Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 666

protokols Nr. 20, 21. punkts

Par dzīvokļu jautājumiem

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos priekšlikumus, A.M. 2012.gada 11.septembra iesniegumu, Z.Z. 2012.gada 05.oktobra iesniegumu, N.V. 2012.gada 15.novembra iesniegumu , V.R. 2012.gada 16.novembra iesniegumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus sakarā ar īrnieka maiņu, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.666

(protokols Nr.20, 21.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr

Iesniedzēja vārds, uzvārds, ģimenes sastāvs, personas kods

Dzīvojamās platības raksturojums: adrese ist.kv.m. iesniedzēja pieraksta gads

Īrnieka

pieraksta

gads

Īres līguma noslēgšanas iemesls

Pilng. Ģimenes locekļu piekrišana

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

A.M.

1 cilvēks

***

***

pašvaldības

2-41-1990

1996

Īrnieks vecāmāte mirusi 24.07.2012.

-

Noslēgt īres

līgumu.

2.

Z.Z.

2(meita)

***

***

pašvaldības

2-51,5-1982

1987

Īrnieks vīrs miris

15.03.2012.

Ir

Noslēgt īres

līgumu.

3.

N.V.

1 cilvēks

***

***

pašvaldības

1-26,1-2011

Parāds par īri un kom.maks.Ls162, par siltumenerģiju Ls 245-noslēgts līgums par parāda saistību noregulēšanu

2011

Īrniece meita deklarēja savu dzīvesvietu citā adresē

-

Noslēgt īres

līgumu.

4.

V.R.

3(tēvs,brālis)

***

***

pašvaldības

2-39-1980

1992

Īrniece māte mirusi

07.07.2011.

Ir

Noslēgt īres

līgumu.


Lejupielāde: DOC un PDF