Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 604

protokols Nr. 18, 29. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.43
„Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas
nomas līguma noslēgšanu ar S.A.”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 10.punktu un ņemot vērā S.A. 2012.gada 3.jūlija iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/5104-A), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.43 „Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.A.”:

1.1. Svītrot lēmuma 2.1.3.punktu.

1.2. Lēmuma 2.2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2.2. Zemes nomas maksu no 2008.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim noteikt - 1,5% apmērā gadā no apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām, kas zemesgabalam 3221 m2 platībā ir Ls 184346.”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot zemes nomas līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas zemes nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) sniegt prasību tiesā par piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF