Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 670

protokols Nr. 20, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454
„Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. - 2020.gadam izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 2012.gada 16.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”:

1. Lēmuma pielikuma 6.punktu izteikt šādā redakcijā:

„6. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi”:

Nr.

Rīcība

Izpildes termiņš no līguma noslēgšanas dienas

1.

Sagatavošanās posms

1.1.

Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.

Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna prezentēšana un apspriešana vadības grupā/darba grupā.

Viena mēneša laikā

1.2.

Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”.

Viena mēneša laikā

1.3.

Konsultācijas ar vides institūcijām par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesnieguma sagatavošana Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai.

Varbūtējā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma darbu veikšana neietilpst šai tehniskajā specifikācijā definēto darbu apjomā.

Viena mēneša laikā

1.4.

Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām).

2 mēnešu laikā

1.5.

Seminārs „Jūrmalas pašreizējās situācijas analīze un SVID novērtējums”, iesaistot darba grupu pārstāvjus un citas ieinteresētās puses.

3 mēnešu laikā

1.6.

Tematisko darba grupu sanāksmju organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, sanāksmju rezultātu apkopošana.

4.mēnešu laikā

2.

Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde

2.1.

Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze. Pašvaldības specializācijas identifikācija un formulēšana. Situācijas raksturojuma prezentācija darba grupām, SVID izstrāde darba grupās.

Visi iegūtie sociālekonomiskie rādītāji, tos prezentējot darba grupām, ir jāattēlo grafiski, parādot to tendences un salīdzinājumu ar kaimiņu pašvaldībām un vidējo reģionā un valstī. Šai attīstības programmas sadaļai jāpievieno grafiskais materiāls.

5 mēnešu laikā

2.2.

Stratēģiskās daļas izstrāde. Balstoties uz pašreizējās situācijas analīzes rezultātiem tiek formulēta Jūrmalas pilsētas vīzija, prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi.

Šajā posmā jānosaka prioritāšu īstenošanas rezultatīvie rādītāji, pēc kuriem varētu izvērtēt pašvaldības izaugsmi un attīstību.

Šajā posmā Izpildītājam jāorganizē vismaz viens seminārs.

6.mēnešu laikā

2.3.

Rīcības plāna izstrāde.

Šajā posmā jāapzina pašvaldības projekti un pasākumi septiņu gadu periodam, kas realizējami, lai sasniegtu izvirzītās prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Rīcības plānā ir iekļaujama šāda minimālā informācija:

2.3.1. informācija par projekta ideju – projekta nosaukums, mērķis, aktivitātes un rezultatīvie radītāji;

2.3.2. informācija par projekta pamatojumu – saistība ar Attīstības programmas noteiktajām prioritātēm, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī projektu savstarpējā papildinātība;

2.3.3. informācija par projekta partneriem un finansējumu;

2.3.4.informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku.

Jāizstrādā investīciju plāns – Attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam vismaz līdz trīs gadiem.

Šajā posmā Izpildītājam jāorganizē vismaz viens seminārs.

11 mēnešu laikā

2.4.

Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde.

Plānam jānosaka Attīstības programmas ieviešanas kontroles sistēmu (atbildīgie un to pienākumi), kā arī Attīstības programmas ieviešanas izvērtēšanas un aktualizācijas kārtība.

11 mēnešu laikā

2.5.

Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana Vadības grupā un Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejā.

12.mēnešu laikā

3.

Publiskā apspriešana

3.1.

Ja tiks veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums, jāsaskaņo Attīstības programmas un vides pārskata projekta apspriešanas pasākumi.

12 mēnešu laikā

3.2.

Jūrmalas domes lēmums par Jūrmalas attīstības programmas 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas uzsākšana pēc 12 mēnešiem

3.3.

Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”.

12 mēnešu laikā

3.4.

Attīstības programmas publiskās apspriešanas organizēšana. Tās ietvaros Izpildītājam:

3.4.1. jāsagatavo un jāievieto paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu;

3.4.2. jāorganizē un jāvada publiskās apspriešanas process (jāsniedz atbildes uz jautājumiem, jāorganizē un jāvada publiskās apspriešanas sanāksmes);

3.4.3. jāapkopo dokumentu projektu publiskās apspriešanas rezultāti un jāsagatavo publiskās apspriešanas informatīvais ziņojums.

Noslēgums – pēc 14 mēnešiem

4.

Saskaņošana

4.1.

Attīstības programmas redakcijas pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un priekšlikumiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Attīstības programmas galīgo redakciju tās tālākai iesniegšanai plānošanas reģionā atzinuma saņemšanai.

Izpildītājam jānodrošina Attīstības programmas dokumentu uzlabošana atbilstoši plānošanas reģiona atzinumam un darba grupās sniegtajiem komentāriem un rekomendācijām.

15 mēnešu laikā

5.

Apstiprināšana

5.1.

Attīstības programmas gala redakcijas iesniegšana Jūrmalas domei tās apstiprināšanai.

Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam izstrādes procesā radītie dokumenti (darba grupu prezentācijas, grafiskie materiāli, datu faili u.c.).

Attīstības programmas gala redakciju Izpildītājs iesniedz divos eksemplāros drukātā formā un elektroniski (CD).

16 mēnešu laikā

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.11 „Grozījumi 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu” 4.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF