Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 661

protokols Nr. 20, 15. punkts

Par debitoru parādu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtību Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, 2011.gada 16.decembra kārtību Nr.1.1-14/536 „Grozījumi 2011.gada 4.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes kārtībā Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, Iedzīvotāju reģistra datiem, ņemot vērā apvienotās Attīstības un vides jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 2012.gada 18.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-63/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas debitora parādu par atskurbšanas nodrošināšanu no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā Ls 18.00 (astoņpadsmit lati 00 santīmi) apmērā, kura piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris:

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Rēķins

Nr.

Summa (LVL)

N.M.

***

18.06.2012.

24(2012)

18,00

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF