Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 663

protokols Nr. 20, 17. punkts

Par debitoru parādu norakstīšanu

Pamatojoties uz 2009.gada 15.decembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtību Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” 21¹.punktu, un to, ka Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas izdotais izpildu rakstu lietā C30/1261/4 par parāda piedziņu zvērinātais tiesu izpildītājs nodevis piedzinējam ar atzīmi par piedziņas neiespējamību, jo 2004.gadā parādnieks ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra, kā arī to, ka debitors M. V., personas kods ***, ir mirusi 2011.gada 14.aprīlī un tai nav likumisko apgādnieku, pret kuriem varētu vērst parāda piedziņu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” bilances grāmatvedības uzskaitē esošos debitoru parādus:

1. LVL 1933,78 – debitora sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Telemedicīnas centrs”, reģistrācijas numurs 40003512400, parāds par telpu nomu un komunālajiem pakalpojumiem.

2. LVL 133,24 – M.V., personas kods ***, parāda atlikums par periodu no 2010.gada 16.novembra līdz 2010.gada 31.decembrim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF