Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 516.lēmumu

2012.gada 20.decembrīNr. 657

protokols Nr. 20, 8. punkts

Par Jūrmalas sporta centra
(Majoru vidusskolas sporta laukums (Rīgas iela 1))
maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikuma Nr.2 „Jūrmalas sporta centra nolikums” 66.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Majoru vidusskolas sporta laukuma (Rīgas iela 1) maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta 1.daļā noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas sporta centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Uzdot iestādes vadītājam A.Ļeonovam apstiprināt galīgo cenrādi, kurā norādīta pakalpojuma maksa bez pievienotā nodokļa, pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā apmērā un pakalpojuma maksa kopā ar nodokli.

5. Pilnvarot Jūrmalas sporta centra direktoru A.Ļeonovu noslēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

7. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

7.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

7.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

7.3 Jūrmalas skolu un pirmsskolas iestāžu organizētās grupas.

8. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā.

9. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.657

(protokols Nr.20, 8.punkts)

Majoru vidusskolas sporta laukuma (Rīgas iela 1) maksas pakalpojumu izcenojumi

Nosaukums

Mērvienība

Maksa (latos) bez PVN

1. Masu slidotava

1.1 Slidošana bez nūjām

1.1.1.

pieaugušie

1persona/60 min.

1.65

1.1.2.

skolēni*, pensionāri *

1persona/60 min.

0.83

1.2 Slidošana ar nūjām

1.2.1.

pieaugušie

1persona/60 min.

2.48

1.2.2.

skolēni*, pensionāri *

1persona/60 min.

1.65

1.3. Bērnam līdz 7 gadiem

1persona/60 min.

0.00

2 .Noma

2.1 Dažāda noma

2.1.1.

slidu noma

1pāris/60 min.

0.83

2.1.2.

ģērbtuves skapja noma

1persona/60 min.

0.83

2.1.3.

ģērbtuves telpas noma

grupai 60 min.

8.27

2.1.4.

tablo izmantošana

60 min.

4.13

3. Ledus laukuma noma

3.1.

darba dienās no plkst. 7.00 līdz 15.30

60 min.

41.32

3.2.

darba dienās no plkst. 15.45 līdz 18.00

60 min.

57.85

3.3.

darba dienās no plkst. 18.15 līdz 23.00

60 min.

74.38

3.4.

brīvdienās no plkst. 7.00 līdz 23.00

60 min.

74.38

4. Slidu asināšana

1 pāris

2.48

5. Masu slidotavas abonements

5.1

mēneša abonements pieaugušajiem

1 mēnesis

24.79

5.2

mēneša abonements skolēniem *

1 mēnesis

12.40

* uzrādot apliecinošu dokumentu


Lejupielāde: DOC un PDF