Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 659

protokols Nr. 20, 13. punkts

Par šaubīgā debitoru parāda norakstīšanu
no Jūrmalas pilsētas muzeja bilances

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2011.gada 4.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes kārtības Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” 20.; 21. un 21¹.punktiem, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.23 „Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums” 13.10.punktu, Lursoft IT sistēmas „Maksātnespējas reģistrs” datiem, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Amber LTD”, reģistrācijas Nr.40003950247 likvidēta 2010.gada 28.janvārī, kā arī vadoties pēc iestādes direktores sniegtās informācijas, ka ir veiktas visas iespējamās darbības debitoru parāda, kas radies 2007.gada 10.septembrī, atgūšanai, konstatēts, ka parāda piedziņa nav iespējama. Ņemot vērā apvienotās Attīstības un vides jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 2012.gada 18.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-63/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Norakstīt šaubīgā debitora sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Amber LTD” parādu Ls 11.50 (vienpadsmit lati 50 santīmi) no Jūrmalas pilsētas muzeja bilances.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas muzeja direktorei I.Baumanei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF