Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 664

protokols Nr. 20, 18. punkts

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam
„Pavadoņa pakalpojumu izveide un ieviešana Jūrmalā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un 7.punktu un ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumus Nr.540 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”, ņ emot vērā 2011.gada 8.marta Vienošanās Nr.2011/18 par Eiropas Savienības fonda finansējuma piešķiršanu 6.punkta 6.8.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmuma Nr.599 „Par atbalstu projektu pieteikumiem Eiropas sociālajam fondam, realizējot Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīvajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010. – 2016.gadam” 1.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt priekšfinansējumu LVL 7861,00 (septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens lats 00 santīmi) apmērā pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” projekta „Pavadoņa pakalpojumu izveide un ieviešana Jūrmalā” īstenošanai 2013.gadā.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF