Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 671

protokols Nr. 20, 29. punkts

Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam
1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz 2012.gada 16.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.oktobra lēmumu Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu” Jūrmalas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.– 2020.gadam 1.redakciju saskaņā ar pielikumu.

2. Nosūtīt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.– 2020.gadam 1.redakciju Rīgas plānošanas reģionam un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai.

3. Nodot Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.– 2020.gadam 1.redakciju publiskajai apspriešanai.

4. Noteikt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.– 2020.gadam publiskās apspriešanas termiņu no 2013.gada 14.janvāra līdz 2013.gada 15.februārim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāju Ligitu Maziņu kā atbildīgo amatpersonu par publiskās apspriešanas procesa organizēšanu.

6. Paziņojumu par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.– 2020.gadam nodošanu publiskajai apspriešanai publicēt Jūrmalas pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi:

1.daļa: Esošās situācijas un SVID analīze PDF

2.daļa: Stratēģiskā daļa un rīcības plāns PDF

Pielikumi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF