Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 603

protokols Nr. 18, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.513
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas
ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002 pirkumu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 17.panta otro daļu un 25.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūlija lēmumu Nr.317 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas izsoles noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 5. un 12.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes Privatizācijas komisijas 2012.gada 7.augusta izsoles protokolu Nr.8-4/1 un to, ka noslēgts pirkuma līgums ar pirmpirkuma tiesīgo personu D.B. par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7, un ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ando K” 2012.gada 16.oktobrī Jūrmalas pilsētas domē reģistrēto iesniegumu (Lietas Nr.1.1-37/7436), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.513 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002 pirkumu”:

1. Lēmuma 5.punktu izsakot šādā redakcijā:

„5. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ando K” telpu nomas maksas parādu uz 2012.gada 17.septembri Ls 1487,83 un kavējuma naudu uz vienošanās noslēgšanas brīdi apmaksāt līdz 2014.gada 15.maijam, maksājumus veicot vienmērīgi pa mēnešiem”.

2. Papildināt lēmumu ar 7.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„7. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot vienošanos par parādu samaksas kārtību”.

3. Papildināt lēmumu ar 8.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„8. Ja maksājumi netiek veikti līdz 2014.gada 15.maijam Jūrmalas pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) sniegt prasību tiesā par parādu piedziņu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF