Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 21.februāra 63.lēmumu

2012.gada 20.decembrīNr. 673

protokols Nr. 20, 31. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta trešo daļu, kurā noteikts pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums, tai skaitā arī sociālo programmu investīciju projektiem, Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kā arī ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programmu 2012. – 2015.gadam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (turpmāk – P SIA) „Jūrmalas attīstības projekti” veikt pasūtītāja funkcijas, lai nodrošinātu sociālo programmu investīciju projekta – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksa 1.kārtas – divu jaunceļamu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem (turpmāk – projekts) būvniecību un nodošanu ekspluatācijā uz P SIA „Jūrmalas attīstības projekti” piederošā zemesgabala Jūrmalā, Dīķu ielā 30 (kadastra Nr.13000210204).

2. Noteikt, ka projekta kopējās īstenošanas izmaksas nepārsniedz LVL 6 239 651 (seši miljoni divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit viens lats).

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu 2013.gadā Ls 6 239 651 Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksa 1.kārtas – divu jaunceļamu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai uz zemesgabala Jūrmalā, Dīķu ielā 30.

4. Noteikt, ka lēmuma 3.punktā minētā kredīta atmaksa tiek garantēta ar budžeta līdzekļiem un aizņēmums atmaksājams 20 gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2014.gada 30.septembri.

5. Jūrmalas pilsētas domei pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas aizņēmuma ņemšanai saņemšanas, lemt par Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzdalības samazināšanu P SIA „Jūrmalas attīstības projekti”, dzēšot kapitāla daļas un iegūstot zemesgabalu Jūrmalā, Dīķu ielā 30 (kadastra Nr.13000210204) Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā, atzīstot par spēku zaudējušu 2011.gada 29.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.572 „Par daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecību un iegādi Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībai ”

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas nodaļai pēc projekta nodošanas ekspluatācijā pieņemt ar aktu no P SIA „Jūrmalas attīstības projekti” projekta īstenošanas gaitā veiktos būvniecības darbus, dokumentus, kā arī jaunuzceltās būves un ēkas.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai projekta ietvaros jaunuzceltās ēkas un būves reģistrēt zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

8. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF