Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 30.maija 338.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 20.decembrīNr. 672

protokols Nr. 20, 30. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.pantu un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 31.panta pirmo daļu un 43.panta pirmās daļas 1.punktu, lai izveidotu vienotu nekustamo īpašumu, racionāli pārvaldītu un apsaimniekotu nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai ūdens apgādes un notekūdeņu novadīšanas jomā Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos šādus apbūvētus nekustamos īpašumus, kuru vērtība noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta akciju sabiedrības „BDO”, kas iekļauta komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā, novērtējumam, palielinot Jūrmalas pilsētas pašvaldības ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā par Ls 2 935 300 (divi miljoni deviņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti latu):

1.1. zemes gabala 260/1404 domājamās daļas Jūrmalā, Baznīcas ielā 17 (kadastra Nr.1300 010 3001) Ls 36 000 vērtībā;

1.2. zemes gabalu Jūrmalā, Mežmalas ielā 41 (kadastra Nr.1300 018 0907) Ls 626 000 vērtībā;

1.3. zemes gabalu Jūrmalā, Kolkas ielā 14 (kadastra Nr.1300 025 1221) Ls 9 700 vērtībā;

1.4. zemes gabalu Jūrmalā, Nometņu ielā 17a (kadastra Nr.1300 020 1715) Ls 15 500 vērtībā;

1.5. zemes gabalu Jūrmalā, Nometņu ielā 5a (kadastra Nr.1300 020 1804) Ls 91 800 vērtībā;

1.6. zemes gabalu Jūrmalā, Apes ielā 27 (kadastra Nr.1300 020 4311) Ls 37 400 vērtībā;

1.7. zemes gabalu Jūrmalā, Tobago ielā 7 (kadastra Nr.1300 021 6616) Ls 1 700 vērtībā;

1.8. zemes gabalu Jūrmalā, Slokas ielā 54 (kadastra Nr.1300 010 3413) Ls 12 000 vērtībā;

1.9. zemes gabalu Jūrmalā, Lielupes ielā 24 (kadastra Nr.1300 011 3402) Ls 130 000 vērtībā;

1.10. zemes gabalu Jūrmalā, Upes ielā 7 (kadastra Nr.1300 012 1714) Ls 90 000 vērtībā;

1.11. zemes gabalu Jūrmalā, Jomas ielā 17a (kadastra Nr.1300 009 2214) Ls 175 000 vērtībā;

1.12. zemes gabalu Jūrmalā, Vikingu ielā 40b (kadastra Nr.1300 003 1121) Ls 137 000 vērtībā;

1.13. zemes gabalu Jūrmalā, Stirnurags 0503 (kadastra Nr.1300 003 0503) Ls 40 000 vērtībā;

1.14. zemes gabalu Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2a (kadastra Nr.1300 008 2608) Ls 115 000 vērtībā;

1.15. zemes gabalu Jūrmalā, Lielupe 5602 (kadastra Nr.1300 004 5602) Ls 220 000 vērtībā;

1.16. zemes gabalu Jūrmalā, Promenādes ielā 1a (kadastra Nr.1300 008 4502) Ls 650 000 vērtībā;

1.17. zemes gabalu Jūrmalā, Rīgas ielā 90b (kadastra Nr.1300 008 4608) Ls 244 000 vērtībā;

1.18. zemes gabalu Jūrmalā, Promenādes ielā 2 (kadastra Nr.1300 008 5004) Ls 102 300 vērtībā;

1.19. zemes gabalu Jūrmalā, Miera ielā 16b (kadastra Nr.1300 008 5403) Ls 68 600 vērtībā;

1.20. zemes gabalu Jūrmalā, Miera ielā 15 (kadastra Nr.1300 008 4605) Ls 123 000 vērtībā;

1.21. zemes gabalu Jūrmalā, Ormaņu ielā 3 (kadastra Nr.1300 009 7610) Ls 10 300 vērtībā. Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 338.lēmumu

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā norādītie nekustamie īpašumi, pēc to ieguldīšanas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā, izmantojami pastarpināti nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF