Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 665

protokols Nr. 20, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.650
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62, daļas nodošanu patapinājumā”

Ņemot vērā, ka nekustamā īpašumā Jūrmalā, Raiņa ielā 62 (kadastra Nr.13000207003), tiks sniegti arī metadona farmakoterapijas pakalpojumi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.650 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62, daļas nodošanu patapinājumā”:

1. Izteikt lēmuma preambulu šādā redakcijā:

„Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu un, lai nodrošinātu pašvaldības aģentūru „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ar telpām sociālo pakalpojumu sniegšanai-naktspatversmes un metadona kabineta izveidošanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj

2. Lēmuma 1.punktu aiz vārda „naktspatversmes” papildināt ar vārdiem „un metadona kabineta”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF