Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 658

protokols Nr. 20, 12. punkts

Par Jūrmalas Kultūras centra dalību programmā
„Rīga- Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Kultūras centra dalību programmā „Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā” tematiskajā līnijā „Okeāna alkas” ar projektu „Ērģeļmūzika BACH zīmē, Jūrmalā, Liepājā un Rīgā” laika posmā no 2013.gada 1.februāra līdz 2014.gada 30.novembrim „Ērģeļmūzika BACH zīmē, Jūrmalā, Liepājā un Rīgā” ar kopējo projekta finansējumu 53786 LVL, saskaņā ar projekta finansēšanas plānu pielikumā, t.sk.:

1.1. 2013. gadā paredzēto aktivitāšu īstenošanai 9110 LVL, t.sk. Nodibinājuma Rīga 2014 līdzfinansējums 6573 LVL un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 2537 LVL;.

1.2. 2014. gadā paredzēto aktivitāšu īstenošanai 44676 LVL, t.sk. Nodibinājuma Rīga 2014 līdzfinansējums 33427 LVL un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 11249 LVL.

2. Deleģēt Jūrmalas Kultūras centru noslēgt līgumu par projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē, Jūrmalā, Liepājā un Rīgā” īstenošanu un līdzfinansējuma piesaisti ar Nodibinājumu Rīga 2014.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.658

(protokols Nr.20, 12.punkts)

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas Kultūras centrs

Projekta nosaukums

'Ērģeļmūzika BACH zīmē, Jūrmalā, Liepājā, Rīgā''

Funkcionālās klasifikācijas kods

08.620

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

53786 LVL

Pozīcija / gads

2012.gada gaidāmā izpilde

2013.

2014.

2015.

2016.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

0

4 899

1 248

1 248

1 715

9 110

44 676

0

0

Atlikums gada sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

no valsts budžeta

0

no ES fonda

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

634

634

634

635

2 537

11 249

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

4 265

614

614

1 080

6 573

33 427

Pārējie pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (18.6.9.0.)

0

IZDEVUMI kopā

0

4 899

1 248

1 248

1 715

9 110

44 676

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF