.

Kapitāla daļu turētājs

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

2.

Apmaksātais pamatkapitāls (LVL), visi dalībnieki (akcionāri) un tiem piederošās daļas (%)

7 203 663/ 100%

3.

Vai kapitālsabiedrības darbība būtiski ietekmē pašvaldības attīstības un/vai drošības intereses?

Jā, ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšana būtiski ietekmē citu pakalpojumu saņemšanu un sabiedrības ikdienas vajadzības.

4.

Vai pašvaldības politikas tieši ietekmē kapitālsabiedrības darbību?

Daļēji, jo pašvaldība reģiona līmenī nosaka attīstības virzienus īsākā vai garākā laika periodā, kas attiecīgi pašvaldības kapitālsabiedrībai ir jāņem vērā plānojot savu attīstību un piesaistot būtiskas investīcijas.

5.

Kas ir kapitālsabiedrības pamatdarbības mērķauditorija (pakalpojumu saņēmēji)?

Jūrmalas iedzīvotāji 73,1%, budžeta iestādes 2,7%, pārējie uzņēmumi 24,2%

6.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta finansējumu, tai skaitā, pašvaldība pērk no tās konkrētu pakalpojumu lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības ?

Jā. Finansējums piešķirts meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanai.

7.

Vai kapitālsabiedrība īsteno projektus publisko tiesību jomā?

8.

Vai kapitālsabiedrība izdod administratīvos aktus?

9.

Vai kapitālsabiedrība administrē pašvaldības nodevas?

10.

Vai kapitālsabiedrības ilgtermiņa saistību (aizņēmumu un aizdevumu) kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības? Vai kapitālsabiedrībai pastāv citi finanšu riski?

Jā.

Nākamā perioda ieņēmumi – ilgtermiņa daļa:

LVL 7 564 847 (Valsts budžets – LVL 1 343 266; Kohēzijas fonds – LVL 4 790 774; SIDA – LVL 999 297;

Aizņēmumi: NEFCO - LVL 917 990 līdz 2018.g.15.sptembrim;

EIB - LVL 417 014 līdz 2016.g.jūnijam

11.

Vai kapitālsabiedrībai ir noslēgti līgumi par investīciju projektu īstenošanu, kuru kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības?

Jā. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. II kārta 2009. – 2013.gads, kopējais finansējums - 17,4 miljoni LVL.

12.

Gada vidējais darbinieku skaits 2011.gadā

212

13.

Kapitālsabiedrības tieša un netieša līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

Nav

14.

Kapitālsabiedrības darbība ārvalstu tirgos

Nav

15.

Pašvaldības ietekme uz lēmumu pieņemšanu, to ierobežojošie faktori?

Nav

III. Kapitālsabiedrības finanšu darbības rādītāji

Rādītājs

2009

2010

2011

1.

Aktīvu vērtība, LVL

18 322 362

22 977 789

22 300 086

2.

Nolietojums un amortizācija, LVL

1 682 616

1 711 470

1 635 154

3.

Veiktie kapitālieguldījumi, LVL

796 742

889 459

1 378 703

4.

Kapitālsabiedrības apgrozījums, LVL

3 182 079

3 044 573

2 958 594

5.

Kapitālsabiedrības peļņa vai zaudējumi, LVL

150 503

(291 327)

(474 304)

6.

EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem), LVL

282 364

(232 194)

(376 242)

7.

EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), LVL

1 964 980

1 476 276

1 258 912

8.

Pašu kapitāla atdeve (ROE) (%)

2.23

(4.5)

(7.67)

9.

Aktīvu atdeve (ROA,

0.82

(1.27)

(2.13)

10.

EBITDA un apgrozījuma attiecība (%)

61.8

48.6

42.6

11.

Pašu kapitāla un aktīvu attiecība

35.4

28.2

27.7

12.

Peļņas un apgrozījuma attiecība (%)

4.7

(9.6)

(16.0)

13.

Budžeta līdzekļi, tai skaitā budžeta dotācija (lati/% no kopējiem ienākumiem), LVL

37 196 pašvaldības finansējums / 1.2%

37 196 pašvaldības finansējums;

100 839 ieguldījums pamatkapitālā / 4.5%

581 765 pašvaldības finansējums;

185 000 ieguldījums pamatkapitālā / 25.9%

14.

Dividendes kopā, LVL

-

-

-

15.

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes, LVL

-

-

-

IIIa. Kapitālsabiedrības sociālās un teritoriālās ietekmes rādītāji

Rādītājs

Rādītāja vērtība 2009.gadā

Rādītāja vērtība 2010.gadā

Rādītāja vērtība 2011.gadā

1.

Sociālā ietekme

nav

nav

nav

2.

Teritoriālā ietekme:

Pakalpojuma pieejamība Jūrmalas pilsētas teritorijā: Ūdensapgāde - 75

Kanalizācija - 74

Pakalpojuma pieejamība Jūrmalas pilsētas teritorijā: Ūdensapgāde - 76

Kanalizācija - 75

Pakalpojuma pieejamība Jūrmalas pilsētas teritorijā: Ūdensapgāde - 77

Kanalizācija - 76

IV. Kapitālsabiedrības pakalpojumu raksturojums

1.

Pakalpojumu grupa

Ūdensapgāde – pašvaldības teritorijā esošo iedzīvotāju un juridisko personu, kas pieslēgušies centralizētajam ūdensapgādes tīklam, nodrošināšana ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana – pašvaldības teritorijā esošo iedzīvotāju un juridisko personu, kas pieslēgušies centralizētajam notekūdeņu savākšanas tīklam, notekūdeņu savākšana un pārsūknēšana uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, kur notekūdeņi tiek attīrīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Meliorācijas un lietus kanalizācijas uzturēšana

2.

Pakalpojumu grupas finansēšanas avots

Maksa par pakalpojumu 100%

Maksa par pakalpojumu 100%

Pašvaldības budžeta dotācija 100%

3.

Pakalpojumu grupas finansējuma īpatsvars no kapitālsabiedrības kopējiem ienākumiem

28%

55%

17%

4.

Vai pakalpojuma sniegšanā pastāv konkurence ar privāto sektoru?

Kapitālsabiedrība darbojas dabiskā monopola apstākļos centralizētās ūdensapgādes jomā. Konkurence pastāv, izvēloties alternatīvo ūdensapgādes veidu.

Kapitālsabiedrība darbojas dabiskā monopola apstākļos centralizētās notekūdeņu savākšanas jomā. Konkurence pastāv, izvēloties alternatīvo lokālas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

5.

Kapitālsabiedrības tirgus daļas novērtējums pakalpojumu grupā

75%

74%

100%

6.

Vai pastāv draudi pieaugt pakalpojumu cenu līmenim vai samazināties pakalpojuma pieejamībai, ja kapitālsabiedrība pārtrauktu darbību?

Kapitālsabiedrības darbības pārtraukšana nav pieļaujama, jo saistīta ar pamatvajadzību nodrošināšanu iedzīvotājiem, kas ir Jūrmala pilsētas domes deleģēta funkcija.

Kapitālsabiedrības darbības pārtraukšana nav pieļaujama, jo saistīta ar pamatvajadzību nodrošināšanu iedzīvotājiem, kas ir Jūrmala pilsētas domes deleģēta funkcija.

Daļēji, pastāv risks pieaugt pakalpojumu cenai.

7.

Vai kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi uzskatāmi par sabiedriskām precēm (tos saņemot un lietojot, netiek samazinātas vai nav vēlams/nav iespējams ierobežot citu tiesības un iespējas saņemt un lietot šo pašu pakalpojumu, piemēram, klausīties radio, braukt ar mašīnu pa autoceļu, u.t.t)?

8.

Vai kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem ir ārējas ietekmes – tie pozitīvi vai negatīvi ietekmē citus sabiedrības funkcionēšanas un attīstības aspektus? Aprakstiet šīs ietekmes.

Pozitīva ietekme – uzlabo dzeramā ūdens kvalitāti, kas atsaucas uz sabiedrības funkcionēšanu.

Pozitīva ietekme - vides sakārtošana un ilgtspējīga teritorijas attīstība

Pozitīva ietekme - vides sakārtošana un ilgtspējīga teritorijas attīstība

9.

Vai pastāv šķēršļi (ja jā, tad kādi) nodot pakalpojumu sniegšanu privātā sektora komersantam, nodrošinot cenu regulēšanu/nodokļu vai subsīdiju ieviešanu?

Jā, saistīts ar pašvaldības attīstības un drošības interesēm stratēģiski svarīgā nozarē.

Jā, saistīts ar pašvaldības attīstības un drošības interesēm stratēģiski svarīgā nozarē.

10.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta dotāciju zaudējumu segšanai, ja kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšana noteiktām iedzīvotāju grupām vai noteiktās teritorijās (kas noteikta par obligātu) ir ekonomiski neizdevīga?

11.

Vai pastāv šķēršļi pakalpojumu apjoma/kvalitātes prasību noteikšanai, lai varētu pakalpojumu iepirkt no privātā sektora?

Centralizētās ūdensapgādes pārvadē un sadalē privātais sektors nenodrošina pakalpojuma pieejamību.

Centralizētā tīklā savākto notekūdeņu attīrīšanā privātais sektors nenodrošina pakalpojuma pieejamību.

V. Viedoklis par kapitālsabiedrības darbības pamatotību un priekšlikumi par turpmāko tās statusu un funkcijas īstenošanas veidu

1.

Pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas

1) punkts: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds

2.

Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā pamatojums, ņemot vērā VPIL 88.pantā minēto

VPIL 88.panta (1)d.

2)punkts: nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību;

3)punts: stratēģiski svarīgā nozarē;

5)punkts: nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.

3.

Vai ir tikuši pieņemti lēmumi pašvaldības līmenī attiecībā uz kapitālsabiedrības atsavināšanu, privatizāciju vai likvidēšanu?

Saskaņā ar 12.11.2007. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.978 „Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” kapitāla daļas”

4.

Pašvaldības viedoklis par kapitālsabiedrības vai kapitāla daļu turpmāko statusu (vajadzīgo pasvītrot):

1. Kapitālsabiedrības darbība turpināma;

2. Kapitālsabiedrība likvidējama;

3. Kapitālsabiedrību vai kapitāla daļas nepieciešams atsavināt;

4. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības aģentūru;

5. Kapitālsabiedrība daļēji pārveidojama par pašvaldības aģentūru, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību;

6. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi;

7. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību;

8. Kapitālsabiedrība apvienojama ar citu kapitālsabiedrību;

9. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības aģentūrām;

10. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības iestādēm;

11. Cits variants.

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

Ņemot vērā, ka kapitālsabiedrība darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, kura ir būtiska pašvaldības funkciju īstenošanai un kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, kā arī tās komercdarbība tiek īstenota regulējamā nozarē tirgus nepilnības – dabiskā monopola apstākļos, kapitālsabiedrība saglabājama esošajā statusā un tās darbība turpināma.

5.

Pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas turpmākais īstenošanas veids (vajadzīgo pasvītrot):

1. Funkciju pilda pašvaldība;

2. Funkciju pilda pašvaldības izveidota iestāde;

3. Funkciju izpilde tiek deleģēta ;

4. Funkciju izpildei tiek iepirkts pakalpojums;

5. Cits variants

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

Funkcijas - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, izpilde saglabājama esošajā veidā un komercdarbība ūdensapgādes un notekūdeņu savākšana un attīrīšana jomā, ko nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība, turpināma.

Sagatavoja:

Ar Jūrmalas pilsētas domes 09.02.2012 rīkojumu Nr.1.1-14/45

izveidotā darba grupa par Latvijas Republikas Valsts kontroles

2012.gada 25.janvāra Jūrmalas pilsētas pašvaldības ziņošanas

par ieteikumu ieviešanas laika grafikā Nr.5.1-2-37/2010 noteikto ieteikumu ieviešanu

Aizpildīšanas datums: 14.12.2012.


Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību novērtēšanas anketa

I. Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā mērķis un ietekme

Nr.

Kapitālsabiedrības nosaukums/statuss

SIA „Jūrmalas siltums”/ aktīva

1.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā mērķi

Kapitālsabiedrības darbības nozare (atbilstoši NACE klasifikācijai)

Tvaika un karstā ūdens piegāde (40.30);

Ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi (45.21);

Izolācijas ierīkošana (45.32);

Izolācijas ierīkošana (45.32);

Izolācijas ierīkošana (45.32);

Sanitārtehniskie darbi (45.33);

Elektroenerģijas ražošana un sadale (40.10);

Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana (70.20).

1.1.

Siltumapgāde Jūrmalas pilsētas teritorijā

Attīstības plānošanas dokumenti:

1) „Jūrmalas pilsētas siltumapgādes attīstības koncepcija”;

2) 2010.gada „Jūrmalas pilsētas siltumapgādes attīstības tehniski ekonomiskais pamatojums”.

Normatīvais akts:

1) Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1) punkts: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds

2.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā sociālā ietekme

Nav

3.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā teritoriālā ietekme

3.1.

Teritoriālā pieejamība

Siltumapgādes pakalpojuma pieejamība tiek nodrošināta lielākajā daļā pilsētas teritorijā, t.sk., arī vietās, kurās tā sniegšana ir komerciāli neizdevīga.

3.2.

Tiešs atbalsts dzīves kvalitātes uzlabošanai, ekonomiskās aktivitātes un uzņēmējdarbības veicināšana, līdz ar to reģionālajai attīstībai.

Kapitālsabiedrība nodrošina siltumapgādi Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

II. Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā vispārējs raksturojums

1.

Kapitāla daļu turētājs

Jūrmalas pilsētas dome

2.

Apmaksātais pamatkapitāls (LVL), visi dalībnieki (akcionāri) un tiem piederošās daļas (%)

LVL 4 585 198 – 100% Jūrmalas pilsētas dome

3.

Vai kapitālsabiedrības darbība būtiski ietekmē pašvaldības attīstības un/vai drošības intereses?

Jā, siltumapgādes nodrošināšana būtiski ietekmē citu pakalpojumu saņemšanu un sabiedrības ikdienas vajadzības.

4.

Vai pašvaldības politikas tieši ietekmē kapitālsabiedrības darbību?

Daļēji, jo pašvaldība reģiona līmenī nosaka attīstības virzienus īsākā vai garākā laika periodā, kas attiecīgi pašvaldības kapitālsabiedrībai ir jāņem vērā plānojot savu attīstību un piesaistot būtiskas investīcijas.

5.

Kas ir kapitālsabiedrības pamatdarbības mērķauditorija (pakalpojumu saņēmēji)?

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji – 85%, kā arī juridiskas personas.

6.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta finansējumu, tai skaitā, pašvaldības pērk no tās konkrētu pakalpojumu, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības ?

Nē.

Netiešs finansējums 2011.gadā – 3 268 400 LVL mantisks ieguldījums pamatkapitālā

7.

Vai kapitālsabiedrība īsteno projektus publisko tiesību jomā?

8.

Vai kapitālsabiedrība izdod administratīvos aktus?

9.

Vai kapitālsabiedrība administrē pašvaldības nodevas?

10.

Vai kapitālsabiedrības ilgtermiņa saistību (aizņēmumu un aizdevumu) kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības? Vai kapitālsabiedrībai pastāv citi finanšu riski?

Aizņēmumi: Valsts Kase, termiņš 29.10.2017, summa, kurai nav iestājies atmaksas termiņš – 550 440 LVL,

Finanšu ministrija, termiņš 31.12.2015, summa 339 913LVL.

11.

Vai kapitālsabiedrībai ir noslēgti līgumi par investīciju projektu īstenošanu, kuru kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības?

Līgumi nav noslēgti, bet LIAA ir iesniegti divi ES fondu projekta iesniegumi. Viens projekts ir „Biokurināmā katlu mājas būvniecība Jūrmalas pilsētas teritorijā.” Otrs projekts – „Siltumtīklu izbūve/ rekonstrukcija Jūrmalas pilsētas teritorijā.”

12.

Gada vidējais darbinieku skaits 2011.gadā

128

13.

Kapitālsabiedrības tieša un netieša līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

Nav

14.

Kapitālsabiedrības darbība ārvalstu tirgos

Nav

15.

Pašvaldības ietekme uz lēmumu pieņemšanu, to ierobežojošie faktori?

Nav

III. Kapitālsabiedrības finanšu darbības rādītāji

Rādītājs

2009

2010

2011

1.

Aktīvu vērtība, LVL

5 123 523

5 308 931

6 847 559

2.

Nolietojums un amortizācija, LVL

246 318

245 578

176 615

3.

Veiktie kapitālieguldījumi, LVL

-

69 562

3 268 400

4.

Kapitālsabiedrības apgrozījums, LVL

6 705 535

6 768 237

6 206 886

5.

Kapitālsabiedrības peļņa vai zaudējumi, LVL

285 876

259 848

203 953

6.

EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem), LVL

368 548

437 634

333 019

7.

EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), LVL

614 866

683 212

509 634

8.

Pašu kapitāla atdeve (ROE) (%)

13.32

10.8

8.5

9.

Aktīvu atdeve (ROA,

5 58

4.89

2.98

10.

EBITDA un apgrozījuma attiecība (%)

9.17

10.09

8.21

11.

Pašu kapitāla un aktīvu attiecība

0.42

0.45

0.71

12.

Peļņas un apgrozījuma attiecība (%)

4.26

3.84

3.3

13.

Budžeta līdzekļi, tai skaitā budžeta dotācija (lati/% no kopējiem ienākumiem), LVL

-

-

3 268 400 LVL (ieguldījums pamatkapitālā)/ 52%

14.

Dividendes kopā, LVL

-

-

-

15.

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes, LVL

-

-

-

IIIa. Kapitālsabiedrības sociālās un teritoriālās ietekmes rādītāji

Rādītājs

Rādītāja vērtība 2009.gadā

Rādītāja vērtība 2010.gadā

Rādītāja vērtība 2011.gadā

1.

Sociālā ietekme

nav

nav

nav

2.

Teritoriālā ietekme:

Centralizētā siltumapgāde 20% Jūrmalas pilsētas teritorijā

Centralizētā siltumapgāde 20% Jūrmalas pilsētas teritorijā

Centralizētā siltumapgāde 20% Jūrmalas pilsētas teritorijā

IV. Kapitālsabiedrības pakalpojumu raksturojums

1.

Pakalpojumu grupa

Siltumapgāde (siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, realizācija)

2.

Pakalpojumu grupas finansēšanas avots

Maksa par pakalpojumu 100%

3.

Pakalpojumu grupas finansējuma īpatsvars no kapitālsabiedrības kopējiem ienākumiem

99%

4.

Vai pakalpojuma sniegšanā pastāv konkurence ar privāto sektoru?

Kapitālsabiedrība darbojas dabiskā monopola apstākļos centralizētās siltumapgādes jomā. Konkurence pastāv, izvēloties alternatīvo siltumapgādes veidu.

5.

Kapitālsabiedrības tirgus daļas novērtējums pakalpojumu grupā

85% Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji

6.

Vai pastāv draudi pieaugt pakalpojumu cenu līmenim vai samazināties pakalpojuma pieejamībai, ja kapitālsabiedrība pārtrauktu darbību?

Kapitālsabiedrības darbības pārtraukšana nav pieļaujama, jo saistīta ar pamatvajadzību nodrošināšanu iedzīvotājiem, kas ir Jūrmala pilsētas domes deleģēta funkcija. Pakalpojumu cenu līmeni tiešā veidā ietekmē kurināmā izmaksas (dabas gāze).

7.

Vai kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi uzskatāmi par sabiedriskām precēm (tos saņemot un lietojot, netiek samazinātas vai nav vēlams/nav iespējams ierobežot citu tiesības un iespējas saņemt un lietot šo pašu pakalpojumu, piemēram, klausīties radio, braukt ar mašīnu pa autoceļu, u.t.t)?

Nav

8.

Vai kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem ir ārējas ietekmes – tie pozitīvi vai negatīvi ietekmē citus sabiedrības funkcionēšanas un attīstības aspektus? Aprakstiet šīs ietekmes.

Pozitīva ietekme - centralizētas siltumenerģijas piegādes modernizēšanas rezultātā tiek rasti videi draudzīgāki siltumenerģijas ražošanas risinājumi.

9.

Vai pastāv šķēršļi (ja jā, tad kādi) nodot pakalpojumu sniegšanu privātā sektora komersantam, nodrošinot cenu regulēšanu/nodokļu vai subsīdiju ieviešanu?

Nē, tomēr pakalpojuma sniegšana saistīta ar pašvaldībai stratēģiski svarīgu jomu un pastāv šķēršļi nodrošināt cenu regulēšanu.

10.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta dotāciju zaudējumu segšanai, ja kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšana noteiktām iedzīvotāju grupām vai noteiktās teritorijās (kas noteikta par obligātu) ir ekonomiski neizdevīga?

11.

Vai pastāv šķēršļi pakalpojumu apjoma/kvalitātes prasību noteikšanai, lai varētu pakalpojumu iepirkt no privātā sektora?

Saražotās siltumenerģijas iepirkšanai šķēršļu nav, bet centralizētās siltumenerģijas pārvadē un sadalē privātais sektors nenodrošina pakalpojuma pieejamību.

V. Viedoklis par kapitālsabiedrības darbības pamatotību un priekšlikumi par turpmāko tās statusu un funkcijas īstenošanas veidu

1.

Pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas

1) punkts: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds

2.

Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā pamatojums, ņemot vērā VPIL 88.pantā minēto

VPIL 88.panta (1)d.

2)punkts: nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību;

3)punts: stratēģiski svarīgā nozarē;

5)punkts: nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.

3.

Vai ir tikuši pieņemti lēmumi pašvaldības līmenī attiecībā uz kapitālsabiedrības atsavināšanu, privatizāciju vai likvidēšanu?

05.04.2012. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.170 „Par privātā kapitāla piesaistes izvērtēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums””.

4.

Pašvaldības viedoklis par kapitālsabiedrības vai kapitāla daļu turpmāko statusu (vajadzīgo pasvītrot):

1. Kapitālsabiedrības darbība turpināma;

2. Kapitālsabiedrība likvidējama;

3. Kapitālsabiedrību vai kapitāla daļas nepieciešams atsavināt;

4. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības aģentūru;

5. Kapitālsabiedrība daļēji pārveidojama par pašvaldības aģentūru, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību;

6. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi;

7. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību;

8. Kapitālsabiedrība apvienojama ar citu kapitālsabiedrību;

9. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības aģentūrām;

10. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības iestādēm;

11. Cits variants.

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

Ņemot vērā, ka kapitālsabiedrība darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, kura ir būtiska pašvaldības funkciju īstenošanai un kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, kā arī tās komercdarbība tiek īstenota regulējamā nozarē tirgus nepilnības – dabiskā monopola apstākļos, kapitālsabiedrība saglabājama esošajā statusā un tās darbība turpināma.

5.

Pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas turpmākais īstenošanas veids (vajadzīgo pasvītrot):

1. Funkciju pilda pašvaldība;

2. Funkciju pilda pašvaldības izveidota iestāde;

3. Funkciju izpilde tiek deleģēta ;

4. Funkciju izpildei tiek iepirkts pakalpojums;

5. Cits variants

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

Funkcijas - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, izpilde saglabājama esošajā veidā un komercdarbība siltumapgādes jomā, ko nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība, turpināma.

Sagatavoja:

Ar Jūrmalas pilsētas domes 09.02.2012 rīkojumu Nr.1.1-14/45

izveidotā darba grupa par Latvijas Republikas Valsts kontroles

2012.gada 25.janvāra Jūrmalas pilsētas pašvaldības ziņošanas

par ieteikumu ieviešanas laika grafikā Nr.5.1-2-37/2010 noteikto ieteikumu ieviešanu

Aizpildīšanas datums: 14.12.2012.


Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību novērtēšanas anketa

I. Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā mērķis un ietekme

Nr.

Kapitālsabiedrības nosaukums/statuss

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” / aktīva

1.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā mērķi

Kapitālsabiedrības darbības nozare (atbilstoši NACE klasifikācijai)

Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11 );

Atkritumu savākšana un apstrāde (90.02)

1.1.

Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā

Attīstības plānošanas dokuments:

1) Piejūras reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2007. – 2013.gadam.

Normatīvais akts:

2) Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1) punkts: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

3) Atkritumu apsaimniekošanas likums.;

Līgums par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Janvāri”

2.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā sociālā ietekme

Nav

3.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā teritoriālā ietekme

3.1.

Teritoriālā pieejamība

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pieejamība tiek nodrošināta Jūrmalas pilsētas teritorijā.

II. Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā vispārējs raksturojums

1.

Kapitāla daļu turētājs

Jūrmalas pilsētas dome

2.

Apmaksātais pamatkapitāls (LVL), visi dalībnieki (akcionāri) un tiem piederošās daļas (%)

LVL 5000 –

Jūrmalas pilsētas dome 35.9%

Talsu novadu dome 23.2%

Tukuma novada dome 20.4%

Kandavas novada dome 6.4%

Engures novada dome 5.1%

Dundegas novada dome 3.2%

Rojas novada dome 2.8%

Jaunpils novada dome 1.8%

Mērsraga novada pašvaldība 1.2%

3.

Vai kapitālsabiedrības darbība būtiski ietekmē pašvaldības attīstības un/vai drošības intereses?

4.

Vai pašvaldības politikas tieši ietekmē kapitālsabiedrības darbību?

Būtiski, jo pašvaldība nosaka savā administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas veicējiem nosacījumus par atkritumu apglabāšanai

5.

Kas ir kapitālsabiedrības pamatdarbības mērķauditorija (pakalpojumu saņēmēji)?

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji un juridiskas personas, kā arī sadzīves atkritumu apsaimniekotāji.

6.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta finansējumu, tai skaitā, pašvaldības pērk no tās konkrētu pakalpojumu, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības ?

Nē.

Netiešs finansējums – galvojums 1 280 192 EUR apmērā

7.

Vai kapitālsabiedrība īsteno projektus publisko tiesību jomā?

8.

Vai kapitālsabiedrība izdod administratīvos aktus?

9.

Vai kapitālsabiedrība administrē pašvaldības nodevas?

10.

Vai kapitālsabiedrības ilgtermiņa saistību (aizņēmumu un aizdevumu) kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības? Vai kapitālsabiedrībai pastāv citi finanšu riski?

Aizņēmumi uz 31.12.2011.: a/s Swedbanka, summa 2 086 287 LVL, termiņš 11.06.2028.

11.

Vai kapitālsabiedrībai ir noslēgti līgumi par investīciju projektu īstenošanu, kuru kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības?

ES Kohēzijas fonda projekta „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta” ieviešana

12.

Gada vidējais darbinieku skaits 2011.gadā

32

13.

Kapitālsabiedrības tieša un netieša līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

Nav

14.

Kapitālsabiedrības darbība ārvalstu tirgos

Nav

15.

Pašvaldības ietekme uz lēmumu pieņemšanu, to ierobežojošie faktori?

Nav

III. Kapitālsabiedrības finanšu darbības rādītāji

Rādītājs

2009

2010

2011

1.

Aktīvu vērtība, LVL

14 810 256

12 904 012

11 777 659

2.

Nolietojums un amortizācija, LVL

375 652

1 152 717

1 152 774

3.

Veiktie kapitālieguldījumi, LVL

3 076

255 850

8 896

4.

Kapitālsabiedrības apgrozījums, LVL

2 796 142

1 737 835

1 874 892

5.

Kapitālsabiedrības peļņa vai zaudējumi, LVL

(412 005)

(152 791)

(112 208)

6.

EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem), LVL

(69 189)

(113 544)

(8 568)

7.

EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), LVL

306 463

1 039 173

1 144 206

8.

Pašu kapitāla atdeve (ROE) (%)

-

-

-

9.

Aktīvu atdeve (ROA,

(0.9)

(1.2)

(2.8)

10.

EBITDA un apgrozījuma attiecība (%)

10.9

59.7

61

11.

Pašu kapitāla un aktīvu attiecība

(0.03)

(0.04)

(0.1)

12.

Peļņas un apgrozījuma attiecība (%)

(14.7)

(8.7)

(5.9)

13.

Budžeta līdzekļi, tai skaitā budžeta dotācija (lati/% no kopējiem ienākumiem), LVL

-

-

-

14.

Dividendes kopā, LVL

-

-

-

15.

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes, LVL

-

-

-

IIIa. Kapitālsabiedrības sociālās un teritoriālās ietekmes rādītāji

Rādītājs

Rādītāja vērtība 2009.gadā

Rādītāja vērtība 2010.gadā

Rādītāja vērtība 2011.gadā

1.

Sociālā ietekme

nav

nav

nav

2.

Teritoriālā ietekme:

100% Jūrmalas pilsētas teritorijā un 8 novados

100% Jūrmalas pilsētas teritorijā un 8 novados

100% Jūrmalas pilsētas teritorijā un 8 novados

IV. Kapitālsabiedrības pakalpojumu raksturojums

1.

Pakalpojumu grupa

Sadzīves atkritumu pieņemšana un apglabāšana, otrreizējo izejvielu realizācija

2.

Pakalpojumu grupas finansēšanas avots

Maksa par pakalpojumu 100%

3.

Pakalpojumu grupas finansējuma īpatsvars no kapitālsabiedrības kopējiem ienākumiem

100%

4.

Vai pakalpojuma sniegšanā pastāv konkurence ar privāto sektoru?

Kapitālsabiedrība darbojas dabiskā monopola apstākļos atkritumu pieņemšana un apglabāšana jomā.

5.

Kapitālsabiedrības tirgus daļas novērtējums pakalpojumu grupā

100% Jūrmalas pilsētas teritorijā

6.

Vai pastāv draudi pieaugt pakalpojumu cenu līmenim vai samazināties pakalpojuma pieejamībai, ja kapitālsabiedrība pārtrauktu darbību?

Kapitālsabiedrības darbības pārtraukšana nav pieļaujama, jo saistīta ar pamatvajadzību nodrošināšanu iedzīvotājiem, kas ir Jūrmala pilsētas domes deleģēta funkcija.

7.

Vai kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi uzskatāmi par sabiedriskām precēm (tos saņemot un lietojot, netiek samazinātas vai nav vēlams/nav iespējams ierobežot citu tiesības un iespējas saņemt un lietot šo pašu pakalpojumu, piemēram, klausīties radio, braukt ar mašīnu pa autoceļu, u.t.t)?

8.

Vai kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem ir ārējas ietekmes – tie pozitīvi vai negatīvi ietekmē citus sabiedrības funkcionēšanas un attīstības aspektus? Aprakstiet šīs ietekmes.

Pozitīva ietekme - vides sakārtošana

9.

Vai pastāv šķēršļi (ja jā, tad kādi) nodot pakalpojumu sniegšanu privātā sektora komersantam, nodrošinot cenu regulēšanu/nodokļu vai subsīdiju ieviešanu?

Jā, saistīts ar pašvaldības attīstības interesēm stratēģiski svarīgā nozarē un atkritumu apsaimniekošanas tiesisko regulējumu.

10.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta dotāciju zaudējumu segšanai, ja kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšana noteiktām iedzīvotāju grupām vai noteiktās teritorijās (kas noteikta par obligātu) ir ekonomiski neizdevīga?

11.

Vai pastāv šķēršļi pakalpojumu apjoma/kvalitātes prasību noteikšanai, lai varētu pakalpojumu iepirkt no privātā sektora?

Jā, saistīts ar atkritumu apsaimniekošanas tiesisko regulējumu.

V. Viedoklis par kapitālsabiedrības darbības pamatotību un priekšlikumi par turpmāko tās statusu un funkcijas īstenošanas veidu

1.

Pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas

1) punkts: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds

2.

Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā pamatojums, ņemot vērā VPIL 88.pantā minēto

VPIL 88.panta (1)d.

2)punkts: nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību;

3)punts: stratēģiski svarīgā nozarē;

5)punkts: nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.

3.

Vai ir tikuši pieņemti lēmumi pašvaldības līmenī attiecībā uz kapitālsabiedrības atsavināšanu, privatizāciju vai likvidēšanu?

Nav

4.

Pašvaldības viedoklis par kapitālsabiedrības vai kapitāla daļu turpmāko statusu (vajadzīgo pasvītrot):

1. Kapitālsabiedrības darbība turpināma;

2. Kapitālsabiedrība likvidējama;

3. Kapitālsabiedrību vai kapitāla daļas nepieciešams atsavināt;

4. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības aģentūru;

5. Kapitālsabiedrība daļēji pārveidojama par pašvaldības aģentūru, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību;

6. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi;

7. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību;

8. Kapitālsabiedrība apvienojama ar citu kapitālsabiedrību;

9. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības aģentūrām;

10. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības iestādēm;

11. Cits variants.

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

Ņemot vērā, ka kapitālsabiedrība darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, kura ir būtiska pašvaldības funkciju īstenošanai un kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, kā arī tās komercdarbība tiek īstenota regulējamā nozarē, kapitālsabiedrība saglabājama esošajā statusā un tās darbība turpināma.

5.

Pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas turpmākais īstenošanas veids (vajadzīgo pasvītrot):

1. Funkciju pilda pašvaldība;

2. Funkciju pilda pašvaldības izveidota iestāde;

3. Funkciju izpilde tiek deleģēta ;

4. Funkciju izpildei tiek iepirkts pakalpojums;

5. Cits variants

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

Funkcijas - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, izpilde saglabājama esošajā veidā un komercdarbība sadzīves atkritumu apglabāšanas jomā, ko nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība, turpināma.

Sagatavoja:

Ar Jūrmalas pilsētas domes 09.02.2012 rīkojumu Nr.1.1-14/45

izveidotā darba grupa par Latvijas Republikas Valsts kontroles

2012.gada 25.janvāra Jūrmalas pilsētas pašvaldības ziņošanas

par ieteikumu ieviešanas laika grafikā Nr.5.1-2-37/2010 noteikto ieteikumu ieviešanu

Aizpildīšanas datums: 14.12.2012.


Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību novērtēšanas anketa

I. Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā mērķis un ietekme

Nr.

Kapitālsabiedrības nosaukums/statuss

SIA „Jūrmalas gaisma”/ aktīva

1.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā mērķi

Kapitālsabiedrības darbības nozare (atbilstoši NACE klasifikācijai):

elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana (27.12);

apgaismes ierīču ražošana (27.40);

citu elektroiekārtu ražošana (27.90);

būvniecības projektu izstrādāšana (41.10);

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20);

elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22);

elektroinstalācijas ierīkošana (43.21).

1.1.

Pilsētas administratīvās teritorijas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, t.sk. apgaismes ierīču projektēšana, būvniecība, uzstādīšana, demontāža un apsaimniekošana.

Normatīvais akts, kurā noteikts attiecīgais mērķis:

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2) punkts: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)

Pilnvarojuma līgums Nr.1.1-16/698

1.2

Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu – luksoforu, ceļa zīmju, barjeru u.c. izvietojuma projektēšana, izgatavošana, uzstādīšana, demontāža un apsaimniekošana

Pilnvarojuma līgums Nr.1.1-16/698

2.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā sociālā ietekme

Nav

3.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā teritoriālā ietekme

Netiešs atbalsts dzīves kvalitātes uzlabošanai, ekonomiskās aktivitātes uz uzņēmējdarbības veicināšanai, pašvaldības attīstībai.

3.1.

Teritoriālā pieejamība

Kapitālsabiedrība nodrošina apgaismojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā

II. Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā vispārējs raksturojums

1.

Kapitāla daļu turētājs

Jūrmalas pilsētas dome

2.

Apmaksātais pamatkapitāls (LVL), visi dalībnieki (akcionāri) un tiem piederošās daļas (%)

Ls 510 522

Jūrmalas pilsētas dome 100%

3.

Vai kapitālsabiedrības darbība būtiski ietekmē pašvaldības attīstības un/vai drošības intereses?

Jā. Nodrošina pilsētas teritorijas apgaismojumu diennakts tumšajā laikā, līdz ar to palīdz nodrošināt iedzīvotāju drošību un saimniecisko darbību.

4.

Vai pašvaldības politikas tieši ietekmē kapitālsabiedrības darbību?

5.

Kas ir kapitālsabiedrības pamatdarbības mērķauditorija (pakalpojumu saņēmēji)?

100% Jūrmalas iedzīvotāji, 100% uzņēmēji, kuri savu uzņēmējdarbību veic Jūrmalas pilsētā.

6.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta finansējumu, tai skaitā, pašvaldība pērk no tās konkrētu pakalpojumu lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības ?

Jā. Pašvaldības budžeta finansējums tiek iedalīts apgaismojuma nodrošināšanas izpildei

7.

Vai kapitālsabiedrība īsteno projektus publisko tiesību jomā?

Jā. Kapitālsabiedrība veic pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma līniju uzturēšanu, remontu un izbūvi.

8.

Vai kapitālsabiedrība izdod administratīvos aktus?

9.

Vai kapitālsabiedrība administrē pašvaldības nodevas?

10.

Vai kapitālsabiedrības ilgtermiņa saistību (aizņēmumu un aizdevumu) kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības? Vai kapitālsabiedrībai pastāv citi finanšu riski?

11.

Vai kapitālsabiedrībai ir noslēgti līgumi par investīciju projektu īstenošanu, kuru kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības?

12.

Gada vidējais darbinieku skaits 2011.gadā

49

13.

Kapitālsabiedrības tieša un netieša līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

Nav

14.

Kapitālsabiedrības darbība ārvalstu tirgos

Nav

15.

Pašvaldības ietekme uz lēmumu pieņemšanu, to ierobežojošie faktori?

Nav

III. Kapitālsabiedrības finanšu darbības rādītāji

Rādītājs

2009

2010

2011

1.

Aktīvu vērtība, LVL

351 612

354 368

629 893

2.

Nolietojums un amortizācija, LVL

28 042

22 914

18 694

3.

Veiktie kapitālieguldījumi, LVL

3 909

5 341

265 032

4.

Kapitālsabiedrības apgrozījums, LVL

858 903

688 701

770 626

5.

Kapitālsabiedrības peļņa vai zaudējumi, LVL

5 733

28 737

10 951

6.

EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem), LVL

9 942

36 261

17 184

7.

EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), LVL

37 984

59 175

35 878

8.

Pašu kapitāla atdeve (ROE) (%)

2

10

2

9.

Aktīvu atdeve (ROA,

1.6

8.1

1.7

10.

EBITDA un apgrozījuma attiecība (%)

4.4

8.6

4.7

11.

Pašu kapitāla un aktīvu attiecība

0.7

0.8

0.9

12.

Peļņas un apgrozījuma attiecība (%)

0.7

4.2

1.4

13.

Budžeta līdzekļi, tai skaitā budžeta dotācija (lati/% no kopējiem ienākumiem), LVL

672 463 / 78%

564 782 / 82%

637 306 / 83%

14.

Dividendes kopā, LVL

25 000

0

0

15.

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes, LVL

25 000

0

0

IIIa. Kapitālsabiedrības sociālās un teritoriālās ietekmes rādītāji

Rādītājs

Rādītāja vērtība 2009.gadā

Rādītāja vērtība 2010.gadā

Rādītāja vērtība 2011.gadā

1.

Sociālā ietekme

Nav

Nav

Nav

2.

Teritoriālā ietekme

2.1

Ietekmes rādītājs – pakalpojuma pieejamība pašvaldības teritorijā

100% Jūrmalas publiskās pieejamības teritorijas

100% Jūrmalas publiskās pieejamības teritorijas

100% Jūrmalas publiskās pieejamības teritorijas

IV. Kapitālsabiedrības pakalpojumu raksturojums

1.

Pakalpojumu grupa

Apgaismojuma nodrošināšana pilsētas teritorijā

Ceļa zīmju apsaimniekošana, izgatavošana un

uzstādīšana

Dažādi līgumdarbi saistīti ar apgaismojumu pieslēgumu projektu izstrādi

2.

Pakalpojumu grupas finansēšanas avots

Pilsētas budžeta dotācija 100%

Maksa par pakalpojumu 100%

Maksa par pakalpojumu 100%

3.

Pakalpojumu grupas finansējuma īpatsvars no kapitālsabiedrības kopējiem ienākumiem

84%

6%

10%

4.

Vai pakalpojuma sniegšanā pastāv konkurence ar privāto sektoru?

Nē. Citi komersanti neveic darbību pilsētas apgaismojuma līniju uzturēšanā.

5.

Kapitālsabiedrības tirgus daļas novērtējums pakalpojumu grupā

100%

Nav informācijas

Nav informācijas

6.

Vai pastāv draudi pieaugt pakalpojumu cenu līmenim vai samazināties pakalpojuma pieejamībai, ja kapitālsabiedrība pārtrauktu darbību?

7.

Vai kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi uzskatāmi par sabiedriskām precēm (tos saņemot un lietojot, netiek samazinātas vai nav vēlams/nav iespējams ierobežot citu tiesības un iespējas saņemt un lietot šo pašu pakalpojumu, piemēram, klausīties radio, braukt ar mašīnu pa autoceļu, u.t.t)?

Jā. Notiek pakalpojuma sniegšana vienlaicīgi visiem pilsētā esošajiem cilvēkiem, kā arī tiem nav iespējas no sniegtā pakalpojuma izvairīties.

8.

Vai kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem ir ārējas ietekmes – tie pozitīvi vai negatīvi ietekmē citus sabiedrības funkcionēšanas un attīstības aspektus?

Jā. Sniedzot pakalpojumu, kapitālsabiedrība palīdz nodrošināt iedzīvotāju drošību un saimniecisko darbību.

Jā. Ceļazīmju izvietošana veicina satiksmes drošību.

Jā. Izgaismojot objektus un teritorijas rada pievilcīgāku apkārtējo vidi.

9.

Vai pastāv šķēršļi (ja jā, tad kādi) nodot pakalpojumu sniegšanu privātā sektora komersantam, nodrošinot cenu regulēšanu/nodokļu vai subsīdiju ieviešanu?

Jā. Pastāv risks pakalpojuma cenu kāpumam.

10.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta dotāciju zaudējumu segšanai, ja kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšana noteiktām iedzīvotāju grupām vai noteiktās teritorijās (kas noteikta par obligātu) ir ekonomiski neizdevīga?

11.

Vai pastāv šķēršļi pakalpojumu apjoma/kvalitātes prasību noteikšanai, lai varētu pakalpojumu iepirkt no privātā sektora?

Jā. Pakalpojuma apjoma un kvalitātes prasību definēšana un izpildes uzraudzība ir komplicēta.

V. Viedoklis par kapitālsabiedrības darbības pamatotību un priekšlikumi par turpmāko tās statusu un funkcijas īstenošanas veidu

1.

Pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2) punkts: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu;)

2.

Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā pamatojums, ņemot vērā VPIL 88.pantā minēto

-

3.

Vai ir tikuši pieņemti lēmumi pašvaldības līmenī attiecībā uz kapitālsabiedrības atsavināšanu, privatizāciju vai likvidēšanu?

12.11.2007. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.977 „Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma” kapitāla daļas”

4.

Pašvaldības viedoklis par kapitālsabiedrības vai kapitāla daļu turpmāko statusu (vajadzīgo pasvītrot):

1. Kapitālsabiedrības darbība turpināma

2. Kapitālsabiedrība likvidējama

3. Kapitālsabiedrību vai kapitāla daļas nepieciešams atsavināt

4. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības aģentūru

5. Kapitālsabiedrība daļēji pārveidojama par pašvaldības aģentūru, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību

6. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi

7. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību

8. Kapitālsabiedrība apvienojama ar citu kapitālsabiedrību

9. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības aģentūrām

10. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības iestādēm

11. Cits variants

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

Ņemot vērā, ka kapitālsabiedrība sniedz publiskus pakalpojumus un tās ienākumus galvenokārt veido pašvaldības budžeta dotācijas, kā arī ienākumi no maksas pakalpojumiem, kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības aģentūru.

Ievērojot to, ka kapitālsabiedrība veic komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē un, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, lietderīgu līdzekļu izlietojumu, saglabāt kapitālsabiedrības statusu līdz izmaiņām normatīvo aktos, kas paredzēs pašvaldības kapitālsabiedrības reorganizēšanu par pašvaldības aģentūru, bez likvidācijas.

5.

Pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas turpmākais īstenošanas veids (vajadzīgo pasvītrot):

1. Funkciju pilda pašvaldība;

2. Funkciju pilda pašvaldības izveidota iestāde ;

3. Funkciju izpilde tiek deleģēta;

4. Funkciju izpildei tiek iepirkts pakalpojums;

5. Cits variants

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojums ir publisks pakalpojums. Pašvaldības aģentūras kompetencē ir veikt no pašvaldības funkcijām izrietošus pārvaldes uzdevumus, sniedzot pakalpojumus. Turklāt pastāv šķēršļi pakalpojumu apjoma un kvalitātes prasību noteikšanai, lai varētu pakalpojumu iepirkt no privātā sektora.

Sagatavoja:

Ar Jūrmalas pilsētas domes 09.02.2012 rīkojumu Nr.1.1-14/45

izveidotā darba grupa par Latvijas Republikas Valsts kontroles

2012.gada 25.janvāra Jūrmalas pilsētas pašvaldības ziņošanas

par ieteikumu ieviešanas laika grafikā Nr.5.1-2-37/2010 noteikto ieteikumu ieviešanu

Aizpildīšanas datums: 14.12.2012.


Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību novērtēšanas anketa

I. Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā mērķis un ietekme

Nr.

Kapitālsabiedrības nosaukums/statuss

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” (aktīva)

1.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā mērķi

Kapitālsabiedrības darbības nozare (atbilstoši NACE klasifikācijai):

Apbedīšana un ar tām saistītā darbība (NACE 96.03), sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (NACE 39.00), atkritumu savākšana (NACE 38.11)

1.1.

Jūrmalas pilsētas kapsētu apsaimniekošana un labiekārtošana

Attīstības plānošanas dokumenti:

„Jūrmalas pilsētas domes kapsētu izveidošanas un uzturēšanas Jūrmalas pilsētā attīstības programma”.

Normatīvais akts, kurā noteikts attiecīgais mērķis:

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2) punkts: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

Līgums ar Jūrmalas pilsētas domi Nr. 1.1-16.4.3/413, vienošanās pie līguma Nr. 11-16.43/1015 no 30.12.2005., vienošanās 1.1.-16.4.3/1142 05.11.2008., vienošanās 1.1-16.4.33/220 no 26.02.2007.

1.2

Jūrmalas pilsētas kapsētu kapa vietu uzskaite, apbedīšanas pakalpojumi

Attīstības plānošanas dokumenti:

„Jūrmalas pilsētas domes kapsētu izveidošanas un uzturēšanas Jūrmalas pilsētā attīstības programma”.

Normatīvais akts, kurā noteikts attiecīgais mērķis:

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2) punkts: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).

2.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā sociālā ietekme

Nav

3.

Valsts līdzdalības kapitālsabiedrībā teritoriālā ietekme

Nav

II. Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā vispārējs raksturojums

1.

Kapitāla daļu turētājs

Jūrmalas pilsētas dome

2.

Apmaksātais pamatkapitāls (LVL), visi dalībnieki (akcionāri) un tiem piederošās daļas (%)

LV 96 789

Jūrmalas pilsētas dome 100%

3.

Vai kapitālsabiedrības darbība būtiski ietekmē pašvaldības attīstības un/vai drošības intereses?

4.

Vai pašvaldības politika tieši ietekmē kapitālsabiedrības darbību?

5.

Kas ir kapitālsabiedrības pamatdarbības mērķauditorija (pakalpojumu saņēmēji)?

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji

6.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta finansējumu, tai skaitā, pašvaldības pērk no tās konkrētu pakalpojumu, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības ?

Jā.

Pašvaldības budžeta finansējums tiek iedalīts viena pakalpojuma izpildei – kapsētu uzturēšana un apsaimniekošana.

7.

Vai kapitālsabiedrība īsteno projektus publisko tiesību jomā?

8.

Vai kapitālsabiedrība izdod administratīvos aktus?

 Nē

9.

Vai kapitālsabiedrība administrē valsts nodevas?

 Nē

10.

Vai kapitālsabiedrības ilgtermiņa saistību (aizņēmumu un aizdevumu) kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības? Vai kapitālsabiedrībai pastāv citi finanšu riski?

 Nē

11.

Vai kapitālsabiedrībai ir noslēgti līgumi par investīciju projektu īstenošanu, kuru kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības?

 Nē

12.

Gada vidējais darbinieku skaits 2011.gadā

15

13.

Kapitālsabiedrības tieša un netieša līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

14.

Kapitālsabiedrības darbība ārvalstu tirgos

15.

Pašvaldības ietekme uz lēmumu pieņemšanu, to ierobežojošie faktori?

Ierobežojošie faktori nav

III. Kapitālsabiedrības finanšu darbības rādītāji

Rādītājs

2009.g.

2010.g.

2011.g.

1.

Aktīvu vērtība, LVL

54 778

45 516

36 050

2.

Nolietojums un amortizācija, LVL

10 560

10 447

10 233

3.

Veiktie kapitālieguldījumi, LVL

0

0

0

4.

Kapitālsabiedrības apgrozījums, LVL

108 785

108 746

125 039

5.

Kapitālsabiedrības peļņa vai zaudējumi, LVL

(9 067)

(3 516)

(9 114)

6.

EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem), LVL

(9 094)

(3 591)

(9 114)

7.

EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), LVL

1 493

6 931

1 119

8.

Pašu kapitāla atdeve (ROE) (%)

(24)

(10)

(35)

9.

Aktīvu atdeve (ROA,

(17)

(8)

(25)

10.

EBITDA un apgrozījuma attiecība (%)

1,36

5,9

0,89

11.

Pašu kapitāla un aktīvu attiecība

0,72

0,78

0,74

12.

Peļņas un apgrozījuma attiecība (%)

(9)

(4)

(8)

13.

Budžeta līdzekļi, tai skaitā budžeta dotācija (lati/% no kopējiem ienākumiem), LVL

51 983 /48%

57 981 /53%

74 250 /59%

14.

Dividendes kopā, LVL

0

0

0

15.

Valsts budžetā iemaksātās dividendes, LVL

0

0

0

IIIa. Kapitālsabiedrības sociālās un teritoriālās ietekmes rādītāji

Rādītājs

Rādītāja vērtība 2009.gadā

Rādītāja vērtība 2010.gadā

Rādītāja vērtība 2011.gadā

1.

Sociālā ietekme

Nav

Nav

Nav

2.

Teritoriālā ietekme:

2.1

Ietekmes rādītājs: pakalpojuma pieejamība pašvaldības teritorijā

100%

100%

100%

IV. Kapitālsabiedrības pakalpojumu raksturojums

1.

Pakalpojumu grupa

Jūrmalas pilsētas kapsētu apsaimniekošana un labiekārtošana

Jūrmalas pilsētas kapsētu kapa vietu uzskaite, nomas līgumu slēgšana, nomas maksas iekasēšana

Apbedīšanas pakalpojumi

2.

Pakalpojumu grupas finansēšanas avots:

Pašvaldības budžeta dotācija 60 novirzītie ieņēmumi no maksas par citiem pakalpojumiem 40 /span>

Maksa par pakalpojums 100%

Maksa par pakalpojums 100%

3.

Pakalpojumu grupas finansējuma īpatsvars no kapitālsabiedrības kopējiem ienākumiem

59%

20 /span>

21%

4.

Vai pakalpojuma sniegšanā pastāv konkurence ar privāto sektoru?

Nē.

Uzskaite pašvaldības kapsētās ir pašvaldības kompetence.

5.

Kapitālsabiedrības tirgus daļas novērtējums pakalpojumu grupā

80%

100%

80%

6.

Vai pastāv draudi pieaugt pakalpojumu cenu līmenim vai samazināties pakalpojuma pieejamībai, ja kapitālsabiedrība pārtrauktu darbību?

Jā.

Var tikt celtas pakalpojuma cenas, lai palielinātu peļņu.

Nē.

Uzskaite pašvaldības kapsētās ir pašvaldības kompetence.

Jā.

Privātfirmu apbedīšanas pakalpojumi ir ievērojami dārgāki.

7.

Vai kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi uzskatāmi par sabiedriskām precēm (tos saņemot un lietojot, netiek samazinātas vai nav vēlams/nav iespējams ierobežot citu tiesības un iespējas saņemt un lietot šo pašu pakalpojumu, piemēram, klausīties radio, braukt ar mašīnu pa autoceļu, u.t.t)?

8.

Vai kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem ir ārējas ietekmes – tie pozitīvi vai negatīvi ietekmē citus sabiedrības funkcionēšanas un attīstības aspektus?.

9.

Vai pastāv šķēršļi (ja jā, tad kādi) nodot pakalpojumu sniegšanu privātā sektora komersantam, nodrošinot cenu regulēšanu/nodokļu vai subsīdiju ieviešanu?

Jā. Apgrūtināta pakalpojumu kvalitātes kontrole un pakalpojuma īstenošanas informācijas ieguve

10.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta dotāciju zaudējumu segšanai, ja kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšana noteiktām iedzīvotāju grupām vai noteiktās teritorijās (kas noteikta par obligātu) ir ekonomiski neizdevīga?

11.

Vai pastāv šķēršļi pakalpojumu apjoma/kvalitātes prasību noteikšanai, lai varētu pakalpojumu iepirkt no privātā sektora?

Jā.

Uzskaite pašvaldības kapsētās ir pašvaldības kompetence.

Nē.

Tomēr jāņem vērā pakalpojuma specifika un kvalitātes prasības.

V. Viedoklis par kapitālsabiedrības darbības pamatotību un priekšlikumi par turpmāko tās statusu un funkcijas īstenošanas veidu

1.

Pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2) punkts: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)

2.

Vai ir tikuši pieņemti lēmumi pašvaldības līmenī attiecībā uz kapitālsabiedrības atsavināšanu, privatizāciju vai likvidēšanu?

Saskaņā ar 12.11.2007. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.989 „Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” kapitāla daļas”.

3.

Pašvaldības viedoklis par kapitālsabiedrības vai kapitāla daļu turpmāko statusu (vajadzīgo pasvītrot):

1. Kapitālsabiedrības darbība turpināma;

2. Kapitālsabiedrība likvidējama;

3. Kapitālsabiedrību vai kapitāla daļas nepieciešams atsavināt;

4. Kapitālsabiedrība pārveidojama par valsts aģentūru;

5. Kapitālsabiedrība daļēji pārveidojama par pašvaldības aģentūru, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību;

6. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības tiešās pārvaldes iestādi;

7. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības tiešās pārvaldes iestādi, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību;

8. Kapitālsabiedrība apvienojama ar citu kapitālsabiedrību;

9. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības aģentūrām;

10. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības tiešās pārvaldes iestādēm;

11. Cits variants.

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

Ņemot vērā, ka kapitālsabiedrība sniegtie pakalpojumi saistīti gan ar komercdarbību, gan arī no pašvaldības funkcijām izrietošu uzdevumu izpildi un tās ienākumus veido pašvaldības budžeta dotācijas un ienākumi no maksas pakalpojumiem, kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības aģentūru.

Lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, lietderīgu līdzekļu izlietojumu, saglabāt kapitālsabiedrības statusu līdz izmaiņām normatīvo aktos, kas paredzēs pašvaldības kapitālsabiedrības reorganizēšanu par pašvaldības aģentūru, bez likvidācijas.

Alternatīvs risinājums būtu nodot atsevišķas funkcijas kādai no pašvaldības struktūrvienībām un nepieciešamos pakalpojumus iepirkt.

4.

Pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas turpmākais īstenošanas veids (vajadzīgo pasvītrot):

1. Funkciju pilda pašvaldība;

2. Funkciju pilda pašvaldības izveidota iestāde ;

3. Funkciju izpilde tiek deleģēta;

4. Funkciju izpildei tiek iepirkts pakalpojums;

5. Cits variants

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

No pašvaldības funkcijām izrietošu uzdevumu izpilde tiek uzdota nodrošināt izveidotai pašvaldības aģentūrai vai kādai no pašvaldības struktūrvienībām.

Sagatavoja:

Ar Jūrmalas pilsētas domes 09.02.2012 rīkojumu Nr.1.1-14/45

izveidotā darba grupa par Latvijas Republikas Valsts kontroles

2012.gada 25.janvāra Jūrmalas pilsētas pašvaldības ziņošanas

par ieteikumu ieviešanas laika grafikā Nr.5.1-2-37/2010 noteikto ieteikumu ieviešanu

Aizpildīšanas datums: 14.12.2012.


Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību novērtēšanas anketa

I. Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā mērķis un ietekme

Nr.

Kapitālsabiedrības nosaukums/statuss

P SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS - SLOKA”
/ aktīva

1.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā mērķi

Kapitālsabiedrības darbības nozare (atbilstoši NACE klasifikācijai)

slimnīcu darbība (85.11);

veselības aizsardzība (86);

pārējā darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā (85.14);

gatavo ēdienu piegāde (55.52);

autotransports (60.2);

individuālu lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana (71.40);

datu apstrāde (72.30);

datu bāzu un interneta portālu uzturēšana un ekspluatācija (72.40).

1.1.

Sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana

Attīstības plānošanas dokuments:

1) Saskaņā ar 01.10.2009 Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.723 „Par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” ilgtermiņa stratēģijas apstiprināšanu” apstiprināta pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vidēja termiņa darbības attīstības stratēģija 2009.-2014.gadam;

Normatīvais akts, kurā noteikts attiecīgais mērķis:

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas

6) punkts: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību;

7) punkts: nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi).

2.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā sociālā ietekme

2.1.

Kapitālsabiedrības cenu politika

Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem tiek piedāvāti sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi ar atvieglotiem nosacījumiem.

3.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā teritoriālā ietekme

3.1.

Teritoriālā pieejamība

Kapitālsabiedrība nodrošina Jūrmalas pilsētas teritorijā sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tai skaitā neatliekamā palīdzības sniegšana.

3.2.

Netiešs atbalsts dzīves kvalitātes uzlabošanai

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji un citi klienti saņem sociālās un veselības aprūpes pakalpojumus.

II. Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā vispārējs raksturojums

1.

Kapitāla daļu turētājs

Jūrmalas pilsētas dome

2.

Apmaksātais pamatkapitāls (LVL), visi dalībnieki (akcionāri) un tiem piederošās daļas (%)

Ls 917 765

Jūrmalas pilsētas dome 100%

3.

Vai kapitālsabiedrības darbība būtiski ietekmē pašvaldības attīstības un/vai drošības intereses?

4.

Vai pašvaldības politikas tieši ietekmē kapitālsabiedrības darbību?

Daļēji.

Pašvaldības sociālās palīdzības un veselības aprūpes politika ietekmē kapitālsabiedrības darbību šajā jomā, kā arī finanšu rādītājus.

5.

Kas ir kapitālsabiedrības pamatdarbības mērķauditorija (pakalpojumu saņēmēji)?

Fiziskas personas - klienti, pacienti, kuriem nepieciešami veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi, kā arī citi ārstniecības pakalpojumi (pamatauditorija ir vecākā gadagājuma cilvēki, pensionāri)

6.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta finansējumu, tai skaitā, pašvaldība pērk no tās konkrētu pakalpojumu lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības ?

Jā, pašvaldības finansējums sociālās un veselības aprūpes nodrošināšanai.

Netiešs finansējums– ieguldījums pamatkapitālā 2011.gadā 32 864 LVL, 2010.gadā 15 448 LVL, 2009.gadā 42 500 000 LVL

7.

Vai kapitālsabiedrība īsteno projektus publisko tiesību jomā?

8.

Vai kapitālsabiedrība izdod administratīvos aktus?

9.

Vai kapitālsabiedrība administrē valsts nodevas?

10.

Vai kapitālsabiedrības ilgtermiņa saistību (aizņēmumu un aizdevumu) kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības? Vai kapitālsabiedrībai pastāv citi finanšu riski?

11.

Vai kapitālsabiedrībai ir noslēgti līgumi par investīciju projektu īstenošanu, kuru kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības?

- Līgums Nr. 3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/017 „Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu optimizēšana un pieejamības veicināšana, izveidojot dienas stacionāru Veselības un sociālās aprūpes centrā – Sloka” projekta kopējās izmaksas veido LVL 54 701.

- Līgums Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/003 „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana dienas centrā Jūrmalas pilsētā dzīvojošo Romu tautības iedzīvotājiem” projekta kopējās izmaksas veido LVL 100 000 .

12.

Gada vidējais darbinieku skaits 2011.gadā

91

13.

Kapitālsabiedrības tieša un netieša līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

Nav

14.

Kapitālsabiedrības darbība ārvalstu tirgos

Nav

15.

Pašvaldības ietekme uz lēmumu pieņemšanu, to ierobežojošie faktori?

Nav

III. Kapitālsabiedrības finanšu darbības rādītāji

Rādītājs

2009

2010

2011

1.

Aktīvu vērtība, LVL

261 795

279 729

343 787

2.

Nolietojums un amortizācija, LVL

25 864

32 515

33 731

3.

Veiktie kapitālieguldījumi, LVL

49 414

9 759

49 270

4.

Kapitālsabiedrības apgrozījums, LVL

549 813

561 964

562 429

5.

Kapitālsabiedrības peļņa vai zaudējumi, LVL

39 377

13 383

18 144

6.

EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem), LVL

41 681

22 660

18 853

7.

EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), LVL

67 545

55 175

52 584

8.

Pašu kapitāla atdeve (ROE) (%)

19.9%

6.3%

7.3%

9.

Aktīvu atdeve (ROA,

15%

4.8%

5.3%

10.

EBITDA un apgrozījuma attiecība (%)

12.3%

9.8%

9.3%

11.

Pašu kapitāla un aktīvu attiecība

0.8

0.8

0.7

12.

Peļņas un apgrozījuma attiecība (%)

7.2%

2.4%

3.2%

13.

Budžeta līdzekļi, tai skaitā budžeta dotācija (lati/% no kopējiem ienākumiem), LVL

180 011 pašvaldības finansējums;

43 500 ieguldījums pamatkapitālā / 40.6%

185 428 pašvaldības finansējums;

15 448 ieguldījums pamatkapitālā / 35.7%

195 042 pašvaldības finansējums;

32 864 ieguldījums pamatkapitālā / 40.5%

14.

Dividendes kopā, LVL

-

-

-

15.

Valsts budžetā iemaksātās dividendes, LVL

-

-

-

IIIa. Kapitālsabiedrības sociālās un teritoriālās ietekmes rādītāji

Rādītājs

Rādītāja vērtība 2009.gadā

Rādītāja vērtība 2010.gadā

Rādītāja vērtība 2011.gadā

1.

Sociālā ietekme

Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem noteiktie atvieglojumi

Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem noteiktie atvieglojumi

Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem noteiktie atvieglojumi

2.

Teritoriālā ietekme:

Daļēji, pakalpojumu pieejamība nodrošināta Jūrmalas pilsētas un apkārtējo pilsētu un novadu iedzīvotājiem

Daļēji, pakalpojumu pieejamība nodrošināta Jūrmalas pilsētas un apkārtējo pilsētu un novadu iedzīvotājiem

Daļēji, pakalpojumu pieejamība nodrošināta Jūrmalas pilsētas un apkārtējo pilsētu un novadu iedzīvotājiem

IV. Kapitālsabiedrības pakalpojumu raksturojums

1.

Pakalpojumu grupa

Sociālo un veselības aprūpes pakalpojumi

Stacionārie veselības aprūpes un citi medicīniskie pakalpojumi

2.

Pakalpojumu grupas finansēšanas avots

Valsts finansējums 31%

Pašvaldības finansējums 36%

Maksa par pakalpojumu 33%

Maksa par pakalpojumu

100%

3.

Pakalpojumu grupas finansējuma īpatsvars no kapitālsabiedrības kopējiem ienākumiem

95%

5%

4.

Vai pakalpojuma sniegšanā pastāv konkurence ar privāto sektoru?

5.

Kapitālsabiedrības tirgus daļas novērtējums pakalpojumu grupā

76 /span>

nebūtiska

6.

Vai pastāv draudi pieaugt pakalpojumu cenu līmenim vai samazināties pakalpojuma pieejamībai, ja kapitālsabiedrība pārtrauktu darbību?

Jā.

Samazināsies sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība (īpaši sociālo aprūpes pakalpojumiem). Pastāv risks cenu pieaugumam.

7.

Vai kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi uzskatāmi par sabiedriskām precēm (tos saņemot un lietojot, netiek samazinātas vai nav vēlams/nav iespējams ierobežot citu tiesības un iespējas saņemt un lietot šo pašu pakalpojumu, piemēram, klausīties radio, braukt ar mašīnu pa autoceļu, u.t.t)?

8.

Vai kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem ir ārējas ietekmes – tie pozitīvi vai negatīvi ietekmē citus sabiedrības funkcionēšanas un attīstības aspektus? Aprakstiet šīs ietekmes.

Jā.

Ārējā ietekme ir pozitīva, jo sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana netieši sniedz labumu sabiedrības locekļiem

Jā.

Ārējā ietekme ir pozitīva, jo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana netieši sniedz labumu sabiedrības locekļiem

9.

Vai pastāv šķēršļi (ja jā, tad kādi) nodot pakalpojumu sniegšanu privātā sektora komersantam, nodrošinot cenu regulēšanu/nodokļu vai subsīdiju ieviešanu?

Nē.

Valsts un pašvaldības apmaksātos sociālo un veselības aprūpes pakalpojumus sniedz arī privātais sektors, tiek regulētas cenas.

Nē.

Maksas veselības aprūpes pakalpojumus sniedz arī privātais sektors, konkurence regulē cenas.

10.

Vai kapitālsabiedrība saņem valsts budžeta dotāciju zaudējumu segšanai, ja kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšana noteiktām iedzīvotāju grupām vai noteiktās teritorijās (kas noteikta par obligātu) ir ekonomiski neizdevīga?

11.

Vai pastāv šķēršļi pakalpojumu apjoma/kvalitātes prasību noteikšanai, lai varētu pakalpojumu iepirkt no privātā sektora?

Nē.

Valsts un pašvaldības apmaksātos sociālās un veselības aprūpes pakalpojumus sniedz arī privātais sektors, tiek noteikts apjoms, kvalitāte.

Nē.

V. Viedoklis par kapitālsabiedrības darbības pamatotību un priekšlikumi par turpmāko tās statusu un funkcijas īstenošanas veidu

1.

Pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas

6) punkts: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību;

7) punkts: nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi).

2.

Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā pamatojums, ņemot vērā VPIL 88.pantā minēto

-

3.

Vai ir tikuši pieņemti lēmumi pašvaldības līmenī attiecībā uz kapitālsabiedrības atsavināšanu, privatizāciju vai likvidēšanu?

12.11.2007. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.982 „Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slokas slimnīca" kapitāla daļas”

4.

Pašvaldības viedoklis par kapitālsabiedrības vai kapitāla daļu turpmāko statusu (vajadzīgo pasvītrot):

1. Kapitālsabiedrības darbība turpināma;

2. Kapitālsabiedrība likvidējama;

3. Kapitālsabiedrību vai kapitāla daļas nepieciešams atsavināt;

4. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības aģentūru;

5. Kapitālsabiedrība daļēji pārveidojama par pašvaldības aģentūru, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību;

6. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi;

7. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību;

8. Kapitālsabiedrība apvienojama ar citu kapitālsabiedrību;

9. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības aģentūrām;

10. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības iestādēm;

11. Cits variants.

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

Ņemot vērā, ka kapitālsabiedrība sniedz maksas pakalpojumus, kuru ienākumus galvenokārt veido valsts un pašvaldības budžeta finansējums, kā arī sniegtie pakalpojumi ir saistīti ar no pašvaldības funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu īstenošanu, kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības aģentūru.

Ievērojot to, ka kapitālsabiedrība veic komercdarbību nozarē, kurā tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā un, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, lietderīgu līdzekļu izlietojumu, saglabāt kapitālsabiedrības statusu līdz izmaiņām normatīvo aktos, kas paredzēs pašvaldības kapitālsabiedrības reorganizēšanu par pašvaldības aģentūru, bez likvidācijas.

5.

Pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas turpmākais īstenošanas veids (vajadzīgo pasvītrot):

1. Funkciju pilda pašvaldība;

2. Funkciju pilda pašvaldības izveidota iestāde ;

3. Funkciju izpilde tiek deleģēta;

4. Funkciju izpildei tiek iepirkts pakalpojums;

5. Cits variants

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

No pašvaldības funkcijām izrietošu uzdevumu izpilde tiek uzdota nodrošināt izveidotai pašvaldības aģentūrai, sniedzot pakalpojumus, jo tirgus šobrīd nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā, lai varētu pakalpojumu iepirkt no privātā sektora.

Sagatavoja:

Ar Jūrmalas pilsētas domes 09.02.2012 rīkojumu Nr.1.1-14/45

izveidotā darba grupa par Latvijas Republikas Valsts kontroles

2012.gada 25.janvāra Jūrmalas pilsētas pašvaldības ziņošanas

par ieteikumu ieviešanas laika grafikā Nr.5.1-2-37/2010 noteikto ieteikumu ieviešanu

Aizpildīšanas datums: 14.12.2012.


Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību novērtēšanas anketa

I. Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā mērķis un ietekme

Nr.

Kapitālsabiedrības nosaukums/statuss

SIA „Jūrmalas slimnīca” / aktīva

1.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā mērķi

Kapitālsabiedrības darbības nozare (atbilstoši NACE klasifikācijai)

slimnīcu darbība (85.11)

1.1.

Ārstniecisko pakalpojumu sniegšana

Normatīvais akts, kurā noteikts attiecīgais mērķis

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6) punkts: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību;

2.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā sociālā ietekme

Nav

3.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā teritoriālā ietekme

Netiešs atbalsts dzīves kvalitātes uzlabošanai

3.1.

Teritoriālā pieejamība

Kapitālsabiedrība nodrošina Jūrmalas pilsētas teritorijā ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tai skaitā neatliekamā palīdzības sniegšana.

3.2.

Netiešs atbalsts dzīves kvalitātes uzlabošanai

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji un pilsētas viesi saņem ambulatoros un stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, tai skaitā neatliekamo palīdzību.

II. Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā vispārējs raksturojums

1.

Kapitāla daļu turētājs

Jūrmalas pilsētas dome

2.

Apmaksātais pamatkapitāls (LVL), visi dalībnieki (akcionāri) un tiem piederošās daļas (%)

3 693 629 LVL,

Jūrmalas pilsētas dome 100%

3.

Vai kapitālsabiedrības darbība būtiski ietekmē pašvaldības attīstības un/vai drošības intereses?

Jā. Nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus Jūrmalas iedzīvotājiem un tās viesiem, tas būtiski ietekmē sabiedrības pamatvajadzības.

4.

Vai pašvaldības politikas tieši ietekmē kapitālsabiedrības darbību?

5.

Kas ir kapitālsabiedrības pamatdarbības mērķauditorija (pakalpojumu saņēmēji)?

Fiziskas personas – Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji un tās viesi.

6.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta finansējumu, tai skaitā, pašvaldība pērk no tās konkrētu pakalpojumu lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības ?

Nē.

Netiešs finansējums– ieguldījums pamatkapitālā 2011.gadā 1 389 000 LVL, 2009.gadā 15 000 LVL

7.

Vai kapitālsabiedrība īsteno projektus publisko tiesību jomā?

8.

Vai kapitālsabiedrība izdod administratīvos aktus?

9.

Vai kapitālsabiedrība administrē pašvaldības nodevas?

10.

Vai kapitālsabiedrības ilgtermiņa saistību (aizņēmumu un aizdevumu) kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības? Vai kapitālsabiedrībai pastāv citi finanšu riski?

Jā. Uz 30.09.2012. kredīts slimnīcas A korpusa rekonstrukcijai, medicīnas iekārtu iegādei – Ls 450 552 līdz 16.03.2020.;

kredīts slimnīcas B korpusa ārējai renovācijai, Dzemdību nodaļas renovācijai – Ls 95862 līdz 16.06.2014.;

tiek pabeigta ERAF projekta realizācija – nākamo periodu ieņēmumi – Ls 456 482.

11.

Vai kapitālsabiedrībai ir noslēgti līgumi par investīciju projektu īstenošanu, kuru kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības?

Jā. Tiek pabeigta ERAF projekta realizācija – slimnīcas B korpusa ārējai renovācijai, Dzemdību nodaļas renovācijai, Ls 683075 apmērā, līgums līdz 31.07.2012.

12.

Gada vidējais darbinieku skaits 2011.gadā

240

13.

Kapitālsabiedrības tieša un netieša līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

Nav

14.

Kapitālsabiedrības darbība ārvalstu tirgos

Nav

15.

Pašvaldības ietekme uz lēmumu pieņemšanu, to ierobežojošie faktori?

Nav

III. Kapitālsabiedrības finanšu darbības rādītāji

Rādītājs

2009

2010

2011

1.

Aktīvu vērtība, LVL

3 550 670

3 634 871

5 023 289

2.

Nolietojums un amortizācija, LVL

441 841

458 180

432 585

3.

Veiktie kapitālieguldījumi, LVL

39 392

70 487

1 448 768

4.

Kapitālsabiedrības apgrozījums, LVL

2 415 546

2 239 741

2 582 903

5.

Kapitālsabiedrības peļņa vai zaudējumi, LVL

(- 104 786)

(- 45 739)

(- 95 121)

6.

EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem), LVL

(- 120 167)

(- 43 927)

(-100 872)

7.

EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), LVL

321 674

414 253

331 713

8.

Pašu kapitāla atdeve (ROE) (%)

(-4.5)

(-2.0)

(-2.67)

9.

Aktīvu atdeve (ROA,

(-2.95)

(-1.27)

(-1.89)

10.

EBITDA un apgrozījuma attiecība (%)

13.3

18.49

12.84

11.

Pašu kapitāla un aktīvu attiecība

0.65

0.62

0.71

12.

Peļņas un apgrozījuma attiecība (%)

(-4.34)

(-2.04)

(-3.68)

13.

Budžeta līdzekļi, tai skaitā budžeta dotācija (lati/% no kopējiem ienākumiem), LVL

15 000 LVL (ieguldījums pamatkapitālā)/ 0.6%

-

1 389 000 LVL (ieguldījums pamatkapitālā)/ 53.7%

14.

Dividendes kopā, LVL

-

-

-

15.

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes, LVL

-

-

-

IIIa. Kapitālsabiedrības sociālās un teritoriālās ietekmes rādītāji

Rādītājs

Rādītāja vērtība 2009.gadā

Rādītāja vērtība 2010.gadā

Rādītāja vērtība 2011.gadā

1.

Sociālā ietekme

Nav

Nav

Nav

2.

Teritoriālā ietekme:

Daļēji, pakalpojumu pieejamība nodrošināta Jūrmalas pilsētas un apkārtējo pilsētu un novadu iedzīvotājiem

Daļēji, pakalpojumu pieejamība nodrošināta Jūrmalas pilsētas un apkārtējo pilsētu un novadu iedzīvotājiem

Daļēji, pakalpojumu pieejamība nodrošināta Jūrmalas pilsētas un apkārtējo pilsētu un novadu iedzīvotājiem

IV. Kapitālsabiedrības pakalpojumu raksturojums

1.

Pakalpojumu grupa

Valsts apmaksātie ambulatorie un stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi (tai skaitā neatliekamā palīdzība)

Maksas ambulatorie un stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi

2.

Pakalpojumu grupas finansēšanas avots

Valsts finansējums un pacienta iemaksa

100%

Maksa par pakalpojumu

100%

3.

Pakalpojumu grupas finansējuma īpatsvars no kapitālsabiedrības kopējiem ienākumiem

62%

38%

4.

Vai pakalpojuma sniegšanā pastāv konkurence ar privāto sektoru?

5.

Kapitālsabiedrības tirgus daļas novērtējums pakalpojumu grupā

Par stacionāra pakalpojumiem un neatliekamo palīdzību Jūrmalā – 100%, par ambulatoriem pakalpojumiem Jūrmalā – 70%

Par ambulatoriem pakalpojumiem Jūrmalā – 70%

6.

Vai pastāv draudi pieaugt pakalpojumu cenu līmenim vai samazināties pakalpojuma pieejamībai, ja kapitālsabiedrība pārtrauktu darbību?

Jā.

Samazināsies veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība (īpaši stacionāra pakalpojumiem un neatliekamai palīdzībai). Cenas nepieaugs, jo tās valstī nosaka ar Ministru kabineta noteikumiem

Jā.

Samazināsies veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība. Cenas Jūrmalā var palielināties, jo būtiski samazināsies konkurence.

7.

Vai kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi uzskatāmi par sabiedriskām precēm (tos saņemot un lietojot, netiek samazinātas vai nav vēlams/nav iespējams ierobežot citu tiesības un iespējas saņemt un lietot šo pašu pakalpojumu, piemēram, klausīties radio, braukt ar mašīnu pa autoceļu, u.t.t)?

8.

Vai kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem ir ārējas ietekmes – tie pozitīvi vai negatīvi ietekmē citus sabiedrības funkcionēšanas un attīstības aspektus? Aprakstiet šīs ietekmes.

Jā.

Ārējā ietekme ir pozitīva, jo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana netieši sniedz labumu sabiedrības locekļiem

Jā.

Ārējā ietekme ir pozitīva, jo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana netieši sniedz labumu sabiedrības locekļiem

9.

Vai pastāv šķēršļi (ja jā, tad kādi) nodot pakalpojumu sniegšanu privātā sektora komersantam, nodrošinot cenu regulēšanu/nodokļu vai subsīdiju ieviešanu?

Nē.

Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz arī privātais sektors, valsts regulē cenas.

Nē.

Maksas veselības aprūpes pakalpojumus sniedz arī privātais sektors, konkurence regulē cenas.

10.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta dotāciju zaudējumu segšanai, ja kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšana noteiktām iedzīvotāju grupām vai noteiktās teritorijās (kas noteikta par obligātu) ir ekonomiski neizdevīga?

11.

Vai pastāv šķēršļi pakalpojumu apjoma/kvalitātes prasību noteikšanai, lai varētu pakalpojumu iepirkt no privātā sektora?

Nē.

Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz arī privātais sektors, valsts nosaka apjomus, kvalitāti.

Daļēji.

Maksas veselības aprūpes pakalpojumus sniedz arī privātais sektors, tomēr pastāv šķēršļi prasību noteikšanai pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai.

V. Viedoklis par kapitālsabiedrības darbības pamatotību un priekšlikumi par turpmāko tās statusu un funkcijas īstenošanas veidu

1.

Pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6) punkts: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību

2.

Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā pamatojums, ņemot vērā VPIL 88.pantā minēto

VPIL 88.panta (1)d.

1) punkts: ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;

3)punts: stratēģiski svarīgā nozarē;

5)punkts: nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.

3.

Vai ir tikuši pieņemti lēmumi pašvaldības līmenī attiecībā uz kapitālsabiedrības atsavināšanu, privatizāciju vai likvidēšanu?

25.01.2001. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.34 „Par BO pašvaldības SIA "Bulduru slimnīca" nodošanu privatizācijai”

4.

Pašvaldības viedoklis par kapitālsabiedrības vai kapitāla daļu turpmāko statusu (vajadzīgo pasvītrot):

1. Kapitālsabiedrības darbība turpināma

2. Kapitālsabiedrība likvidējama

3. Kapitālsabiedrību vai kapitāla daļas nepieciešams atsavināt

4. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības aģentūru

5. Kapitālsabiedrība daļēji pārveidojama par pašvaldības aģentūru, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību

6. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi

7. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību

8. Kapitālsabiedrība apvienojama ar citu kapitālsabiedrību

9. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības aģentūrām

10. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības iestādēm

11. Cits variants

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

Ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības darbība ir stratēģiski svarīga pašvaldības politikas īstenošanai veselības aprūpes jomā, nodrošinot plaša spektra veselības aprūpes pakalpojumu, tai skaitā neatliekamās palīdzības sniegšanas, pieejamību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kapitālsabiedrība saglabājama esošajā statusā un tās darbība turpināma.

5.

Pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas turpmākais īstenošanas veids (vajadzīgo pasvītrot):

1. Funkciju pilda pašvaldība;

2. Funkciju pilda pašvaldības izveidota iestāde;

3. Funkciju izpilde tiek deleģēta ;

4. Funkciju izpildei tiek iepirkts pakalpojums;

5. Cits variants

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

Funkcijas - nodrošināt veselības aprūpes pieejamību , izpilde saglabājama esošajā veidā, turpinot komercdarbību, ko nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība.

Sagatavoja:

Ar Jūrmalas pilsētas domes 09.02.2012 rīkojumu Nr.1.1-14/45

izveidotā darba grupa par Latvijas Republikas Valsts kontroles

2012.gada 25.janvāra Jūrmalas pilsētas pašvaldības ziņošanas

par ieteikumu ieviešanas laika grafikā Nr.5.1-2-37/2010 noteikto ieteikumu ieviešanu

Aizpildīšanas datums: 14.12.2012.


Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību novērtēšanas anketa

I. Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā mērķis un ietekme

Nr.

Kapitālsabiedrības nosaukums/statuss

Pašvaldības SIA „Kauguru veselības centrs”/ aktīva

1.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā mērķi

Kapitālsabiedrības darbības nozare (atbilstoši NACE klasifikācijai):

Ārstu prakse (NACE 85.12),

zobārstu prakse (NACE 85.13),

Pārējā darbība cilvēku veselības aizsardzības jomā (NACE 85.14)

1.1.

Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6) punkts: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību;

2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumi.Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”;

Noslēgtie sadarbības līgumi ar Nacionālo veselības dienestu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.

2.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā sociālā ietekme

Nav

3.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā teritoriālā ietekme

3.1.

Netiešs atbalsts dzīves kvalitātes uzlabošanai

Ārstniecības iestāde, kas iedzīvotājiem nodrošina pamatā primārās veselības aprūpes pakalpojumus, nepieciešamajā apjomā arī sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus, zobārstniecības pakalpojumus, Iestādes pakalpojumus saņem Kauguru, Slokas, Ķemeru iedzīvotāji.

II. Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā vispārējs raksturojums

1.

Kapitāla daļu turētājs

Jūrmalas pilsētas dome

2.

Apmaksātais pamatkapitāls (LVL), visi dalībnieki (akcionāri) un tiem piederošās daļas (%)

LVL 665 757

Jūrmalas pilsētas dome 100%

3.

Vai kapitālsabiedrības darbība būtiski ietekmē pašvaldības attīstības un/vai drošības intereses?

Jā. Nodrošina veselības aprūpi

4.

Vai pašvaldības politikas tieši ietekmē kapitālsabiedrības darbību?

5.

Kas ir kapitālsabiedrības pamatdarbības mērķauditorija (pakalpojumu saņēmēji)?

Fiziskas personas; apmeklējumu skaits – 89 000 apmeklējumi gadā

6.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta finansējumu, tai skaitā, pašvaldība pērk no tās konkrētu pakalpojumu lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības ?

Nē.

Netiešs finansējums 2011.gadā – 448 000 LVL mantisks ieguldījums pamatkapitālā

7.

Vai kapitālsabiedrība īsteno projektus publisko tiesību jomā?

8.

Vai kapitālsabiedrība izdod administratīvos aktus?

9.

Vai kapitālsabiedrība administrē pašvaldības nodevas?

10.

Vai kapitālsabiedrības ilgtermiņa saistību (aizņēmumu un aizdevumu) kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības? Vai kapitālsabiedrībai pastāv citi finanšu riski?

11.

Vai kapitālsabiedrībai ir noslēgti līgumi par investīciju projektu īstenošanu, kuru kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības?

12.

Gada vidējais darbinieku skaits 2011.gadā

92

13.

Kapitālsabiedrības tieša un netieša līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

Nav

14.

Kapitālsabiedrības darbība ārvalstu tirgos

Nav

15.

Pašvaldības ietekme uz lēmumu pieņemšanu, to ierobežojošie faktori?

Nav

III. Kapitālsabiedrības finanšu darbības rādītāji

Rādītājs

2009

2010

2011

1.

Aktīvu vērtība, LVL

314 092

310 827

760 261

2.

Nolietojums un amortizācija, LVL

32 564

31 409

36 868

3.

Veiktie kapitālieguldījumi, LVL

12 908

3 197

454 829

4.

Kapitālsabiedrības apgrozījums, LVL

685 175

628 887

675 183

5.

Kapitālsabiedrības peļņa vai zaudējumi, LVL

(2 244)

(8 433)

1 240

6.

EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem), LVL

(4 842)

(8 401)

1 309

7.

EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), LVL

27 722

23 008

38 177

8.

Pašu kapitāla atdeve (ROE) (%)

(0.9)

(3.3)

0.2

9.

Aktīvu atdeve (ROA,

(0.7)

(2.7)

0.2

10.

EBITDA un apgrozījuma attiecība (%)

4.1

3.7

5.7

11.

Pašu kapitāla un aktīvu attiecība

0.8

0.8

0.9

12.

Peļņas un apgrozījuma attiecība (%)

(0.3)

(1.3)

0.2

13.

Budžeta līdzekļi, tai skaitā budžeta dotācija (lati/% no kopējiem ienākumiem), LVL

0

0

448 000/ 66%

14.

Dividendes kopā, LVL

0

0

0

15.

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes, LVL

0

0

0

IIIa. Kapitālsabiedrības sociālās un teritoriālās ietekmes rādītāji

Rādītājs

Rādītāja vērtība 2009.gadā

Rādītāja vērtība 2010.gadā

Rādītāja vērtība 2011.gadā

1.

Sociālā ietekme

Nav

Nav

Nav

2.

Teritoriālā ietekme:

Daļēji, pakalpojumu pieejamība nodrošināta Kauguru, Slokas, Ķemeru, kā arī tuvāko novadu iedzīvotājiem

Daļēji, pakalpojumu pieejamība nodrošināta Kauguru, Slokas, Ķemeru, kā arī tuvāko novadu iedzīvotājiem

Daļēji, pakalpojumu pieejamība nodrošināta Kauguru, Slokas, Ķemeru, kā arī tuvāko novadu iedzīvotājiem

IV. Kapitālsabiedrības pakalpojumu raksturojums

1.

Pakalpojumu grupa

Ārstniecības pakalpojumi

2.

Pakalpojumu grupas finansēšanas avots

Maksa par pakalpojumu 39.1%;

valsts finansējums 60.9%

3.

Pakalpojumu grupas finansējuma īpatsvars no kapitālsabiedrības kopējiem ienākumiem

100%

4.

Vai pakalpojuma sniegšanā pastāv konkurence ar privāto sektoru?

5.

Kapitālsabiedrības tirgus daļas novērtējums pakalpojumu grupā

60%

6.

Vai pastāv draudi pieaugt pakalpojumu cenu līmenim vai samazināties pakalpojuma pieejamībai, ja kapitālsabiedrība pārtrauktu darbību?

Jā.

Samazināties pakalpojuma pieejamībai un pastāv iespēja cenu pieaugumam.

7.

Vai kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi uzskatāmi par sabiedriskām precēm (tos saņemot un lietojot, netiek samazinātas vai nav vēlams/nav iespējams ierobežot citu tiesības un iespējas saņemt un lietot šo pašu pakalpojumu, piemēram, klausīties radio, braukt ar mašīnu pa autoceļu, u.t.t)?

8.

Vai kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem ir ārējas ietekmes – tie pozitīvi vai negatīvi ietekmē citus sabiedrības funkcionēšanas un attīstības aspektus? Aprakstiet šīs ietekmes.

9.

Vai pastāv šķēršļi (ja jā, tad kādi) nodot pakalpojumu sniegšanu privātā sektora komersantam, nodrošinot cenu regulēšanu/nodokļu vai subsīdiju ieviešanu?

10.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta dotāciju zaudējumu segšanai, ja kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšana noteiktām iedzīvotāju grupām vai noteiktās teritorijās (kas noteikta par obligātu) ir ekonomiski neizdevīga?

Nē.

11.

Vai pastāv šķēršļi pakalpojumu apjoma/kvalitātes prasību noteikšanai, lai varētu pakalpojumu iepirkt no privātā sektora?

Nē.

Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz arī privātais sektors, valsts nosaka apjomus, kvalitāti.

V. Viedoklis par kapitālsabiedrības darbības pamatotību un priekšlikumi par turpmāko tās statusu un funkcijas īstenošanas veidu

1.

Pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6) punkts: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību

2.

Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā pamatojums, ņemot vērā VPIL 88.pantā minēto

–

3.

Vai ir tikuši pieņemti lēmumi pašvaldības līmenī attiecībā uz kapitālsabiedrības atsavināšanu, privatizāciju vai likvidēšanu?

08.05.2008. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.400 "Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”"

4.

Pašvaldības viedoklis par kapitālsabiedrības vai kapitāla daļu turpmāko statusu (vajadzīgo pasvītrot):

1. Kapitālsabiedrības darbība turpināma

2. Kapitālsabiedrība likvidējama

3. Kapitālsabiedrību vai kapitāla daļas nepieciešams atsavināt

4. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības aģentūru

5. Kapitālsabiedrība daļēji pārveidojama par pašvaldības aģentūru, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību

6. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi

7. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību

8. Kapitālsabiedrība apvienojama ar citu kapitālsabiedrību

9. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības aģentūrām

10. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības iestādēm

11. Cits variants

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

Pārdot visas pašvaldībai piederošās kapitālsabiedrības kapitāla daļas, jo pašvaldībai nav nepieciešams iesaistīties komercdarbībā šajā jomā, kurā pakalpojuma sniegšanu var nodrošināt privātais sektors. Atsavinot kapitāla daļas, tiek saglabāta kapitālsabiedrība, kas turpinās sniegt primārās veselības aprūpes pakalpojumus, tādejādi arī turpmāk tiks nodrošināta veselības aprūpes pieejamība. Tomēr pirms atsavināšanas procesa uzsākšanas ir nepieciešams veikt detalizētāku tirgus analīzi un atsavināšanas nosacījumu izvērtēšanu, novēršot finansiālos riskus saistībā ar kapitāla daļu atsavināšanu, kā arī nodrošinot turpmāku pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem.

Jūrmalas pilsētas domei nepieciešams pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu.

5.

Pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas turpmākais īstenošanas veids (vajadzīgo pasvītrot):

1. Funkciju pilda pašvaldība;

2. Funkciju pilda pašvaldības izveidota iestāde;

3. Funkciju izpilde tiek deleģēta;

4. Funkciju izpildei tiek iepirkts pakalpojums;

5. Cits variants

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

Veselības aprūpes pieejamību primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošinās privātais sektors.

Ja tiek konstatēts, ka kapitāla daļu atsavināšanas rezultātā rodas tirgus nepietiekamības apstākļi, kapitālsabiedrības darbība turpināma esošajā statusā.

Sagatavoja:

Ar Jūrmalas pilsētas domes 09.02.2012 rīkojumu Nr.1.1-14/45

izveidotā darba grupa par Latvijas Republikas Valsts kontroles

2012.gada 25.janvāra Jūrmalas pilsētas pašvaldības ziņošanas

par ieteikumu ieviešanas laika grafikā Nr.5.1-2-37/2010 noteikto ieteikumu ieviešanu

Aizpildīšanas datums: 14.12.2012.


Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību novērtēšanas anketa

I. Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā mērķis un ietekme

Nr.

Kapitālsabiedrības nosaukums/statuss

P SIA „Jūrmalas attīstības projekti” / aktīva

1.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā mērķi

Kapitālsabiedrības darbības nozare (atbilstoši NACE klasifikācijai)

Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10)

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);

Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3)

Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.1);

Uzkopšanas darbības (81.2);

Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas (71.1);

Tehniskā pārbaude un analīze (71.20);

Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.2)

Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana (43.1);

Būvdarbu pabeigšana (43.3);

Citi specializētie būvdarbi (43.9)

1.1.

Veicināt dzīvojamā fonda attīstību, nodrošināt mājokļu un citu nekustamā īpašuma objektu būvniecību un atjaunošanu Jūrmalā.

Attīstības plānošanas dokumenti:

1) Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programma 2012-2015 gadam.

2) Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010. – 2030.gadam.

Normatīvais akts:

4) Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9) punkts: sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

5) Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

1.2

Racionāla un lietderīga dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana.

29.12.2011. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.573 „Par dzīvojamo māju Jūrmalā, Līču ielā 2 pieņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības lietošanā palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā”

2.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā sociālā ietekme

2.1.

Kapitālsabiedrības cenu politika

Kapitālsabiedrība iespēju robežās, saskaņojot ar pašvaldību, nodrošina samazinātu īres maksas apmēru. Minētā ietekme attiecas uz personām, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā vai kurām šāda palīdzība jau sniegta, kā arī uz personām, kam ierobežota maksātspēja.

2.2.

Sociāla rakstura pasākumi

Kapitālsabiedrība realizē ekonomiskas klases dzīvokļu būvniecību, nodrošinot arī iespēju robežās samazinātas uzturēšanas izmaksas. Vērsts uz noteiktas iedzīvotāju grupas maksātspēju un dzīves apstākļu uzlabošanu. Minētā ietekme attiecas uz personām, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā vai kurām šāda palīdzība jau sniegta, kā arī uz personām, kam ierobežota maksātspēja.

3.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā teritoriālā ietekme

3.1.

Tiešs atbalsts dzīves kvalitātes uzlabošanai, līdz ar to reģionālajai attīstībai.

Pašvaldības dzīvojamais fonds tiek papildināts ar jauniem dzīvokļiem, kas uzlabo pašvaldības iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī sakārto atsevišķas pašvaldības teritorijas.

II. Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā vispārējs raksturojums

1.

Kapitāla daļu turētājs

Jūrmalas pilsētas dome

2.

Apmaksātais pamatkapitāls (LVL), visi dalībnieki (akcionāri) un tiem piederošās daļas (%)

4 796 096 LVL

Jūrmalas pilsētas dome 100%

3.

Vai kapitālsabiedrības darbība būtiski ietekmē pašvaldības attīstības un/vai drošības intereses?

Jā. Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010. – 2030.gadam viena no stratēģijas prioritātēm nosaka pilsētas attīstības mērķi mājokļu jomā – metodiski virzīt un investēt jaunu pašvald ī bas daudzdz ī vok ļ u m ā ju un inženierinfrastrukt ū ras b ū vniec ī b ā , veidojot atbilstoši pieprasījumam un iedzīvotāju ekonomiskajām iespējām pieejamus m ā jok ļ us .

4.

Vai pašvaldības politika tieši ietekmē kapitālsabiedrības darbību?

Jā. Atkarībā no pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem tiek īstenoti konkrēti projekti un tie ietekmē kapitālsabiedrības darbību.

5.

Kas ir kapitālsabiedrības pamatdarbības mērķauditorija (pakalpojumu saņēmēji)?

Pašvaldības iedzīvotāji 0,5-1%. Personas, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā vai kurām šāda palīdzība jau sniegta, kā arī personas, kam ierobežota maksātspēja.

6.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta finansējumu, tai skaitā, pašvaldības pērk no tās konkrētu pakalpojumu, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības ?

Jā.

Ieguldījumi pamatkapitālā.

7.

Vai kapitālsabiedrība īsteno projektus publisko tiesību jomā?

8.

Vai kapitālsabiedrība izdod administratīvos aktus?

 Nē

9.

Vai kapitālsabiedrība administrē valsts nodevas?

 Nē

10.

Vai kapitālsabiedrības ilgtermiņa saistību (aizņēmumu un aizdevumu) kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības? Vai kapitālsabiedrībai pastāv citi finanšu riski?

 Nē

11.

Vai kapitālsabiedrībai ir noslēgti līgumi par investīciju projektu īstenošanu, kuru kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības?

 Nē

12.

Gada vidējais darbinieku skaits 2011.gadā

4

13.

Kapitālsabiedrības tieša un netieša līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

Nav

14.

Kapitālsabiedrības darbība ārvalstu tirgos

Nav

15.

Pašvaldības ietekme uz lēmumu pieņemšanu, to ierobežojošie faktori?

Nav ierobežojošie faktori

III. Kapitālsabiedrības finanšu darbības rādītāji

Rādītājs

2009

2010

2011

1.

Aktīvu vērtība, LVL

2 412 346

2 366 113

4 291 553

2.

Nolietojums un amortizācija, LVL

2 012

1 789

1 590

3.

Veiktie kapitālieguldījumi, LVL

0

0

1 769 696

4.

Kapitālsabiedrības apgrozījums, LVL

0

0

0

5.

Kapitālsabiedrības peļņa vai zaudējumi, LVL

(47 846)

(49 113)

(182 220)

6.

EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem), LVL

(46 851)

(49 826)

(181 051)

7.

EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), LVL

(44 839)

(48 037)

(179 461)

8.

Pašu kapitāla atdeve (ROE) (%)

(2)

(2)

(5)

9.

Aktīvu atdeve (ROA,

(2)

(2)

(4)

10.

EBITDA un apgrozījuma attiecība (%)

-

-

-

11.

Pašu kapitāla un aktīvu attiecība

0.9

0.9

0.8

12.

Peļņas un apgrozījuma attiecība (%)

-

-

-

13.

Budžeta līdzekļi, tai skaitā budžeta dotācija (lati/% no kopējiem ienākumiem), LVL

0

0

1 156 200 LVL (ieguldījums pamatkapitālā)

14.

Dividendes kopā, LVL

0

0

0

15.

Valsts budžetā iemaksātās dividendes, LVL

0

0

0

IIIa. Kapitālsabiedrības sociālās un teritoriālās ietekmes rādītāji

Rādītājs

Rādītāja vērtība 2009.gadā

Rādītāja vērtība 2010.gadā

Rādītāja vērtība 2011.gadā

1.

Sociālā ietekme

Nav

Nav

Nav

2.

Teritoriālā ietekme

Nav

Nav

Nav

IV. Kapitālsabiedrības pakalpojumu raksturojums

1.

Pakalpojumu grupa

Pašvaldības mājokļu būvniecība

Dzīvokļu izīrēšana un pašu nekustamā īpašuma apsaimniekošana

2.

Pakalpojumu grupas finansēšanas avots

100% pašvaldības budžeta dotācija (ieguldījums pamatkapitāla)

100% maksa par pakalpojumu

3.

Pakalpojumu grupas finansējuma īpatsvars no kapitālsabiedrības kopējiem ienākumiem

Ienākumi nav

100%

4.

Vai pakalpojuma sniegšanā pastāv konkurence ar privāto sektoru?

5.

Kapitālsabiedrības tirgus daļas novērtējums pakalpojumu grupā

Nav informācijas

Nav informācijas

6.

Vai pastāv draudi pieaugt pakalpojumu cenu līmenim vai samazināties pakalpojuma pieejamībai, ja kapitālsabiedrība pārtrauktu darbību?

7.

Vai kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi uzskatāmi par sabiedriskām precēm (tos saņemot un lietojot, netiek samazinātas vai nav vēlams/nav iespējams ierobežot citu tiesības un iespējas saņemt un lietot šo pašu pakalpojumu, piemēram, klausīties radio, braukt ar mašīnu pa autoceļu, u.t.t)?

8.

Vai kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem ir ārējas ietekmes – tie pozitīvi vai negatīvi ietekmē citus sabiedrības funkcionēšanas un attīstības aspektus? Aprakstiet šīs ietekmes.

9.

Vai pastāv šķēršļi (ja jā, tad kādi) nodot pakalpojumu sniegšanu privātā sektora komersantam, nodrošinot cenu regulēšanu/nodokļu vai subsīdiju ieviešanu?

10.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta dotāciju zaudējumu segšanai, ja kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšana noteiktām iedzīvotāju grupām vai noteiktās teritorijās (kas noteikta par obligātu) ir ekonomiski neizdevīga?

11.

Vai pastāv šķēršļi pakalpojumu apjoma/kvalitātes prasību noteikšanai, lai varētu pakalpojumu iepirkt no privātā sektora?

V. Viedoklis par kapitālsabiedrības darbības pamatotību un priekšlikumi par turpmāko tās statusu un funkcijas īstenošanas veidu

1.

Pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9) punkts sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā

2.

Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā pamatojums, ņemot vērā VPIL 88.pantā minēto

VPIL 88. panta (1) daļas. 5) punkts nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi

3.

Vai ir tikuši pieņemti lēmumi pašvaldības līmenī attiecībā uz kapitālsabiedrības atsavināšanu, privatizāciju vai likvidēšanu?

21.11.2007. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.979 „Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas attīstības projekti" kapitāla daļas”

4.

Pašvaldības viedoklis par kapitālsabiedrības vai kapitāla daļu turpmāko statusu (vajadzīgo pasvītrot):

12. Kapitālsabiedrības darbība turpināma

13. Kapitālsabiedrība likvidējama

14. Kapitālsabiedrību vai kapitāla daļas nepieciešams atsavināt

15. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības aģentūru

16. Kapitālsabiedrība daļēji pārveidojama par pašvaldības aģentūru, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību

17. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi

18. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību

19. Kapitālsabiedrība apvienojama ar citu kapitālsabiedrību

20. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības aģentūrām

21. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības iestādēm

22. Cits variants

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība.

Ņemot vērā, ka kapitālsabiedrības darbība saistīta ar nozari, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi - īstenojot pašvaldības mājokļu būvniecību, kuru tuvāko gadu laikā plānots pabeigt, kapitālsabiedrība saglabājama esošajā statusā un tās darbība turpināma līdz brīdim, kad īstenota Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programma 2012.-2015.gadam. Pēc pašvaldības mājokļu būvniecības pabeigšanas, kapitālsabiedrības darbība izbeidzama, nododot tās saistības un pienākumus citām institūcijām.

5.

Pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas turpmākais īstenošanas veids (vajadzīgo pasvītrot):

1. Funkciju pilda pašvaldība;

2. Funkciju pilda pašvaldības izveidota iestāde;

3. Funkciju izpilde tiek deleģēta ;

4. Funkciju izpildei tiek iepirkts pakalpojums;

5. Cits variants

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība

Funkciju izpilde tiek deleģēta sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas attīstības projekti", atbilstoši Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programmai 2012.-2015.gadam

Sagatavoja:

Ar Jūrmalas pilsētas domes 09.02.2012 rīkojumu Nr.1.1-14/45

izveidotā darba grupa par Latvijas Republikas Valsts kontroles

2012.gada 25.janvāra Jūrmalas pilsētas pašvaldības ziņošanas

par ieteikumu ieviešanas laika grafikā Nr.5.1-2-37/2010 noteikto ieteikumu ieviešanu

Aizpildīšanas datums: 14.12.2012.


Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību novērtēšanas anketa

I. Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā mērķis un ietekme

Nr.

Kapitālsabiedrības nosaukums/statuss

SIA Dzintaru koncertzāle / aktīva

1.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā mērķi

Kapitālsabiedrības darbības nozare (atbilstoši NACE klasifikācijai)

Pārējās izklaides darbības 92.3,

darbība atpūtas jomā 92.7,

sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 68.20

1.1.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības autonomās funkcijas izpilde, kas saistīta ar rūpēm par kultūru un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, un tautas jaunrades attīstību

Attīstības plānošanas dokumenti:

1) Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010. –2030.gadam;

2) Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģija 2008. – 2020.gadam;

3) Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģija 2007. – 2018.gadam;

4) Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcija 2009. - 2018.gadam.

Normatīvais akts:

LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5) punkts: rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.)

2.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā sociālā ietekme

Nav

3.

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā teritoriālā ietekme

Netiešs atbalsts dzīves kvalitātes uzlabošanai, ekonomiskās aktivitātes un uzņēmējdarbības veicināšanai.

II. Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā vispārējs raksturojums

1.

Kapitāla daļu turētājs

Jūrmalas pilsētas dome

2.

Apmaksātais pamatkapitāls (LVL), visi dalībnieki (akcionāri) un tiem piederošās daļas (%)

LVL 196 529

Jūrmalas pilsētas dome 100/%.

3.

Vai kapitālsabiedrības darbība būtiski ietekmē pašvaldības attīstības un/vai drošības intereses?

4.

Vai pašvaldības politika tieši ietekmē kapitālsabiedrības darbību?

5.

Kas ir kapitālsabiedrības pamatdarbības mērķauditorija (pakalpojumu saņēmēji)?

Fiziskas un juridiskas personas - 2011.gadā 149 600 apmeklētāji un 92 pasākumi, noslēgti līgumi – 55 līgumi (lielā zāle, mazā zāle, tirdzniecības vietu izmantošana)

6.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta finansējumu, tai skaitā, pašvaldības pērk no tās konkrētu pakalpojumu, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzības ?

Jā. Pašvaldības budžeta finansējums tiek iedalīts pakalpojuma izpildei – „kultūras pasākumu rīkošana”

7.

Vai kapitālsabiedrība īsteno projektus publisko tiesību jomā?

8.

Vai kapitālsabiedrība izdod administratīvos aktus?

9.

Vai kapitālsabiedrība administrē pašvaldības nodevas?

10.

Vai kapitālsabiedrības ilgtermiņa saistību (aizņēmumu un aizdevumu) kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības? Vai kapitālsabiedrībai pastāv citi finanšu riski?

11.

Vai kapitālsabiedrībai ir noslēgti līgumi par investīciju projektu īstenošanu, kuru kopsumma pārsniedz 5% no aktīvu vērtības?

12.

Gada vidējais darbinieku skaits 2011.gadā

33

13.

Kapitālsabiedrības tieša un netieša līdzdalība citās kapitālsabiedrībās

14.

Kapitālsabiedrības darbība ārvalstu tirgos

15.

Pašvaldības ietekme uz lēmumu pieņemšanu, to ierobežojošie faktori?

Jā. Ietekme uz lēmumu pieņemšanu ir iekļauta kapitālsabiedrības statūtos, ievērojot Komerclikuma un likuma par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām noteikumus.

III. Kapitālsabiedrības finanšu darbības rādītāji

Rādītājs

2009

2010

2011

1.

Aktīvu vērtība, LVL

203 342

220 292

258 398

2.

Nolietojums un amortizācija, LVL

17 898

15 494

13 809

3.

Veiktie kapitālieguldījumi, LVL( pamatlīdzekļu iegāde)

7 582

2 871

6 687

4.

Kapitālsabiedrības apgrozījums, LVL

382 061

364 808

410 486

5.

Kapitālsabiedrības peļņa vai zaudējumi, LVL (neto)

52 106

30 497

34 442

6.

EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem), LVL

78 582

52 454

58 765

7.

EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), LVL

96 480

67 948

72 574

8.

Pašu kapitāla atdeve (ROE) (%)( neto peļņa, pašu kapitāls)

32

16

15

9.

Aktīvu atdeve (ROA, (neto peļņa aktīvi)

26

14

13

10.

EBITDA un apgrozījuma attiecība (%)

25

19

18

11.

Pašu kapitāla un aktīvu attiecība

0.8

0.9

0.9

12.

Peļņas un apgrozījuma attiecība (%)

14

8

8

13.

Budžeta līdzekļi, tai skaitā kultūras pasākumu līdzfinansējums (lati/% no kopējiem ienākumiem), LVL

72 565/ 19%

33 299/ 9%

45 920/ 11%

14.

Dividendes kopā, LVL

0

0

0

15.

Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes, LVL

0

0

0

IIIa. Kapitālsabiedrības sociālās un teritoriālās ietekmes rādītāji

Rādītājs

Rādītāja vērtība 2009.gadā

Rādītāja vērtība 2010.gadā

Rādītāja vērtība 2011.gadā

1.

Sociālā ietekme

Nav

Nav

Nav

2.

Teritoriālā ietekme.

Nav

Nav

Nav

IV. Kapitālsabiedrības pakalpojumu raksturojums

1.

Pakalpojumu grupa

Valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) pieminekļa - koncertzāles, estrādes un tai piesaistītās teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana, telpu un tirdzniecības vietu noma

Kultūras pasākumu rīkošana un norise

Reklāmas un afišu izvietošana

2.

Pakalpojumu grupas finansēšanas avots

Maksa par pakalpojumu 81%

Pašvaldības līdzfinansējums 19%

Maksa par pakalpojumu 82%

Pašvaldības līdzfinansējums 18%

Maksa par pakalpojumu 100%

3.

Pakalpojumu grupas finansējuma īpatsvars no kapitālsabiedrības kopējiem ienākumiem

79%

9%

12%

4.

Vai pakalpojuma sniegšanā pastāv konkurence ar privāto sektoru?

5.

Kapitālsabiedrības tirgus daļas novērtējums pakalpojumu grupā

Nav informācijas

Nav informācijas

Nav informācijas

6.

Vai pastāv draudi pieaugt pakalpojumu cenu līmenim vai samazināties pakalpojuma pieejamībai, ja kapitālsabiedrība pārtrauktu darbību?

7.

Vai kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi uzskatāmi par sabiedriskām precēm (tos saņemot un lietojot, netiek samazinātas vai nav vēlams/nav iespējams ierobežot citu tiesības un iespējas saņemt un lietot šo pašu pakalpojumu, piemēram, klausīties radio, braukt ar mašīnu pa autoceļu, u.t.t)?

8.

Vai kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem ir ārējas ietekmes – tie pozitīvi vai negatīvi ietekmē citus sabiedrības funkcionēšanas un attīstības aspektus? Aprakstiet šīs ietekmes.

Jā. Nekustamā īpašuma uzturēšana tādā līmenī, lai tiktu organizēti starptautiski kultūras pasākumi un festivāli netieši veicina tūrisma, viesnīcu nozares un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu attīstību.

Jā. Kultūras pasākumu organizēšana netieši veicina tūrisma, viesnīcu nozares un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu attīstību.

9.

Vai pastāv šķēršļi (ja jā, tad kādi) nodot pakalpojumu sniegšanu privātā sektora komersantam, nodrošinot cenu regulēšanu/nodokļu vai subsīdiju ieviešanu?

10.

Vai kapitālsabiedrība saņem pašvaldības budžeta dotāciju zaudējumu segšanai, ja kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšana noteiktām iedzīvotāju grupām vai noteiktās teritorijās (kas noteikta par obligātu) ir ekonomiski neizdevīga?

11.

Vai pastāv šķēršļi pakalpojumu apjoma/kvalitātes prasību noteikšanai, lai varētu pakalpojumu iepirkt no privātā sektora?

V. Viedoklis par kapitālsabiedrības darbības pamatotību un priekšlikumi par turpmāko tās statusu un funkcijas īstenošanas veidu

1.

Pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija

LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5) punkts: rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.)

2.

Pašvaldības līdzdalības komercdarbībā pamatojums, ņemot vērā VPIL 88.pantā minēto

VPIL 88.panta (1) d.

3) p. - stratēģiski svarīgā nozarē;

6) p. - nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu.

3.

Vai ir tikuši pieņemti lēmumi pašvaldības līmenī attiecībā uz kapitālsabiedrības atsavināšanu, privatizāciju vai likvidēšanu?

12.11.2007. Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.980 „Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” kapitāla daļas”.

4.

Pašvaldības viedoklis par kapitālsabiedrības vai kapitāla daļu turpmāko statusu (vajadzīgo pasvītrot):

1. Kapitālsabiedrības darbība turpināma

2. Kapitālsabiedrība likvidējama

3. Kapitālsabiedrību vai kapitāla daļas nepieciešams atsavināt

4. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības aģentūru

5. Kapitālsabiedrība daļēji pārveidojama par pašvaldības aģentūru, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību

6. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi

7. Kapitālsabiedrība pārveidojama par pašvaldības iestādi, atsevišķu pakalpojumu sniegšanai saglabājot kapitālsabiedrību

8. Kapitālsabiedrība apvienojama ar citu kapitālsabiedrību

9. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības aģentūrām

10. Kapitālsabiedrība pievienojama kādai no pašvaldības iestādēm

11. Cits variants

Izvēles pamatojums un turpmākās rīcības laika grafiks:

Ņemot vērā, ka kapitālsabiedrības darbība pēc būtības ir uzskatāma par komercdarbību, tā ir nozīmīga pašvaldības politikas īstenošanā kultūras jomā un tās pakalpojumi nodrošina pozitīvas ārējās ietekmes, kapitālsabiedrība saglabājama esošajā statusā un tās darbība turpināma.

5.

Pašvaldībai noteiktās autonomās funkcijas turpmākais īstenošanas veids (vajadzīgo pasvītrot):

1. Funkciju pilda pašvaldība;

2. Funkciju pilda pašvaldības izveidota iestāde;

3. Funkciju izpilde tiek deleģēta ;

4. Funkciju izpildei tiek iepirkts pakalpojums;

5. Cits variants

Izvēles pamatojums un turpmākā rīcība:

Funkcijas - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), izpilde saglabājama esošajā veidā, turpinot komercdarbību, ko nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība.

Sagatavoja:

Ar Jūrmalas pilsētas domes 09.02.2012 rīkojumu Nr.1.1-14/45

izveidotā darba grupa par Latvijas Republikas Valsts kontroles

2012.gada 25.janvāra Jūrmalas pilsētas pašvaldības ziņošanas

par ieteikumu ieviešanas laika grafikā Nr.5.1-2-37/2010 noteikto ieteikumu ieviešanu

Aizpildīšanas datums: 14.12.2012.


Lejupielāde: DOC un PDF