Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 602

protokols Nr. 18, 27. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.810
„Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.I.”

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 6.aprīļa lēmumu Nr.305 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Smilšu ielā 12” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Smilšu ielā 12 849 m2 platībā privatizējamā namīpašuma uzturēšanai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 7.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Smilšu ielā 12 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 009 2615. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000069672.

Ar Augstākās tiesas Civillietu palātas 2009.gada 1.oktobra spriedumu atzītas īpašuma tiesības N.I. uz neapdzīvojamo telpu Nr.5.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.226 „Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Smilšu ielā 12” palīgēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2615 002 – garāžai noteikta adrese Jūrmalā, Smilšu ielā 12 korpuss 1, neapdzīvojamā telpa (garāža) Nr.5 un korpuss 1, neapdzīvojamā telpa (garāža) Nr.6.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumu Nr.810 „Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.I.” zemesgabala Smilšu ielā 12 daļu iznomāta korpuss 1, neapdzīvojamās telpas Nr.5 īpašniekam N.I. līdz 2022.gada 2.decembrim.

Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas Zvērinātas notāres R.R. 2012.gada 21.augustā izsniegto Mantojuma apliecību (akts par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā) par N.I. mantinieci iecelta meita E.T.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 16.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.810 „Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.I.”, lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Noslēgt līgumu ar E.T. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12, kadastra numurs 1300 009 2615, kopējā platība 849 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) 179/2939 domājamo daļu nomu uz 12 gadiem garāžas ēkas Nr.5 (kopīpašuma 173/617domājamo daļu no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2615 002) uzturēšanai.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF